Hotărârea nr. 254/2015

Hotărârea.nr. 254 - privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.


LJUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 254 din data de 29.07.2015

- privind aprobarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29 iulie 2015;

Analizând referatul nr.7898/10.07.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu unele modificări; aceste modificări nu necesită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2015 și nu modifică numărul total de posturi aprobate, respectiv, 1.116 posturi;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile din H.G.R. nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1). lit. ..a" și alin. (2), lit. ,,c’’ din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE


Ciaudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov

Str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

Aprobat

p. Președinte Vicepreședinte Comapj^laudiu

Stat funcții DGASPC Brașov

Nr. crt.

Funcții publice de conducere

Nivel studii

Clasa

Grad

Nr. posturi

Total salar de baza

1

Director general

S

90

II

1

3876

2

Director general adjunct

S

89

II

1

3756

J

Director general adjunct econ jmic

s

89

II

1

3756

5

Sef serviciu

s

76

11

12

35618

6

Sef birou

s

73

II

1

3006

7

Total

16

50012

Nr. crt.

Funcții publice de execuție

Nivel studii

Clasa

Grad profesional

Nr. posturi

Total salar de baza

1

Auditor

S

I

Superior

2

5500

O

Consilier

s

I

Superior

63

136675

n

3

Consilier juridic

s

I

Superior

12

25067

4

Consilier juridic

s

I

Debutant

1

1050

5

Inspector

s

I

Principal

14

14859

6

Inspector

s

1

Asistent

11

18435

7

Inspector

s

I

Debutant

1

1050

8

Referent specialitate

SSD

11

Superior

3

4659

9

Referent

M

III

Superior

7

14381

Total

114

221676j. Epenomic,