Hotărârea nr. 238/2015

Hotărârea nr. 238 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29.07.2015


i .JUDEȚEAN BRAȘOV'


HOTĂRÂREA NR. 238

din data de 29.07.2015

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din dala de 29 iulie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 iulie 2015;

Analizând Dispoziția nr. 672/24.07.2015, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 29 iulie 2015:

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea unui număr de 3 puncte la punctul 34 - ..Interpelări, Informări, I )i \ erse“ al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 iulie 2015.

Art.2. - Se aprobă înscrierea a 2 propuneri formulate de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, domnul Claudiu Coman, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 iulie 2015.

Art.3. - Se aprobă înscrierea unei propuneri formulate de domnul consilier județean Sarafinceanu Gheorghe Buibas pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din dala de 29 iulie 2015.

Art.4. - Se aprobă amânarea punctelor nr. 14 și 26 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 iulie 2015.

Art.5. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 iulie 2015, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 672/24.07.2015.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE, Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

1 ex.- Instituția Prefectului Județului. Brașov

1 ex.- Cabinet Președinte

1 ex.- ColecțieConsiliul Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.672

din data de 24.07.2015

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 29.07.2015 ora IO00, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

In temeiul art. 94 alin. (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 29.07.2015, ora IO00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

V

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.06.2015.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2015 a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la cursurile de Masterclass/Workshop-urile organizate de Centrul Cultural „Reduta” Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12% pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.07.2015.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 9% pentru personalul Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, începând cu data de 01.08.2015.

 • 8. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12% pentru personalul angajat al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, începând cu data de 01.08.2015.

 • 9. Proiect de hotărâre privind radierea unor bunuri imobile din lista de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, respectiv, Anexa 1 la HGR nr 972/2002.

 • 10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.3, situat în imobilul, monument istoric din Brașov, Piața Sfatului nr.29.

 • 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiilor folosite de către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov, în imobilul situat în Brașov str. Ecaterina Varga nr.23, domeniu public al Județului Brașov.

 • 12. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Brașov a unor sectoare de drum județean aparținând DJ 102P Predeal - Cabana Trei Brazi, aflate în administrarea Primăriei Orașului Predeal.

 • 13. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Brașov a unor sectoare de drum județean aparținând DJ 104B Făgăraș-Ileni-Hârseni-Sebeș, DJ 104C Făgăraș-Hurez-Săsciori-Recea și DJ 104D Făgăraș-Șoarș-Bărcut- lim Jud. Sibiu, aflate în administrarea Primăriei Municipiului Făgăraș.

 • 14. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 142/2005 privind asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și Clubul Sportiv Societatea de Patinaj în vederea constituirii Asociației Olimpia.

 • 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov.

 • 20. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de serviciu al directorului executiv al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic de Copii Brașov pentru anul 2015

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul de Boli lnfecțioase Brașov.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov.

 • 25. Proiect de hotărâre privind acceptarea Comunei Crizbav ca nou membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov.

 • 26. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocoalelor de colaborare privind facilitarea procesului de interoperabilitate/interfațare a sistemelor informatice destinate gestiunii Registrului Agricol, ce se vor încheia între Consiliul Județean Brașov și instituțiile partenere.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional între Asociația OvidiuRo și Consiliul Județean Brașov pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului „Fiecare Copil în Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj” până la data de 11 noiembrie 2015.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean de Istorie Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Orașul Râșnov pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 101 - Râșnov- U.M.01454 km 0+000-9+100”.

 • 31. Informare privind Decizia nr.34/26.06.2015 a Camerei de Conturi Brașov privind auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară întocmite pentru anul 2014 la Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov și Raportul de control nr.6344/28.05.2015.

32.1nformare privind încetarea aplicabilității HCJ nr.436/21.12.2010, nr.293/26.07.2011 și nr. 172/28.03.2013 prin care a fost acordat dreptul de administrare asupra imobilelor monumente istorice Bastionul Grafi, Bastionul Postăvarilor, Tumul Alb și Tumul Negru în favoarea SC Consilprest SRL Brașov.

 • 33. Informare privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov.

 • 34. Interpelări, informări și diverse

  p.PREȘEDINTE Vicepreședinte Coman Claudiu
Vizat pentru legalitate, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

România
\ îiisiliul Județean Brașov

Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.07.2015

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cu 12% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Muzeului de Etnografie Brașov.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării numărului de persoane pentru delegația formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării „Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă” pentru anul 2015 aprobat prin Hotărârea nr.234/26.05.2015 a Consiliului Județean Brașov.