Hotărârea nr. 248/2015

Hotărârea.nr. 248 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru achiziţionarea apartamentului nr.3, situat în imobilul, monument istoric din Braşov, Piaţa Sfatului nr.29.

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 248

din data de 29.07.2015

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.3, situat în imobilul monument istoric din Brașov, Piața Sfatului nr.29

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015 ;

Analizând Referatul nr.8829 din 20.07.2015 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.3, situat în imobilul din Brașov, Piața Sfatului nr.29 înscris în CF nr. 13029 Brașov, sub nr.top (5667 - 5668/1 )/l/III;

Luând în considerare înștiințarea doamnei Bidu Maria prin domnul Stoian Mircea Marian înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.8829/2015 prin care își exprimă intenția de vânzare a apartamentului nr.3, situat în imobilul monument istoric din Brașov, Piața Sfatului nr.29 înscris în CF nr.13029 Brașov, sub nr.top (5667 - 5668/1 )/l /III;

Văzând dispozițiile art.4 alin. (4) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Anexa la Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2361/2010 pentru modificarea anexei nr.l la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2134/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute precum și art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.3, situat în imobilul - monument istoric din Brașov, Piața Sfatului nr.29, înscris în CF nr.13029 Brașov, sub nr.top (5667 - 5668/1 )/l /III deținut de doamna Bidu Maria.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman