Hotărârea nr. 242/2015

Hotărârea.nr. 242 - privind utilizarea excedentului bugetar al Judeţului Braşov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014


l L JLDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 242

din data de 29.07.2015

- privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar, aferent anului 2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 iulie 2015;

Analizând referatul nr.9049/22.07.2015 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune aprobarea utilizării excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar, aferent anului 2014, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 58, alin. (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr. 720/2014 privind aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice, O.M.F.P. nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea sumei de 4.902,36 mii lei din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar, aferent anului 2014, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015, astfel:

  • - 1.402,36 mii lei pentru majorarea unor lucrări de investiții pe drumurile județene;

  • - 3.500 mii lei necesare realizării programului de lucrări pe anul 2015 la obiectivul de investiții ..Consolidare, restaurare și punere în valoare a Cetății Feldioara”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu