Hotărârea nr. 240/2015

Hotărârea.nr. 240 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&'iudbrasov.ro

Website: www .judbraso v. ro’’ LJUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 240

din data de 29.07.2015

- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 iulie 2015;

Analizând referatul nr.9050/22.07.2015 întocmii de către Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Luând în considerare precizarea domnului consilier județean Danu Aurelian Leonard privind asigurarea testelor de evaluare psihologică, în vederea acoperirii necesităților Centrelor din cadrul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art. 58, alin. (1). lit. ,.a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea listelor de investiții ale bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea listelor de investiții ale bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015. conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

z^^ .

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Iț...

Contrasemnează,

Claudiu Coman

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

ANEXA nr. 1

APROBAT, p. Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman

BUGET LOCAL


A) Secțiunea de funcționare: Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

200.242,95

-268,20

199.974,75

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-25.217,65

-268,20

-25.485,85

TOTAL CHELTUIELI

200.242,95

-268,20

199.974,75

Titlul - Bunuri și servicii

20

39.755,52

66,77

39.822,29

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

10.527,35

35,00

10.562,35

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-369,97

-369,97

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

17.729,12

-31,87

17.697,25

Titlul - Bunuri și servicii

20

9.986,56

14,10

10.000,66

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-45,97

-45,97

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.477,14

-70,00

2.407,14

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-70,00

-70,00

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA .inspectoratul pt Situații de Urgenta Tara Barsei

418,50

20,30

438,80

Titlul - Bunuri și servicii

20

418,50

23,30

441,80

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-3,00

-3,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

30.649,17

53,37

30.702,54

Titlul - Bunuri si servicii

20

2.589,60

53,37

2.642,97

1.Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

3.994,40

23,37

4.017,77

Titlul - Bunuri și servicii

20

77,40

23,37

100,77

2.Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

4.426,80

30,00

4.456,80

Titlul - Bunuri și servicii

20

397,80

30,00

427,80

CAP 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

17.607,49

-75,00

17.532,49

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice d.c:

51

5.868,89

35,00

5.903,89

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-110,00

-110,00

CAP 68.02 - Asigurări și asistența socială

90.786,69

-245,00

90.541,69

Titlul - Bunuri și servicii

20

10.072,60

-104,00

9.968,60

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-141,00

-141,00

1. Județul Brașov

0,00

-141,00

-141,00

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-141,00

-141,00

2. Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

86.529,80

-104,00

86.425,80

2.1 Asistenta sociala pt familie si copii

19.109,10

-104,00

19.005,10

Titlul - Bunuri și servicii

20

5.676,10

-104,00

5.572,10

CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

140,00

80,00

220,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

140,00

80,00

220,00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

28.980,31

268,20

29.248,51

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

25.217,65

268,20

25.485,85

TOTAL CHELTUIELI

47.415,94

5.170,56

52.586,50

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

2.712,20

102,20

2.814,40

Titlul - Cheltuieli de capital

70

37.614,29

5.068,36

42.682,65

CAP.54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

270,00

55,20

325,20

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice d.c:

51

0,00

55,20

55,20

CAP 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.347,00

3.547,00

4.894,00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice d.c:

51

297,00

47,00

344,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

1.050,00

3.500,00

4.550,00

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

392,30

104,00

496,30

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

355,00

104,00

459,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

355,00

104,00

459,00

1.1 Asistenta sociala in caz de invaliditate

100,00

50,00

150,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

100,00

50,00

150,00

1.2 Asistenta sociala pt familie si copii

255,00

54,00

309,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

255,00

54,00

309,00

CAP. 84.02 -Transporturi

23.847,05

1.464,36

25.311,41

Titlul - Cheltuieli de capital

70

23.847,05

1.464,36

DEFICIT

-18.435,63

-4.902,36

-23.337,99

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, VIORICA OLTEANU

ȘEF SERVICIU L BUGET CAMELIA SCARLATESCUCOORDONATOR COMPARTIMEN


ENIKOANEXA nr. 2


APROBAT, p. Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

244.061,61

35,00

244.096,61

Subvenții pentru instituții publice

43,10,09

9.360,12

35,00

9.395,12

TOTAL CHELTUIELI

251.051,79

35,00

251.086,79

Titlul - Cheltuieli de personal

10

134.143,00

-9,00

134.134,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

114.303,15

44,00

114.347,15

CAP 66.10 SANATATE

238.208,10

0,00

238.208,10

Titlul- cheltuieli de personal

10

125.215,00

-9,00

125.206,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

110.387,46

9,00

110.396,46

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

707,00

0,00

707,00

Titlul- cheltuieli de personal

10

695,00

-9,00

686,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

12,00

9,00

21,00

CAP.67.10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

4.543,00

35,00

4.578,00

Titlul Bunuri și servicii

20

2.534,17

35,00

2.569,17

Muzeul de Arta

631,40

35,00

666,40

Titlul - Bunuri si servicii

20

211,40

35,00

246,40

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

3.793,00

102,20

3.895,20

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

297,00

102,20

399,20

TOTAL CHELTUIELI

9.435,72

102,20

9.537,92

Titlul - Cheltuieli de capital

70

9.206,43

102,20

9.308,63

CAP.54.10 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

0,00

55,20

55,20

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

0,00

55,20

55,20

Titlul - Cheltuieli de capital

70

0,00

55,20

55,20

CAP.67.10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

297,00

47,00

344,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

297,00

47,00

344,00

Muzeul de Arta

0,00

47,00

47,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

0,00

47,00

47,00

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, VIORICA OLTEANUȘEF SERVICIU L BUGET CAMELIA SCARLATESCUCOORDONATOR COMPARTIMEN


ENIKCLBOTHAprobat, p Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman


. Vicepreședinte

Mihail Vestea _ —-

-—

Anexa3

Lista de investiții pe anul 2015 cu finanțare din bugetul local-sursa 02

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobata anterior

Valoarea propusa iulie 2015

Influente +/-mii lei

Capitolul 67 TOTAL

1.000,00

4.500,00

+3.500,00

CJJBRASOV

1

Consolidare, restaurare si punere in valoare a Cetatii Feldioara

1.000,00

4.500,00

+3.500,00

Capitolul 68 TOTAL

0,00

104,00

+104,00

DIRECTIAGENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA coraiiutârv'

Centrală telefonică

0,00

24,00

+24,00

Teste psihologice cu licență

0,00

30,00

+30,00

1

RK Separare consum electric la CS Măgură

0,00

50,00

+50,00

Capitolul 84 TOTAL .

2.412,50

3.876,86

1.464,36

1

Expertiza tehnica+DALI+PT +DDE Modernizare drum interjudetean DJ 105A si DJ 104D - format din DJ105A km 53+000-81+600 si DJ 104D km 1+960 27+400

950,00

1.578,52

+628,52

2

Expertiza tehnica+DALI+PT+DDE Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C si DJ105P- format din DJ104A km 0+000-45+000, DJ105C km 6+300-3+800, DJ105P km0+000-3+800

950,00

1.585,34

+635,34

3

Expertiza tehnica+DALI+PT+DDE Modernizare drum interjudetean Covasna-Brasov care face legătură intre drumul național DN12 si drumul național DN13-format din DJ131 km 0+000-7+856 si DJ 131B km 0+000-12+978

512,50

651,00

+138,50

4

Reactualizare DALI - Modernizare si reabilitare DJ 102G Victoria - Vistisoara - Stațiunea Sambata km 0+000-9+900

0,00

62,00

+62,00

Director General DGAP Mihai Pascu

Director Executiv Direcția Tehnica Daniela Boboc


Sef Serviciu Achiziții Publice Mircia Gherghe

întocmit Bortes Didona i Jso-SVo4?

Aprobat, p Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman


-—

Lista de investiții pe anul 2015 cu finanțare din venituri proprii si subventii-sursa 10

Anexa 4

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobata anterior

Valoarea propusa iulie 2015

Influente +/-

Capitolul 54 TOTAL

0,00

55,20

+55,20

DISECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARA EVIDENTA POPULAȚIEI

1

Sisteme informatice

0,00

51,70

+51,7

2

Aparat foto

0,00

3,50

+3,50

Capitolu 1-67 TOTAL

0,00

47,00

+47,00

MUZEUL CEARTA BRAȘOV

1

Sistem de măsurare si monitorizare a microclimatului in sălile expozitionale

0,00

29,00

+29,00

2

Soft gestiune baza de date patrimoniu muzeal

0,00

18,00

+18,00

Director General DGAP

Mihai Pascu

Director Executiv Direcția Tehnica

Daniela Boboc
întocmit: Bortes Didona