Hotărârea nr. 251/2015

Hotărârea.nr. 251 - privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Braşov a unor sectoare de drum judeţean aparţinând DJ 104B Făgăraş-Ileni-Hârseni-Sebeş, DJ 104C Făgăraş-Hurez-Săsciori-Recea şi DJ 104D Făgăraş-Şoarş-Bărcut- lim Jud. Sibiu, aflate în administrarea Primăriei Municipiului Făgăraş.


județean Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR, 251

din data de 29.07.2015

- privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Brașov a unor sectoare de drum județean aparținând DJ 104B I ăgăraș-lleni-Hârseni-Sebeș, DJ 104C Făgăraș-Hurez-Săsciori-Recea și DJ 104D Făgăraș-Șoarș-Bărcut- lim Jud. Sibiu, aflate în administrarea Primăriei Municipiului Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015;

Analizând referatul nr.9111/23.07.2015 întocmit de Serviciul Administrare Drumuri, prin care se propune preluarea în administrarea Consiliului Județean Brașov a unor sectoare de drum județean aparținând DJ 104B Făgăraș-Ilcni-Hârseni-Sebeș, DJ 104C Făgăraș-Hurez-Săsciori-Recea și DJ I04D Făgăraș-Șoarș-Bărcut- lim Jud. Sibiu, aflate în administrarea Primăriei Municipiului Făgăraș și domeniul public al Județului Brașov, fiind situate în intravilanul Municipiului Făgăraș; aceste sectoare de drum sunt înlr-o stare avansată de degradare. Primăria Municipiului Făgăraș neputând suporta cheltuielile de reparare a acestora, astfel că se propune trecerea acestora în administrarea Consiliului Județean Brașov, pe perioada de realizare a lucrărilor de reparații; după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor și inlocmirea procesului-verbal de recepție finală, sectoarele de drum urmează a se retransmite autorității administrației publice locale de care au aparținut;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 234/26.05.2015 privind aprobarea ..Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă;

Ținînd cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 22 și art. 22Aldin OG nr.43/2007 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 198/2015 privind aprobarea OG nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Județean Brașov, pe perioada de realizare a lucrărilor de


reparații, a următoarelor sectoare de drum județean aparținând DJ 104B Făgăraș-lleni-Hârseni-Sebeș. DJ 104C Făgăraș-I lurcz-Săsciori-Recea și DJ 104D Făgăraș-Șoarș-Bărcut- lim Jud. Sibiu, aflate în administrarea Primăriei Municipiului Făgăraș și domeniul public al Județului Brașov:

  • •   DJ 104B Făgăraș-lleni-Hârseni-Sebeș: sectorul de la km.2+589 până la km. 4+604

  • •   DJ 104C Făgăraș-Hurez-Săsciori-Recea: sectorul de la km.3+126 până la km. 4+972

  • •   DJ 104D Făgăraș-Șoarș-Bărcut- lim Jud. Sibiu: sectorul de la km. 1+715 până la km. 1+960

Art.2. -Preluarea în administrarea a sectoarelor de drum se va realiza după exprimarea acordului


administratorului, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

Art.3. -PreXenla hotărâre va intra in vigoare începând cu data de 15.08.2015. Art,4. -Președintele Consiliului Jude

Administrare Drumuri.


p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman
1 aducerea


la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Serviciul


Avizat pentru legalitate, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu