Hotărârea nr. 241/2015

Hotărârea.nr. 241 - privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2015 a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov


oiisiiiul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.241

din data de 29.07.2015

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2015 a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015

Analizând referatul nr.8963/21.07.2015 întocmit de către Direcția Economică prin care se supune aprobării execuția bugetară la data de 30.06.2015. a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe secțiuni, respectiv, buget local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondurilor nerambursabile;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și art. 91 alin. (1) lit.f) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103. alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă execuția bugetului Județului Brașov - secțiunea de funcționare, la data de 30.06.2015, conform anexelor nr.l, nr.3 și nr.6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă execuția bugetului Județului Brașov - secțiunea de dezvoltare, la data de 30.06.2015, conform anexelor nr.2, nr.4, nr.5 și nr.7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman ClaudiuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

Anexa nr. 1


APROBAT,

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE CLAUDIU CQWIAN

CONT DE EXECUȚIE LA 30.06.2015 AL JUDEȚULUI BRAȘOV PE ANUL 2015, BUGET LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

M//LEZ

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la

30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

00.01

200.307,95

109.199,69

102.167,79

7.031,90

Impozit pe profit

01.02

1.450,00

954,76

954,76

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1.450,00

954,76

954,76

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

105.241,00

58.886,76

61.460,24

-2.573,48

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

73.438,00

43.187,76

42.562,49

625,27

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea buqetelor locale

04.02.04

31.803,00

15.699,00

18.897,75

-3.198,75

Sume defalcate din TVA

11.02

58.428,00

30.526,00

27.994,67

2.531,33

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

56.634,00

29.440,00

26.908,67

2.531,33

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1.794,00

1.086,00

1.086,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02

1.797,00

892,90

848,95

43,95

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

1.346,00

691,90

736,03

-44,13

- Persoane fizice

16.02.02.01

79,00

48,00

39,69

8,31

- Persoane juridice

16.02.02.02

1.267,00

643,90

696,34

-52,44

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

451,00

201,00

112,92

88,08

Venituri din proprietate

30.02

245,90

99,99

338,95

-238,96

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

164,90

99,99

319,72

-219,73

- Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

164,90

99,99

319,72

-219,73

Venituri din dividende

30.02.08

81,00

0,00

19,23

-19,23

- Divid, de la soc. ... cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

81,00

0,00

19,23

-19,23

Venituri din dobânzi

31,02

0,00

0,00

0,12

-0,12

Alte venituri din dobânzi

31,02,03

0,00

0,00

0,12

-0,12

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02

264,20

134,10

121,53

12,57

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

18,00

11,00

10,64

0,36

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

1,20

0,60

0,50

0,10

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

245,00

122,50

110,39

12,11

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

0,00

0,00

4,69

-4,69

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor leqale

35.02.01

0,00

0,00

3,20

-3,20

- Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

0,00

0,00

3,20

-3,20

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

0,00

0,00

1,49

-1,49

Diverse venituri

36.02

129,50

56,50

53,30

3,20

Taxe speciale

36.02.06

44,00

20,00

13,90

6,10

Alte venituri

36.02.50

85,50

36,50

39,40

-2,90

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-25.142,65

-12.468,42

-11.990,00

-478,42

Donații și sponsorizări

37.02.01

0,00

0,00

10,00

-10,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-25.142,65

-12.468,42

-12.000,00

-468,42

Alte operațiuni financiare

41.02

0,00

0,00

-6.379,09

6.379,09

Disponibilii rezervate pt. plăți ale unit, de înv. spec...

41.02.05

0,00

0,00

-6.379,09

6.379,09

- Disponibilii rezervate pl plăți ale unii de înv. spec.... SF

41.02.05.01

0,00

0,00

-6.379,09

6.379,09

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

57.895,00

30.117,10

28.759,67

1.357,43

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

56.749,00

29.400,00

28.030,67

1.369,33

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistentă medico-sociale

42.02.35

707,00

368,00

382,00

-14,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor aqricole

42.02.44

439,00

349,10

347,00

2,10

TOTAL CHELTUIELI

200.307,95

109.199,69

92.447,57

16.752,12

-cheltuieli de personal

10

47.922,51

28.033,37

26.058,87

1.974,50

- cheltuieli materiale

20

37.729,52

22.053,84

12.634,97

9.418,87

- dobânzi

30

7.586,00

3.515,00

2.729,75

785,25

T

MIILE!

