Hotărârea nr. 249/2015

Hotărârea.nr. 249 - privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiilor folosite de către Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Judeţul Braşov, în imobilul situat în Braşov str. Ecaterina Varga nr.23, domeniu public al Judeţului Braşov.

România
Județean Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.249

din data de 29.07.2015

- privind atribuirea în folosință gratuită, Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Brașov, a spațiului în suprafață de 60.26 .mp. situat în municipiul Brașov, str. Ecaterina Varga, nr.23

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015

Analizând referatul nr.ad.7986/17.06.2015 întocmit de Direcția Juridică și Relații cu Publicul -Compartimentul Patrimomiul prin care se propune atribuirea în folosință gratuită. Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Brașov, a spațiului în suprafață de 60,26 mp, situat în municipiul Brașov, str. Ecaterina Varga, nr.23, aflat în domeniul public al județului Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.4, lit ..a", art. 124 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 874, art. 2146-2153 din Codul Civil - Legea 287/2009 precum și art.38 din OG nr. 26/2000;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) - Se atribuie în folosință gratuită, Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Brașov, a spațiului în suprafață de 60,26 mp. situat în municipiul Brașov, str. Ecaterina Varga, nr.23. pe o perioadă de 1 (un) an de la data adoptării prezentei hotărâri

  • (2) - Datele de indentificare ale spațiului sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) - Imobilul care face obiectul prezentei horărâri aparține domeniului public al județului Brașov și este înscris în CF nr. 16119 Brașov, sub nr.. Top 6550/2.

  • (4) - Finanțarea cheltuielilor de întreținere, reparații curente ale spațiului acordat în folosință gratuită, precum și cele aferente utilităților se suportă de către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Brașov.

Art,2. - Spațiu care face obiectul prezentei hotărâri, va fi predat în urma încheierii unui contract de comodat întocmit de către Compartimentul Patrimoniu. în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotătâri prin Compartimentul Patrimoniu.


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


1.0 CiOs?

o?’


CQ

UD 09
U l\ Co (0


i'. (/'-’


(l

(Q


2*S O

S r

*7 u

•^*   0