Hotărârea nr. 243/2015

Hotărârea.nr. 243 - privind aprobarea taxei de participare la cursurile de Masterclass/Workshop-urile organizate de Centrul Cultural „Reduta” Braşov.

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.243

din data de 29.07.2015

- privind aprobarea taxei de participare la cursurile de Masterclass/Workshop-urile organizate de Centrul CulturalReduta"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015 :

Analizând Referatul nr.8869/22.07.2015 privind aprobarea taxei de participare la cursurile de Masterclass/Workshop-urile organizate de Centrul Cultural ..Reduta", întocmit de Compartimentul Venituri din cadrul Direcției Economice;

Văzând dispozițiile art.2 alin. (2), art.4 alin.(3), lit. e și art.16 alin.(l) din O.U.G. nr.l 18/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare, art.68 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. (3), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specilalitate ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă taxa de participare la cursurile de Masterclass/Workshop-urile organizate de Centrul Cultural „Reduta”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Centrul Cultural Reduta și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE

Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Anexa la Hotărârea

CJBv nr.____________


p. PREȘEDINTE. VICEPREȘEDINTE.

Claudiu Coman


TAXĂ DE PARTICIPARE LA CURSURI DE MASTERCLASS/WORKSHOP-URI ORGANIZATE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA”

Nr. crt.

Masterclass/Workshop

Taxă de participare

1.

Categoria I: durată 3 zile

250 lei/participant

2.

Categoria a Il-a: durată 5-7 zile

300 lei/participant

3.

Categoria a IlI-a: durată 10 zile

500 lei/participant

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu