Hotărârea nr. 250/2015

Hotărârea.nr. 250 -privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Braşov a unor sectoare de drum judeţean aparţinând DJ 102P Predeal – Cabana Trei Brazi, aflate în administrarea Primăriei Oraşului Predeal.::: Județean Brasox


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 250

din data de 29.07.2015

- privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Brașov a unor sectoare de drum județean aparținând DJ 102P Predeal - Cabana Trei Brazi, aflate în administrarea Primăriei Orașului Predeal

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015;

Analizând referatul nr. 9112/23.07.2015 întocmit de Serviciul Administrare Drumuri, prin care se propune preluarea în administrarea Consiliului Județean Brașov a unor sectoare de drum județean aparținând DJ 102P Predeal -Cabana Trei Brazi, aflate în administrarea Primăriei Orașului Predeal și domeniul public al Județului Brașov, fiind situate in intravilanul Orașului Predeal; aceste sectoare de drum sunt într-o stare avansată de degradare. Primăria Orașului Predeal neputând suporta cheltuielile de reparare a acestora, astfel că se propune trecerea acestora în administrarea Consiliului Județean Brașov, pe perioada de realizare a lucrărilor de reparații: după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor și întocmirea procesul ui-verbal de recepție finală, sectoarele de drum urmează a se retransmite autorității administrației publice locale de care au aparținut;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 234/26.05.2015 privind aprobarea ..Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă;

Ținînd cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 22 și art. 22Aldin OG nr.43/2007 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 198/2015 privind aprobarea OG nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Județean Brașov, pe perioada de realizare a lucrărilor de reparații, a următoarelor sectoare de drum județean aparținând DJ 102P Predeal - Cabana Trei Brazi, aflate în administrarea Primăriei Orașului Predeal și domeniul public al Județului Brașov:

  • •  Sectorul de drum de la km. 0+000 până la km.

  • •  Sectorul de drum de la km. 4+011 până la km.

  • •  Sectorul de drum de la km. 5+000 până la km.

Art.2. -Preluarea în administrarea a sectoarelor de drum se va realiza după exprimarea acordului administratorului, prin hotărârea Consiliului Local al Orașului Predeal.

Art.3. -Prezenta hotărâre va intra in vigoare începând cu data de 15.08.2015.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Serviciul Administrare Drumuri.

p.PREȘEDINTE,

_______

VICEPREȘEDINTE,

Avizat pentru legalitate,

Ciaudiu Coman

•’.rr c            ‘    -?’•

SECRETAR

Zj'l'

Maria Dumbrăveanu