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

-fond de rezerva

50

2.910,00

910,00

0.00

910,00

- transferuri intre unitati

51

10.602,35

6.065,61

5.863,11

202,50

-alte transferuri

55

1.450,00

954,76

954,76

0,00

-asistenta sociala

57

69.844,57

36.829,61

34.380,28

2.449,33

-alte cheltuieli

59

5.848,00

2.731,00

2.023,44

707,56

-rambursări de credit

81

16.415,00

8.106,50

7.802,39

304,11

51.02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

17.729,12

9.342,12

6.432,27

2.909,85

-cheltuieli de personal

10

7.742,56

4.027,56

3.454,46

573,10

- cheltuieli materiale

20

9.986,56

5.314,56

2.977,81

2.336,75

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

4.477,14

1.777,30

628,75

1.148,55

-cheltuieli de personal

10

144,00

76,20

68,95

7,25

- cheltuieli materiale

20

386,00

246,50

15,20

231,30

-fond de rezerva

50

2.910,00

910,00

0,00

910,00

- transferuri intre unitati

51

1.037,14

544,60

544,60

0,00

55.02.TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

7.925,00

3.751,00

2.879,79

871,21

- cheltuieli materiale

20

339,00

236,00

150,04

85,96

- dobânzi

30

7.586,00

3.515,00

2.729,75

785,25

60.02.APARARE

60.02

331,20

208,20

168,90

39,30

- cheltuieli materiale

20

331,20

208,20

168,90

39,30

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.02

418,50

229,80

100,08

129,72

- cheltuieli materiale

20

418,50

229,80

100,08

129,72

65.02.INVATAMANT

65

30.649,17

18.090,70

16.201,30

1.889,40

-cheltuieli de personal

10

15.406,00

9.096,82

8.616,73

480,09

- cheltuieli materiale

20

2.589,60

1.708,77

1.291,50

417,27

- ajutoare sociale

57

12.653,57

7.285,11

6.293,07

992,04

1.JUDEȚUL BRAȘOV

12.793,57

7.395,48

6.236,50

1.158,98

- cheltuieli materiale

20

300,00

200,00

0,00

200,00

- ajutoare sociale

57

12.493,57

7.195,48

6.236,50

958,98

2.Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

4.426,80

2.716,00

2.564,25

151,75

- cheltuieli de personal

10

4.004,00

2.421,50

2.296,70

124,80

-cheltuieli materiale

20

397,80

280,50

259,37

21,13

- ajutoare sociale

57

25,00

14,00

8,18

5,82

3.Centrul școlar de recuperare hipoacuziei Brașov

996,00

606,00

536,79

69,21

- cheltuieli de personal

10

862,00

498,50

461,55

36,95

- cheltuieli materiale

20

126,00

99,50

72,15

27,35

- ajutoare sociale

57

8,00

8,00

3,09

4,91

4.Coleqiul tehnic Aurel Vijoli Fagaras

3.156,20

2.047,56

1.889,00

158,56

- cheltuieli de personal

10

2.475,00

1.640,63

1.552,38

88,25

-cheltuieli materiale

20

673,20

401,80

331,81

69,99

- ajutoare sociale

57

8,00

5,13

4,81

0,32

5.Centrul școlar pentru educație incluziva Victoria

1.155,70

717,00

669,69

47,31

- cheltuieli de personal

10

940,00

588,00

543,76

44,24

-cheltuieli materiale ***

20

200,70

121,50

118,46

3,04

- ajutoare sociale

57

15,00

7,50

7,47

0,03

6. Școala profesionala speciala Codlea

1.864,60

1.170,61

1.078,21

92,40

- cheltuieli de personal

10

1.324,00

788,19

774,91

13,28

- cheltuieli materiale

20

462,60

340,42

274,68

65,74

- ajutoare sociale

57

78,00

42,00

28,62

13,38

7. Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

2.261,90

1.295,15

1.191,79

103,36

-cheltuieli de personal

10

1.884,00

1.082,50

1.014,61

67,89

-cheltuieli materiale

20

351,90

199,65

172,78

26,87

-ajutoare sociale

57

26,00

13,00

4,40

8,60

8.Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

3.994,40

2.142,90

2.035,07

107,83

- cheltuieli de personal

10

3.917,00

2.077,50

1.972,82

104,68

-cheltuieli materiale

20

77,40

65,40

62,25

3,15

66.02 SANATATE

66.02

2.225,23

1.618,23

666,33

951,90

- cheltuieli materiale

20

790,00

790,00

0,00

790,00

- transferuri intre unitati

51

1.435,23

828,23

666,33

161,90

67.02.CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

17.682,49

8.787,58

7.655,75

1.131,83

-cheltuieli de personal

10

2.242,00

1.167,50

1.081,18

86,32

- cheltuieli materiale

20

1.853,60

759,80

440,73

319,07

- transferuri intre unitati

51

5.943,89

3.231,78

3.213,28

18,50

- alte cheltuieli

59

5.848,00

2.731,00

2.023,44

707,56

-rambursări de credit

81

1.795,00

897,50

897,12

0,38

1. JUDEȚUL BRAȘOV

14.086,89

6.943,28

6.133,84

809,44

- cheltuieli materiale

20

500,00

83,00

0,00

83,00

- transferuri intre unitati

51

5.943,89

3.231,78

3.213,28

18,50

- alte cheltuieli

59

5.848,00

2.731,00

2.023,44

707,56

- rambursări de credit

81

1.795,00

897,50

897,12

0,38

2. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU”

3.595,60

1.844,30

1.521,91

322,39

-cheltuieli de personal

10

2.242,00

1.167,50

1.081,18

86,32

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trlm.l+ll

Realizat la 30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

- cheltuieli materiale

20

1.353,60

676,80

440,73

236,07

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

90.776,69

49.319,20

46.519,19

2.800,01

-cheltuieli de personal

10

21.776,00

13.324,80

12.523,97

800,83

- cheltuieli materiale

20

10.062,60

5.338,00

4.816,11

521,89

- transferuri intre unitati

51

1.747,09

1.111,90

1.091,90

20,00

-asistenta sociala

57

57.191,00

29.544,50

28.087,21

1.457,29

1.JUDEȚUL BRAȘOV

1.747,09

1.111,90

1.091,90

20,00

- transferuri intre unitati

51

1.747,09

1.111,90

1.091,90

20,00

2.CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CANAAN SERCAIA

2.020,40

1.164,40

1.134,04

30,36

-cheltuieli de personal

10

1.479,00

823,60

817,32

6,28

- cheltuieli materiale

20

491,40

316,30

293,69

22,61

-asistenta sociala

57

50,00

24,50

23,03

1,47

3.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

86.529,80

46.801,50

44.072,35

2.729,15

-cheltuieli de personal

10

19.949,00

12.325,50

11.533,59

791,91

- cheltuieli materiale

20

9.439,80

4.956,00

4.474,58

481,42

-asistenta sociala

57

57.141,00

29.520,00

28.064,18

1.455,82

4.CENTRUL DE ZI PENTRU NEVAZATORI RAZA DE LUMINA

479,40

241,40

220,90

20,50

-cheltuieli de personal

10

348,00

175,70

173,06

2,64

- cheltuieli materiale

20

131,40

65,70

47,84

17,86

70.02.LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

2.132,80

1.401,62

1.146,45

255,17

-cheltuieli de personal

10

328,00

169,46

149,88

19,58

-cheltuieli materiale

20

354,80

277,40

41,81

235,59

-alte transferuri

55

1.450,00

954,76

954,76

0,00

1.JUDEȚUL BRAȘOV

1.650,00

1.154,76

954,76

200,00

-cheltuieli materiale

20

200,00

200,00

0,00

200,00

-alte transferuri

55

1.450,00

954,76

954,76

0,00

2.SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVANIONT BRAȘOV

482,80

246,86

191,69

55,17

-cheltuieli de personal

10

328,00

169,46

149,88

19,58

-cheltuieli materiale

20

154,80

77,40

41,81

35,59

74.02.PROTECTIA MEDIULUI

74.02

140,00

100,00

0,42

99,58

1.JUDEȚUL BRAȘOV

140,00

100,00

0,42

99,58

-cheltuieli materiale

20

140,00

100,00

0,42

99,58

83.02.AGRICULTURA SILVICULTURA PISCIC.SI VANAT.

83.02

788,65

552,98

535,13

17,85

-cheltuieli de personal

10

283,95

171,03

163,70

7,33

- cheltuieli materiale

20

65,70

32,85

24,43

8,42

- transferuri intre unitati

51

439,00

349,10

347,00

2,10

1.JUDEȚUL BRAȘOV

439,00

349,10

347,00

2,10

- transferuri intre unitati

51

439,00

349,10

347,00

2,10

2.SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIA PLANTELOR

349,65

203,88

188,13

15,75

-cheltuieli de personal

10

283,95

171,03

163,70

7,33

- cheltuieli materiale

20

65,70

32,85

24,43

8,42

84.02.TRANSPORTURI

84.02

25.031,96

14.020,96

9.513,21

4.507,75

- cheltuieli materiale

20

10.411,96

6.811,96

2.607,94

4.204,02

-rambursări de credit

81

14.620,00

7.209,00

6.905,27

303,73

DIRECTOR EXECUTIV, VIORICA OLTEANUSEF SERVICIU BUGET, CAMELIA SCARLATESCU

COMPARIMENT VENITURI ENIKQ-BOTH z

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


CONT DE EXECUȚIE LA 30,06,2015 AL JUDEȚULUI BRAȘOV PE ANUL 2015, BUGET LOCAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

00.01

28.905,31

16.231,08

14.098,01

2.133,07

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

25.142,65

12.468,42

12.000,00

468,42

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

25.142,65

12.468,42

12.000,00

468,42

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

0,00

0,00

144,01

-144,01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

0,00

0,36

-0,36

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat

39.02.07

0,00

0,00

143,65

-143,65

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0,00

0,00

2.000,00

-2.000,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor SD

40.02.14

2.000,00

-2.000,00

Alte operațiuni financiare

41.02

0,00

0,00

-46,00

46,00

Disponibilii rezervate pt. plăți ale unit, de înv. spec....

41.02.05

0,00

0,00

-46,00

46,00

- Disponibilit. rezervate pt plăți ale unit, de inv. spec.... SD

41.02.05.02

-46,00

46,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

650,94

650,94

0,00

650,94

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.02.20

650,94

650,94

0,00

650,94

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

45.02

3.111,72

3.111,72

0,00

3.111,72

Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

3.111,72

3.111,72

0,00

3.111,72

- Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

3.111,72

3.111,72

0,00

3.111,72

TOTAL CHELTUIELI

47.062,44

30.417,21

13.914,75

16.502,46

-transferuri de capital

51

2.358,70

2.328,70

1.589,70

739,00

-alte transferuri

55

3.250,00

3.250,00

0,00

3.250,00

-proiecte fd.ext nerambursabile

56

3.839,45

3.839,45

16,34

3.823,11

- cheltuieli de capital

71

37.614,29

20.999,06

12.308,71

8.690,35

51.02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

1.380,00

525,50

5,30

520,20

- cheltuieli de capital

71

1.380,00

525,50

5,30

520,20

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

270,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

270,00

0,00

0,00

0,00

60.02.APARARE

60.02

10,00

10,00

0,00

10,00

- cheltuieli de capital

71

10,00

10,00

0,00

10,00

61.02.ORDINEPUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA(ProtCivila)

61.02

200,00

200,00

0,00

200,00

- cheltuieli de capital

71

200,00

200,00

0,00

200,00

65.02.INVATAMANT

65.02

92,00

92,00

45,43

46,57

- cheltuieli de capital

71

92,00

92,00

45,43

46,57

1. CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

46,00

46,00

0,00

46,00

- cheltuieli de capital

71

46,00

46,00

0,00

46,00

2. CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA SACELE

46,00

46,00

45,43

0,57

- cheltuieli de capital

71

46,00

46,00

45,43

0,57

66.02 SANATATE

66.02

11.809,64

7.838,91

3.225,55

4.613,36

-transferuri de capital

51

2.136,70

2.136,70

1.509,70

627,00

-active nefinanciare

71

9.672,94

5.702,21

1.715,85

3.986,36

67.02.CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

67.02

1.272,00

892,00

80,00

812,00

-transferuri de capital

51

222,00

192,00

80,00

112,00

-active nefinanciare

71

1.050,00

700,00

0,00

700,00

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

392,30

392,30

28,95

363,35

- cheltuieli de capital

71

392,30

392,30

28,95

363,35

1.CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CANAAN SERCAIA

25,00

25,00

0,00

25,00

- cheltuieli de capital

71

25,00

25,00

0,00

25,00

2.DIRECT1A GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

355,00

355,00

16,70

338,30

- cheltuieli de capital

71

355,00

355,00

16,70

338,30

3.CENTRUL DE ZI PENTRU NEVAZATORI RAZA DE LUMINA

12,30

12,30

12,25

0,05

- cheltuieli de capital

71

12,30

12,30

12,25

0,05

70.02.LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

3.700,00

3.700,00

0,00

3.700,00

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

-alte transferuri

55

3.250,00

3.250.00

0,00

3.250,00

-cheltuieli de capital

71

450,00

450,00

0,00

450,00

74.02.PROTECTIA MEDIULUI

74.02

250,00

50,00

0,00

50,00

-cheltuieli de capital

71

250,00

50,00

0,00

50,00

83.02.AGRICULTURA,SILVICULTURA SI VANATOARE

83.02

3.839,45

3.839,45

16,34

3.823,11

-proiecte fd.ext nerambursabile

56

3.839,45

3.839,45

16,34

3.823,11

84.02.TRANSPORTURI

84.02

23.847,05

12.877,05

10.513,18

2.363,87

- active nefinaciare

71

23.847,05

12.877,05

10.513,18

2.363,87

DIRECTOR EXECUTIV, VIORICA OLTEANU

SEF SERVICIU BUGET, CAMELIA SCARLATESdU

(T

i/fY)

COMPARIMENT VENITURI ENIKO BOTH s.

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

APROBAT, p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE CLAUDIU COMAN

Cont de execuție la 30.06.2015 al bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

244.373,43

129.653,39

119.352,14

10.301,25

Venituri din proprietate

30.10

791,78

424,54

346,92

77,62

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit. publice

30.10.05.30

791,78

424,54

346,92

77,62

Venituri din dobânzi

31.10

5,17

3,07

1,33

1,74

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

5,17

3,07

1,33

1,74

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

233.438,25

123.718,39

110.006,94

13.711,45

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

661,60

173,55

215,15

-41,60

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

6.468,09

3.363,18

3.675,75

-312,57

Taxe si alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

45,97

23,40

19,94

3,46

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

29,00

15,00

43,96

-28,96

Venituri din contractele incheliate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

185.948,55

100.973,06

89.554,19

11.418,87

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

29.667,51

14.558,70

12.475,82

2.082,88

Venituri din contractele incheliate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

7.330,00

2.958,00

2.636,68

321,32

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

2.210,00

1.100,00

1.069,00

31,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.077,53

553,50

316,45

237,05

Amenzi,penalizări si confiscări

35.10

13,27

7,50

5,55

1,95

Alte amenzi,penalizări si confiscări

35.10.50

13,27

7,50

5,55

1,95

Diverse venituri

36.10

177,31

88,98

125,10

-36,12

Alte venituri

36.10.50

177,31

88,98

125,10

-36,12

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

-654,70

-654,70

6,00

-660,70

Donații si sponsorizări

37.10.01

6,00

6,00

6,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-660,70

-660,70

0,00

-660,70

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

2.997,19

-2.997,19

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.ptSF

40.10.15.01

0,00

0,00

2.997,19

-2.997,19

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pt. spitale

42.10.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

10.602,35

6.065,61

5.863,11

202,50

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

9.435,12

5.256,28

5.217,78

38,50

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

728,23

460,23

298,33

161,90

Subvenții din BL pt.finantarea camerelor agricole

43.10.15

439,00

349,10

347,00

2,10

1. MUZEUL DE ETNOGRAFIE

1.266,40

640,55

641,17

-0,62

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Venituri din proprietate

30.10

55,11

25,00

12,08

12,92

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

55,11

25,00

12,08

12,92

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

7,12

3,00

4,28

-1,28

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

7,12

3,00

4,28

-1,28

Diverse venituri

36.10

59,85

29,00

41,26

-12,26

Alte venituri

36.10.50

59,85

29,00

41,26

-12,26

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.144,32

583,55

583,55

0,00

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

1.144,32

583,55

583,55

0,00

2. MUZEUL DE ARTA

631,40

351,70

351,24

0,46

Venituri din proprietate

30.10

1,00

0,20

0,00

0,20

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

1,00

0,20

0,00

0,20

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

7,07

4,20

3,94

0,26

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0,50

0,20

0,47

-0,27

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

6,57

4,00

3,47

0,53

Alte venituri

36.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

623,33

347,30

347,30

0,00

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

623,33

347,30

347,30

0,00

3. MUZEUL DE ISTORIE

1.604,60

790,60

814,74

-24,14

Venituri din proprietate

30.10

8,00

4,50

6,18

-1,68

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

8,00

4,50

6,18

-1,68

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

67,00

26,00

43,43

-17,43

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

55,00

20,00

38,50

-18,50

Taxe si alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0,00

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau

anexa

33.10.16

12,00

6,00

4,93

1,07

Diverse venituri

36.10

8,17

4,17

7,87

-3,70

Alte venituri

36.10.50

8,17

4.17

7,87

-3,70

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

1,33

-1,33

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.521,43

755,93

755,93

0,00

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

1.521,43

755,93

755,93

0,00

4. MUZEUL CASA MUREȘENILOR

702,20

350,66

383,98

-33,32

Venituri din proprietate

30.10

0,74

0,38

0,70

-0,32

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

0,74

0,38

0,70

-0,32

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

6,08

3,95

4,75

-0,80

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

3,95

2,55

3,40

-0,85

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau

anexa

33.10.16

2,13

1,40

1,35

0,05

Diverse venituri

36.10

0,22

0,13

32,33

-32,20

Alte venituri

36.10.50

0,22

0,13

32,33

-32,20

Subvenții de la alte administrații

43.10

695,16

346,20

346,20

0,00

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

695,16

346,20

346,20

0,00

5. CENTRUL CULTURAL REDUTA

1.469,50

763,50

743,38

20,12

Venituri din proprietate

30.10

53,00

34,00

25,98

8,02

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

53,00

34,00

25,98

8,02

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

123,00

69,00

75,40

-6,40

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

94,00

54,00

31,44

22,56

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

29,00

15,00

43,96

-28,96

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.293,50

660,50

642,00

18,50

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

1.293,50

660,50

642,00

18,50

6. UNITATEA MEDICO SOCIALA SANPETRU

2.458,70

1.483,04

1.462,86

20,18

Venituri din proprietate

30.10

2,93

1,46

1,28

0,18

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

2,93

1,46

1,28

0,18

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

0,00

Diverse venituri

36.10

1,68

1,68

1,68

0,00

Alte venituri

36.10.50

1,68

1,68

1,68

0,00

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.454,09

1.479,90

1.459,90

20,00

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

2.454,09

1.479,90

1.459,90

20,00

7. ȘCOALA DE ARTA SI MESERII BV.

1.323,80

709,30

750,05

-40,75

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

657,65

171,00

211,75

-40,75

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

657,65

171,00

211,75

-40,75

Subvenții de la alte administrații

43.10

666,15

538,30

538,30

0,00

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

666,15

538,30

538,30

0,00

8. D.J.C.E.P. BV.

1.097,40

570,90

574,06

-3,16

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

60,26

26,30

29,46

-3,16

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

60,26

26,30

29,46

-3,16

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.037,14

544,60

544,60

0,00

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

1.037,14

544,60

544,60

0,00

9. CAMERA AGRICOLA

552,60

396,40

366,93

29,47

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

119,60

53,30

19,93

33,37

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

119,60

53,30

19,93

33,37

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-6,00

-6,00

0,00

-6,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

439,00

349,10

347,00

2,10

Subvenții din BL pt.finantarea camerelor agricole

43.10.15

439,00

349,10

347,00

2,10

10. ȘCOALA PROFESIONALA SP. CODLEA

2,34

1,34

12,60

-11,26

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

2,34

1,34

1,50

-0,16

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2,34

1.34

1,50

-0,16

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

11,10

-11,10

11. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ BV.

120,66

61,50

47,51

13,99

Amenzi,penalizări si confiscări

35.10

13,27

7,50

5,55

1,95

Alte amenzi,penalizări si confiscări

35.10.50

13,27

7,50

5,55

1,95

Diverse venituri

36.10

107,39

54,00

41,96

12,04

Alte venituri

36.10.50

107,39

54,00

41,96

12,04

12. S.P.J.P.P. BV.

18,15

9,00

14,15

-5,15

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

18,15

9,00

5,91

3,09

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau

anexa

33.10.16

18,15

9,00

5,91

3,09

Sume utiiiz.de adm.loc.din ecxed.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

8,24

-8,24

13. DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE BV.

1.783,46

931,50

1.586,78

-655,28

Alte venituri din dobânzi

31.10

0,00

0,00

0,03

-0,03

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,03

-0,03

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

1.783,46

931,50

1.226,75

-295,25

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.783,46

931,50

1.226,75

-295,25

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

360,00

-360,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

360,00

-360,00

14. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BV.

114.763,18

59.395,86

54.638,15

4.757,71

Venituri din proprietate

30.10

355,00

177,00

194,01

-17,01

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către institpublice

30.10.05.30

355,00

177,00

194,01

-17,01

Alte venituri din dobânzi

31.10

0,00

0,00

0,37

-0,37

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,37

-0,37

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

114.408,18

59.218,86

54.443,77

4.775,09

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.353,63

1.176,00

1.115,53

60,47

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la

30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Venituri din contractele incheliate cu casele de asiqurari sociale de sanatate

33.10.21

91.209,55

49.455,36

43.933,49

5.521,87

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

14.910,00

6.577,50

6.945,96

-368,46

Venituri din contractele incheliate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

2.650,00

358,00

1.067,05

-709,05

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

2.210,00

1.100,00

1.069,00

31,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.075,00

552,00

312,74

239,26

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.10.03

0,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt. SF

40.10.15.01

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

0,00

15. SPITALUL CLINIC DE COPII BV.

37.269,00

19.375,00

16.356,83

3.018,17

Venituri din proprietate

30.10

119,00

75,00

72,80

2,20

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

119,00

75,00

72,80

2,20

Venituri din dobânzi

31.10

0,00

0,00

0,13

-0,13

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,13

-0,13

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

37.070,00

19.220,00

16.072,75

3.147,25

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

300,00

150,00

193,49

-43,49

Venituri din contractele incheliate cu casele de asiqurari sociale de sanatate

33.10.21

31.040,00

16.210,00

13.525,40

2.684,60

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

5.730,00

2.860,00

2.121,26

738,74

Venituri din contractele incheliate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venitproprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0,00

0,00

232,60

-232,60

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.10.03

0,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

131,15

-131,15

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

131,15

-131,15

Subvenții de la alte administrații

43.10

80,00

80,00

80,00

0,00

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

80,00

80,00

80,00

0,00

16. SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BV.

16.538,70

8.071,70

6.295,93

1.775,77

Venituri din dobânzi

31.10

2,17

1,07

0,38

0,69

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

2,17

1,07

0,38

0,69

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

16.509,83

8.043,93

6.268,85

1.775,08

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

7,30

3,43

4,51

-1,08

Venituri din contractele incheliate cu casele de asiqurari sociale de sanatate

33.10.21

9.000,00

3.639,00

4.142,92

-503,92

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

4.000,00

2.400,00

919,59

1.480,41

Venituri din contractele incheliate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

3.500,00

2.000,00

1.198,12

801,88

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2,53

1,50

3,71

-2,21

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

0,00

0,00

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt. SF

40.10.15.01

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

26,70

26,70

26,70

0,00

Subvenții dinBL pt. finanțarea chelt. Curente din domeniul sanatatii

43.10.10

26,70

26,70

26,70

0,00

17. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BV.

11.995,53

6.549,34

5.288,86

1.260,48

Venituri din dobânzi

31.10

0,00

0,00

0,02

-0,02

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,02

-0,02

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

11.974,00

6.527,81

5.267,31

1.260,50

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

155,00

110,11

128,29

-18,18

Venituri din contractele incheliate cu casele de asiqurari sociale de sanatate

33.10.21

9.199,00

5.076,50

4.176,19

900,31

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

1.860,00

961,20

904,00

57,20

Venituri din contractele incheliate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venitproprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

760,00

380,00

58,83

321,17

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

6,00

6,00

6,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

6,00

6,00

6,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.10.03

0,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt. SF

40.10.15.01

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

15,53

15,53

15,53

0,00

Subvenții dinBL pt. finanțarea chelt. Curente din domeniul sanatatii

43.10.10

15,53

15,53

15,53

0,00

18. SPITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BV.

29.341,81

15.225,30

17.640,79

-2.415,49

Venituri din proprietate

30.10

0,00

0,00

14,42

-14,42

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

0,00

0,00

14,42

-14,42

Venituri din dobânzi

31.10

3,00

2,00

0,34

1,66

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

3,00

2,00

0,34

1,66

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

29.357,51

15.510,00

15.060,02

449,98

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

610,00

310,00

334,04

-24,04

Venituri din contractele incheliate cu casele de asiqurari sociale de sanatate

33.10.21

26.600,00

14.000,00

13.646,26

353,74

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

2.147,51

1.200,00

1.079,72

120,28

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.10.03

-554,70

-554,70

0,00

-554,70

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

2.459,91

-2.459,91

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

2.459,91

-2.459,91

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pt. spitale

42.10.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

536,00

268,00

106,10

161,90

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

536,00

268,00

106,10

161,90

19. SPITALUL DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BV.

21.434,00

13.976,20

11.382,13

2.594,07

Venituri din proprietate

30.10

197,00

107,00

19,47

87,53

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

197,00

107,00

19,47

87,53

Venituri din dobânzi

31.10

0,00

0,00

0,06

-0,06

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,06

-0,06

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

21.267,00

13.899,20

11.267,14

2.632,06

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

927,00

527,00

551,84

-24,84

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Venituri din contractele incheliate cu casele de asiqurari sociale de sanatate

33.10.21

18.900,00

12.592,20

10.129,93

2.462,27

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

1.020,00

560,00

505,29

54,71

Venituri din contractele incheliate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

420,00

220,00

80,08

139,92

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.10.03

-100,00

-100,00

0,00

-100,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

25,46

-25,46

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

25,46

-25,46

Subvenții din BL pt.fmantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

70,00

70,00

70,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

251.363,61

136.043,76

108.612,45

27.431,31

- cheltuieli de personal

10

134.143,00

73.724,84

66.093,99

7.630,85

- cheltuieli materiale

20

114.614,97

61.025,10

41.507,81

19.517,29

Alte cheltuieli

59

2.605,64

1.293,82

1.010,65

283,17

CAP.54.10 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

1.097,40

570,90

526,87

44,03

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

1.097,40

570,90

526,87

44,03

- cheltuieli de personal

10

894,00

469,20

454,46

14,74

-cheltuieli materiale

20

203,40

101,70

72,41

29,29

CAP.61.10 ORDINE PUBLICĂ

2.325,00

1.473,04

1.192,75

280,29

DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE

2.325,00

1.473,04

1.192,75

280,29

- cheltuieli de personal

10

2.076,00

1.348,54

1.086,89

261,65

-cheltuieli materiale

20

249,00

124,50

105,86

18,64

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

13,44

12,44

1,72

10,72

Școala de arte si meserii Codlea

13,44

12,44

1.72

10,72

-cheltuieli materiale

20

13,44

12,44

1.72

10,72

CAP.66.10 SANATATE

238.477,20

128.789,57

102.272,79

26.516,78

- cheltuieli de personal

10

125.215,00

68.656,79

61.457,50

7.199,29

- cheltuieli materiale

20

110.656,56

58.838,96

39.804,64

19.034,32

Alte cheltuieli

59

2.605,64

1.293,82

1.010,65

283,17

1.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

707,00

368,00

366,30

1,70

- cheltuieli de personal

10

695,00

364,00

362,30

1,70

- cheltuieli materiale

20

12,00

4,00

4,00

0,00

2.Spitalul Clinic de Copii Brașov

37.400,15

19.506,15

16.169,35

3.336,80

-cheltuieli de personal

10

18.066,00

10.031,00

9.563,08

467,92

-cheltuieli materiale

20

18.973,15

9.305,15

6.469,77

2.835,38

Alte cheltuieli

59

361,00

170,00

136,50

33,50

3.Spitalul de Boli Infectioase

17.538,70

9.071,70

5.793,98

3.277,72

-cheltuieli de personal

10

4.203,00

2.241,00

2.077,33

163,67

-cheltuieli materiale

20

13.294,70

6.808,70

3.699,98

3.108,72

Alte cheltuieli

59

41,00

22,00

16,67

5,33

4.Spitalul Clinic Județean de Urgenta

117.560,63

62.193,31

50.725,76

11.467,55

-cheltuieli de personal

10

60.773,00

32.083,09

29.587,66

2.495,43

-cheltuieli materiale

20

55.010,79

29.221,80

20.470,64

8.751,16

Alte cheltuieli

59

1.776,84

888,42

667,46

220,96

5.Spitalul Obstetrica Ginecologie

21.459,46

14.001,66

11.085,77

2.915,89

-cheltuieli de personal

10

14.951,00

10.013,00

7.320,04

2.692,96

-cheltuieli materiale

20

6.308,46

3.888,66

3.670,44

218,22

Alte cheltuieli

59

200,00

100,00

95,29

4,71

6.Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

31.801,72

17.085,40

13.162,57

3.922,83

-cheltuieli de personal

10

19.412,00

10.234,00

9.035,61

1.198,39

-cheltuieli materiale

20

12.162,92

6.738,00

4.032,23

2.705,77

Alte cheltuieli

59

226,80

113,40

94,73

18,67

7.Spitalul Pneumoftiziologie

12.009,54

6.563,35

4.969,06

1.594,29

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat ia 30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

-cheltuieli de personal

10

7.115,00

3.690,70

3.511,48

179,22

-cheltuieli materiale

20

4.894,54

2.872,65

1.457,58

1.415,07

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

7.119,89

3.669,14

3.273,09

396,05

- cheltuieli de personal

10

4.543.00

2.376,05

2.273,95

102,10

- cheltuieli materiale

20

2.576,89

1.293,09

999,14

293,95

1. Biblioteca Județeană "George Baritiu"

120,66

61,50

0,00

61,50

- cheltuieli materiale

20

120,66

61,50

0,00

61,50

2. Muzeul de Arta

631,40

351,70

314,70

37,00

- cheltuieli de personal

10

420,00

233,60

224,73

8,87

- cheltuieli materiale

20

211,40

118,10

89,97

28,13

3.Muzeul Județean de istorie

1.605,93

791,93

699,34

92,59

- cheltuieli de personal

10

1.101,00

538,80

524,78

14,02

- cheltuieli materiale

20

504,93

253,13

174,56

78,57

4. Muzeul de Etnografie

1.266,40

640,55

604,74

35,81

- cheltuieli de personal

10

793,00

402,94

370,99

31,95

- cheltuieli materiale

20

473,40

237,61

233,75

3,86

5.Muzeui Casa Mureșenilor

702,20

350,66

292,73

57,93

- cheltuieli de personal

10

381,00

189,81

187,08

2,73

- cheltuieli materiale

20

321,20

160,85

105,65

55,20

6.Scoala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

1.323,80

709,30

669,18

40,12

- cheltuieli de personal

10

1.035,00

575,90

547,58

28,32

- cheltuieli materiale

20

288,80

133,40

121,60

11,80

7. Centrul Cultural Reduta

1.469,50

763,50

692,40

71,10

- cheltuieli de personal

10

813,00

435,00

418,79

16,21

- cheltuieli materiale

20

656,50

328,50

273,61

54,89

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1.751,70

1.115,04

971,62

143,42

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sân petru

1.751,70

1.115,04

971,62

143,42

- cheltuieli de personal

10

957,00

530,76

493,32

37,44

- cheltuieli materiale

20

794,70

584,28

478,30

105,98

CAP.83.10 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

578,98

413,63

373,61

40,02

1.Camera Agricola a Județului Brașov

552,60

396,40

364,40

32,00

- cheltuieli de personal

10

458,00

343,50

327,87

15,63

-cheltuieli materiale

20

94,60

52,90

36,53

16,37

2. Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

26,38

17,23

9,21

8,02

- cheltuieli materiale

20

26,38

17,23

9,21

8,02

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


Anexa nr. 4


APROBAT, p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE CLAUDIU COMAN

Cont de execuție la 30.06.2015 al bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

3.170,40

3.140,40

3.401,72

-261,32

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

660,70

660,70

0,00

660,70

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

660,70

660,70

0,00

660,70

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

1.228,53

-1.228,53

Sume utiiiz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

1.078,29

-1.078,29

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

40.10.16

0.00

0,00

150,24

-150,24

Subvenții de la bugetul de stat

42,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la BS pentru instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii ptr. Proiecte finanțate din FEN Postaaderare

42,10,39

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.358,70

2.328,70

1.589,70

739,00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

2.136,70

2.136,70

1.509,70

627,00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

222,00

192,00

80,00

112,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii

45.10

151,00

151,00

583,49

-432,49

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.10.01

151,00

151,00

583,49

-432,49

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.10.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.10.01.02

151,00

151,00

583,49

-432,49

1. MUZEUL DE ETNOGRAFIE

37,00

37,00

0,00

37,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

37,00

37,00

0,00

37,00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

37,00

37,00

0,00

37,00

2. MUZEUL DE ISTORIE

50,00

50,00

0,00

50,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

50,00

50,00

0,00

50,00

Subentie pt.institpubl.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

50,00

50,00

0,00

50,00

3. MUZEUL CASA MUREȘENILOR

60,00

60,00

60,00

0,00

Subentie pt.institpubl.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

60,00

60,00

60,00

0,00

4. CENTRUL CULTURAL REDUTA

25,00

25,00

0,00

25,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

25,00

25,00

0,00

25,00

Subentie ptinstit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

25,00

25,00

0,00

25,00

5. ȘCOALA DE ARTE SI MESERII BRAȘOV

50,00

20,00

20,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

50,00

20,00

20,00

0,00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

50,00

20,00

20,00

0,00

6. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA

1.150,00

1.150,00

1.000,00

150,00

Transfer.volunt.altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.150,00

1.150,00

1.000,00

150,00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

1.150,00

1.150,00

1.000,00

150,00

7. CAMERA AGRICOLA

6,00

6,00

0,00

6,00

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

6,00

6,00

0,00

6,00

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la

30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

6,00

6,00

0,00

6,00

8. SPITALUL CLINIC DE COPII

561,00

561,00

1.212,02

-651,02

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

228,53

-228,53

Sume utiiiz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt. SD

40.10.15.02

78,29

-78,29

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

40.10.16

0,00

0,00

150,24

-150,24

Subvenții de la bugetul de stat

42,10

0,00

0,00

0.00

0,00

Subvenții de la BS pentru instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii ptr. Proiecte finanțate din FEN Postaaderare

42,10,39

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

410,00

410,00

400,00

10,00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen. sanatatii

43.10.14

410,00

410,00

400,00

10.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii

45.10

151,00

151,00

583,49

-432,49

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.10.01

151,00

151,00

583,49

-432,49

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45,10,01,01

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.10.01.02

151,00

151,00

583,49

-432,49

9. SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE

100,00

100,00

0,00

100,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

100,00

100,00

0,00

100,00

Subv.din BL pt.fmant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

100,00

100,00

0,00

100,00

10. SPITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE

854,70

854,70

1.000,00

-145,30

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

554,70

554,70

0,00

554,70

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

554,70

554,70

0,00

554,70

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

1.000,00

-1.000,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

1.000,00

-1.000,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

300,00

300,00

0,00

300,00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

300,00

300,00

0,00

300,00

11. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

67,00

67,00

0,00

67,00

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

67,00

67,00

0,00

67,00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

67,00

67,00

0,00

67,00

12. SPITALUL DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE

209,70

209,70

109,70

100,00

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

100,00

100,00

0,00

100,00

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

100,00

100,00

0,00

100,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

109,70

109,70

109,70

0,00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

109,70

109,70

109,70

0,00

TOTAL CHELTUIELI

8.813,12

5.552,69

640,53

4.912,16

- programe fd nerambursabile

56

229,29

229,29

150,24

79,05

- cheltuieli de capital

71

8.583,83

5.323,40

490,29

4.833,11

CAP.66.10 SANATATE

8.585,12

5.354,69

629,03

4.725,66

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

229,29

229,29

150,24

79,05

- cheltuieli de capital

71

8.355,83

5.125,40

478,79

4.646,61

1.Spitalul Clinic de Copii Brașov

639,29

639,29

448,36

190,93

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

229,29

229,29

150,24

79,05

-cheltuieli de capital

71

410,00

410,00

298,12

111,88

2.Spitalui de Boli Infectioase

3.435,43

210,00

0,00

210,00

-cheltuieli de capital

71

3.435,43

210,00

0,00

210,00

3.Spitaiul Clinic Județean de Urgenta

2.374,00

2.374,00

0,00

2.374,00

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la

30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

-cheltuieli de capital

71

2.374,00

2.374,00

0,00

2.374,00

4.Spitalul Ostetrica Ginecologie

209,70

209,70

0,00

209,70

-cheltuieli de capital

71

209,70

209,70

0,00

209,70

5.Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1.854,70

1.854,70

180,67

1.674,03

-cheltuieli de capital

71

1.854,70

1.854,70

180,67

1.674,03

6.Spitalul Pneumoftiziologie

72,00

67,00

0,00

67,00

-cheltuieli de capital

71

72,00

67,00

0,00

67,00

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

222,00

192,00

11,50

180,50

- cheltuieli de capital

71

222,00

192,00

11,50

180,50

1. Muzeul de Istorie

50,00

50,00

0,00

50,00

- cheltuieli de capital

71

50,00

50,00

0,00

50,00

2. Muzeul de Etnografie

37,00

37,00

0,00

37,00

- cheltuieli de capital

71

37,00

37,00

0,00

37,00

3. Muzeul Casa Mureșenilor

60,00

60,00

11,50

48,50

- cheltuieli de capital

71

60,00

60,00

11,50

48,50

4. Școala de Arte si Meserii Tiberiu Brediceanu

50,00

20,00

0,00

20,00

- cheltuieli de capital

71

50,00

20,00

0,00

20,00

5. Centrul Cultural REDUTA

25,00

25,00

0,00

25,00

- cheltuieli de capital

71

25,00

25,00

0,00

25,00

CAP.83.10 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

6,00

6,00

0,00

6,00

Camera Agricola a Județului Brașov

6,00

6,00

0,00

6,00

- cheltuieli de capital

71

6,00

6,00

0,00

6,00

DIRECTOR EXECUTIV,

VIORICA OLTEANU


SEF SERVICIU BUGET, CAMELIA SCARLATESCU


COMPARTIMENT VENITURI, ENIKOBOTH


DIRECTOR EXECUTIV, VIORICA OLTEANU


SEF SERVICIU BUGET, CAMELIA SCARLATESCU


COMPARTIMENT


VENITURI,


ENIK<


CONT DE EXECUȚIE LA 30.08.2015 AL JUDEȚULUI BRAȘOV PE ANUL 2015 BUGETUL CREDITELOR INTERNE SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

29.432,00

9.764,00

0,00

9.764,00

Alte operațiuni finnciare

41,07

29.432,00

9.764,00

0,00

9.764,00

Sume aferente creditelor interne

41,07,02

29.432,00

9.764,00

0,00

9.764,00

TOTAL CHELTUIELI

29.432,00

9.764,00

0,00

9.764,00

* cheltuieli de capital

70

22.640,00

7.500,00

0,00

7.500,00

66,07- SĂNĂTATE

6.792,00

2.264,00

0,00

2.264,00

- cheltuieli de capital

70

6.792,00

2.264,00

0,00

2.264,00

84.07 TRANSPORTURI

84.07

22.640,00

7.500,00

0,00

7.500,00

- cheltuieli de capital

70

22.640,00

7.500,00

0,00

7.500,00

SEF SERVICIU BUGET, CAMELIA SCARLATESCU


CONT DE EXECUȚIE LA 30.06.2015 AL JUDEȚULUI BRAȘOV PE ANUL 2015 BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

DIRECTOR EXECUTIV, VIORICA OLTEANU


SEF SERVICIU BUGET, CAMELIA SCARLATESCU


COMPARTIMENT VENITURI, ENIKO BOTH


MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

22,97

22,97

12,89

10,08

67.08 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

22,97

22,97

12,89

10,08

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

22,97

22,97

12,89

10,08

- cheltuieli materiale

20

22,97

22,97

12,89

10,08

CONT DE EXECUȚIE LA 30.06.2015 AL JUDEȚULUI BRAȘOV PE ANUL 2015 BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2015

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2015

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

19,55

19,55

19,55

0,00

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE

42.08.60

2,93

2,93

2,93

0,00

Mecanism financiar SEE

45.08.17

16,62

16,62

16,62

TOTAL CHELTUIELI

19,55

19,55

16,09

3,46

67.08 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

19,55

19,55

16,09

3,46

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

19,55

19,55

16,09

3,46

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

19,55

19,55

16,09

3,46

SEF SERVICIU BUGET, CAMELIA SCARLATESCL