Hotărârea nr. 247/2015

Hotărârea.nr. 247 – privind radierea pozitiilor nr. 71 si 72 din lista bunurilor de inventar ce alcatuiesc domeniul public al judetului Brasov


.fiul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr. 247 din data de 29.07.2015

- privind radierea pozițiilor nr.71 și 72 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin HG nr.972/2002 -Anexa nr.l

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29.07.2015

Analizând referatul nr.3774/16.07.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul -Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea radierii pozițiilor nr. 71 (imobil - Muzeul de Artă Brașov) și 72 (imobil -Muzeul de Etnografie Brașov) din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l00/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin HG nr.972/2002 -Anexa nr.l;

Ținând cont de Decizia nr.l751/08.05.2008 a Comisiei speciale de retrocedare a bunurilor imobile care au aparținut cultelor religioase din România precum și Sentința civilă nr.l27/D/2011 a Tribunalului Brașov, rămasă definitive, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

în conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale HG nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, Legea 7/1996, cadastrului și publicității imobiliare, republicată și actualizată, precum și ale art.91 alin.(l), lit”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă radierea poziției nr.71 (imobil - Muzeul de Artă Brașov, str. B-dul Eroilor, nr.21, compus din construcții și teren aferent, înscris în CF nr. 25397 Brașov, sub nr. Top 5471/1/b/l, 5721/3/1, 5721/4/1) din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin HG nr.972/2002 - Anexa nr.l.

Art.2. - Se aprobă radierea poziției nr.72 (imobil -Muzeul de Etnografie Brașov, str. B-dul Eroilor nr. 21 A, înscris în CF nr.25397 Brașov, sub nr. Top.5471/l/b/2, 5721/3/2, 5721/4/2) din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l00/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin HG nr.972/2002 - Anexa nr.l.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Direcția investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu