Hotărârea nr. 253/2015

Hotărârea.nr. 253 - privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


Cod F-16


JUDEȚEAN BRAȘOV


HOTĂRÂREA NR. 253

din data de 29.07.2015

- privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29 iulie 2015;

Analizând referatul nr.8756/16.07.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, ca urmare a transformării unor funcții publice de execuție, precum și ca urmare a majorării, în condițiile legii, cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.07.2015;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.5A2 din OUG nr.83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015. precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, completată prin art.I, alin.(l) din OUG nr.27/2015, precum și dispozițiile art. 91, alin. (I), lit. ,,a’' și alin. (2), lit. „c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

c/p-


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F94

p Președinte VICEPREȘEDINTE COMAN C LAUD IUSTAT DE FUNCȚII           Aprobat cf. HCJBV nr.:

Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov       in ședința din data de .*

pentru anul 2015

Func

ii de demnitate publică

S               lâlsss&fe                             sSgSS

I wlaiSSt RcSBîliiS

3

17.920

1

Președinte

S

1

6.616

2

Vicepreședinte

S

2

11.304

WjWHIW

3

Administrator public

S

1

7.410

Total funcții publice

141

439.894

4

Secretar

S

II

1

6.168

5

Manager Public

S

superior

2

13.094

Func

ii publice de conducere

20

89.546

6

Arhitect sef

S

II

1

4.506

7

Director general

S

II

1

4.506

8

Director executiv

S

II

5

25.021

9

Director exec adjunct

S

II

2

9.233

10

Sef serviciu

S

II

10

41.978

11

Sef birou

S

II

1

4.303

Funcții publice de execuție

118

331.086

12

Consilier

S

l

superior

87

252.822

13

Consilier

S

I

principal

9

19.051

14

Consilier

S

asistent

1

1.587

15

Consilier

S

debutant

1

1.176

16

Auditor

S

I

superior

5

17.214

17

Consilier juridic

S

I

superior

12

34.863

18

Referent

M

III

superior

2

3.196

19

Referent

M

III

asistent

1

1.176

Posturi in regim contractual

43

77.214

20

$ef Cabinet Președinte

S

1

3.070

21

Sef Birou

S

II

1

3.046

22

Consilier

S

IA

7

18.432

23

Consilier

S

I

1

2.136

24

Consilier

S

II

3

6.270

25

Consilier

S

D

1

1.176

26

Inspector de specialitate

S

IA

1

2.499

27

Inspector de specialitate

S

I

3

6.458

28

Inspector de specialitate

S

II

4

6.729

29

Referent

M

IA

2

2.690

30

Casier

M/G

1

1.241

31

Magaziner

M/G

1

1.336

32

Șofer

I

5

7.062

33

Muncitor calificat (telefonistă)

III

2

2.578

34

Muncitor calificat (legator manual)

II

1

1.289

35

Funcționar

M/G

1

1.229

36

îngrijitor

3

3.528

37

Paznic

4

5.156

38

Muncitor calificat

II

1

1.289

APARAT DE SPECIALITATE

185

524.518

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI      |       |

18B

542.438