Hotărârea nr. 245/2015

Hotărârea.nr. 245 - privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 9% pentru personalul Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, începând cu data de 01.08.2015.


H-L JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.245

din data de 29.07.2015

- privind aprobarea majorării cu 9 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, începând cu data de 01.08.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29 iulie 2015;

Analizând referatul nr. 8743/17.07.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea majorării cu 9 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, începând cu data de 01.08.2015; în referat se face precizarea că această creștere salarială se poate stabili, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat;

  • b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Văzând adresa nr.3750/15.07.2015 a Biblotecii Județene “George Barițiu” Brașov, formulate în același sens;

Având în vedere dispozițiile art.5A2 din O.U.G. nr.83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, completată prin art. I, alin.(l) din O.U.G. nr.27/2015, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă majorarea cu 9% a cuantumului brut al salariilor de bază, pentru personalul


angajat în cadrul Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, începând cu data de 01.08.2015.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Direcția Economică și Biblioteca Județeană „George Barițiu" Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu