Hotărârea nr. 244/2015

Hotărârea.nr. 244 - privind aprobarea majorarii cuantumului brut al salariilor de bază cu 12% pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, începând cu data de 01.07.2015.


Cod F-16

HOTĂRÂRE A NR. 244

din data de 29.07.2015

- privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.07.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29 iulie 2015;

Analizând referatul nr.8755/16.07.2015 întocmit de către Direcția Resurse. Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.07.2015; în referat se face precizarea că această creștere salarială se poate stabili, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat;

  • b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.5A2 din OUG nr.83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, completată prin art. 1, alin.(l) din O.U.G. nr.27/2015, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. ,.f’ din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă majorarea cu 12% a cuantumului brut al salariilor de bază, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.07.2015.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE.

VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu