Hotărârea nr. 252/2015

Hotărârea.nr. 252 - privind actualizarea Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Braşov.


Cod F-16


H DEȚEAN BRAȘOV


HOTĂRÂREA NR. 252 din data de 29.07.2015

- privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 iulie 2015:

Analizând referatul nr. 7803/23.07.2015 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 655/23.12.2013;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. II din Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 213/1998, aprobate prinH.G.R. nr.548/1999 și art. 91 alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă actualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, în următoarea componență:

Președinte:

- Coman Claudiu

-p.Președintele     Consiliului     Județean     Brașov-

Vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov

Membrii:

- Dumbrăveanu Maria

- Secretarul Județului Brașov

- Olteanu Viorica

- Director executiv, Direcția Economică

- Ibănescu Adrian

- Arhitectul Șef al Județului

- Boboc Daniela

- Director executiv, Direcția Tehnică

- Crăciun Claudia

- Director executiv, Direcția Juridică și Relații cu Publicul

Art.2. - Hotărârea nr. 655/23.12.2013 a Consiliului Județean Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu