Hotărârea nr. 237/2015

Hotărârea.nr. 237 – privind modificarea Hotărârii nr. 117/18.03.2015 privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru desfăşurarea activităţilor sportive şi de agrement, în imobilul situat în Braşov, str. George Coşbuc nr. 2 - Clădire Olimpia şi însuşirea Raportului de evaluare, întocmit la data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - Ioan Palici

•KAdresa: Bd, Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: offîce@judbrasov, ro

Website: www.judbrasov.ro

yfîETBAn.B.BASOV;


HOTĂRÂREA NR. 237

din data de 26.06.2015

pentru modificarea Hotărârii nr. 117/18.03.2015 privind aprobarea documentației de licitație pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, în imobilul situat în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2 - Clădire Olimpia și însușirea Raportului de evaluare, întocmit la data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - loan Palici

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.06.2015;

Analizând adresa înregistrată sub nr. 7742/25.06.2015, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii nr. 117/18.03.2015 privind aprobarea documentației de licitație pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, în imobilul situat în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2 - Clădire Olimpia și însușirea Raportului de evaluare, întocmit ia data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - loan Palici, având ca obiect „Evaluare chirie teren cu suprafața totală de 7.945 mp + CONSTRUCȚII situate în: municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr. 2, identificate prin C.F. 114694-Brașov, nr. cad. 114964 și CF 131336 - Brașov, nr. cad.131336” - Baza Sportivă Olimpia, domeniul public al Județului Brașov, în scopul corelării întregii documentații cu Raportul de evaluare întocmit la data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - loan Palici;

Conform art. 14 din Regulamentul privind organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică aparținând Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.293/30.07.2014, în referat se propune, totodată, aprobarea,:

 • - închirierii imobilului pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, cu precizarea că chiria va constitui venit la bugetul județului Brașov;

 • - închirierii pe o perioadă de cinci ani;

 • - caietului de sarcini;

 • - contractului cadru privind închirierea prin licitație publică a imobilului Clădire Olimpia situat în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2;

 • - instrucțiunilor pentru ofertanți;

 • - contravalorii documentației de licitație, în sumă de 100 lei;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 570/2013 privind aprobarea demarării procedurilor de închiriere prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc, nr.2, înscris în CF nr.l 14694 a localității Brașov sub nr. cadastral 114694 cu destinația de Bază Sportivă Olimpia;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l 17/18.03.2015 privind aprobarea documentației de licitație pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, în imobilul situat în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2 - Clădire Olimpia și însușirea Raportului de evaluare, întocmit la data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - loan Palici;

Având în vedere dispozițiile art. 91, lit. „c” și art. 123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile din Codul Civil adoptat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, precum și dispozițiile art. 10 din Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Față de propunerile făcute în plenul Consiliului Județean Brașov de către d-nul vicepreședinte Coman Claudiu și de către d-nîi consilieri județeni Ungureanu Vasile, Gabor Adrian și Neag Adrian;

în temeiul art. 97 șl art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă modificarea art. I din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l 17/18.03.2015 privind aprobarea documentației de licitație pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, în imobilul situat în Brașov, str. George Coșbuc nr, 2 - Clădire Olimpia și însușirea Raportului de evaluare, întocmit la data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat - membru TAN-EV-AR-^loanBalieiT-artieolxare-va-avea-tfrmătoniî cuprins:

,. Se aprobă însușirea Raportului de evaluare, întocmit la data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - loan Palici, având ca obiect -Evaluare chirie teren cu suprafața totală de 5.098 m.p. + construcții situate în municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr. 2, identificate prin C.F. 114694-Brașov, nr. cad. 114964 și CF 131336- Brașov, nr. cad. 131336 -Baza Sportivă Olimpia, domeniul public al Județului Brașov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea închirierii prin licitație publică a imobilului”.

Art.2. - Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.117/18.03.2015 privind aprobarea documentației de licitație pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, în imobilul situat în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2 - Clădire Olimpia și însușirea Raportului de evaluare, întocmit ia data de 30,10.2014, de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - loan Palici, articol care va avea următorul cuprins;

„ Se aprobă tariful pe metrul pătrat pentru închirierea terenului, cât și tariful pe metru pătrat de închiriere a construcțiilor, determinat conform raportului de evaluare - însușit la art.l din Hotărârea nr. 117/18.03.2015, după cum urmează:

-Prețul de pornire pentru închiriere prin licitație publică aterenului proprietate județul Brașov, în suprafață de 5.098 m.p. este de 1,2 euro/mp/lună;

-Prețul de pornire pentru închiriere prin licitație publică pentru construcții:

• Clădire Olimpia - 7,7 euro/mp/lună, suprafața utilă desfășurată de 780,71 m.p,;

« Magazie - 2,3 euro/mp/lună, suprafața de 93 m.p..

Chiria lunară asumată de către ofertantul declarat câștigător se va achita în lei la cursul de schimb Euro/lei comunicat de către BNR din ziua efectuării plății, în contul indicat la Trezoreria Brașov.

Art.3. - Se aprobă modificarea art, 5 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l 17/18.03.2015 privind aprobarea documentației de licitație pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, în imobilul situat în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2 - Clădire Olimpia și însușirea Raportului de evaluare, întocmit la data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - loan Palici, în sensul înlocuirii anexei nr. 2 - Caietul de Sarcini, cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL4. - Se aprobă modificarea art. 6 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l 17/18.03,2015 privind aprobarea documentației de licitație pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, în imobilul situat în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2 - Clădire Olimpia și însușirea Raportului de evaluare, întocmit la data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - loan Palici, în sensul înlocuirii anexei nr. 3 - Contractul -cadru, cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Se aprobă modificarea art. 7 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l 17/18.03,2015 privind aprobarea documentației de licitație pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, în imobilul situat în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2 - Clădire Olimpia și însușirea Raportului de evaluare, întocmit ia data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - loan Palici, în sensul înlocuirii anexei nr. 4 - Instrucțiuni pentru ofertanți, cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.l 17/18.03.2015 rămân neschimbate.

Art.7. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l 17/18.03.2015 privind aprobarea documentației de licitație pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, în imobilul situat în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2 - Clădire Olimpia și însușirea Raportului de evaluare, întocmit Ia data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - loan Palici, astfel cum a fost modificată, se va republica.

Art.8. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

Persoana fizica autorizata IO AN PALICI BRAȘOV

- Evaluări bunuri mobile și proprietăți imobiliare -
Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Obiect:

Evaluare CHIRIE TEREN CU SUPRAFAȚA TOTALA DE 7.945 mp + CONSTRUCȚII

situate in: municipiul Brașov, str. George Cosbuc nr. 2 identificate prin CF 114694 - Brașov, nr. cad. 114964

si CF 131336 ~ Brașov, nr. cad. 131336

Data: 30.10.2014

ELEMENTE INTRODUCTIVE Șl SINTEZA LUCRĂRII

Persoana fizica autorizata IOAN PALICI având Codul de înregistrare fiscala 33481660, reprezentată prin ing. loan PALICI - evaluator autorizat, membru titular ANEVAR cu legitimația nr. I 14961, în baza Contractului de prestări servicii, a efectuat raportul de evaluare a proprietății imobiliare: CHIRIE TEREN -t CONSTRUCȚII,

situate in mun. Brașov, str. George Cosbuc nr. 2

 • 1.1. Obiectul supus evaluării și scopul lucrării

Obiectul evaluării îl constituie terenul cu suprafața, totala de 7.945 mp + construcțiile aferente, situate în mun. Brașov, str. George Cosbuc nr. 2, proprietate identificata prin CF 114694 - Brașov, nr. cad. 114694 - al cărui proprietar este CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV - dobindit prin cumpărare si CF 131336, nr. cad. 131336 - al cărui proprietar este MUNICIPIUL BPMSOV - domeniu public, dobindit prin Lege.

Scopul evaluării: estimarea valorii de piață în vederea stabilirii chiriei.

Proprietarul imobilului: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV si MUNICIPIUL BRAȘOV.

 • 1.2. Data evaluării: 30.10.2014

Data inspectării proprietății imobiliare: 30.10.2014

 • 1.3. Documentele și informațiile ce stau la baza evaluării

 • - Standarde de Evaluare ANEVAR, ediția 2014

 • - Extras CF 114694 - Brașov

 • - Extras CF 131336 - Brașov

 • - Plan de încadrare in zona

 • - Plan de amplasament si delimitare a imobilului

 • - Planuri construcții

 • - "Terenuri” ed.Matrix Rom București, 1997

 • - Informațiile primite în zonă și publicațiile imobiliare

-Cursul RON/EUR dm 30.10.2014

 • - Inspecția efectuată de expert în data de 30.10.2014

 • 1.4. Valoarea propusă

Raportul de evaluare determina valoarea terenului ce este destinat pentru stabilirea chiriei. Deasemenea, prin comparații de piața estimează chiria ce se poate percepe pentru construcții. Valorile propuse suit valabile la data evaluării și au rezultat în urma calculelor efectuate și din analiza comparativă a datelor deținute de evaluator.

Pentru terenul susmenționat, evaluatorul propune următoarele valori:

respectiv 1,2 EUR/mp/luna, echivalent 5,3 RON/mp/Iuna

Pentru construcțiile aferente terenului, evaluatorul propune următoarele valori:

Imobilul denumit Clădirea OLIMPIA: 7,7 EUR/mp/luna, echivalent 33,9 RON/mp/Iuna Imobilul denumit MAGAZIE: 2,3 EUR/mp/luna, echivalent 10,0 RON/mp/Iuna Imobilul denumit VESTIARE: 7,7 EUR/mp/luna, echivalent 33,9 RON/mp/luna

Pentru următoarele construcții specializate se adopta o chirie diminuata cu 40% fata de VESTIAR: Imobilul denumit TRIBUNA: 4,6 EUR/mp/luna, echivalent 20,3 RON/mp/Iuna Imobilul denumit PARCARE: 4,6 EUR/mp/luna, echivalent 20,3 RON/mp/luna curs RON / EUR = 4,4197 RON din 30.10.2014

valori obținute prin metoda comparațiilor de piața (valorile nu conțin TVA)

 • 1.5. Argumente privind valoarea propusă

K Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport, și este valabilă in condițiile economice și juridice menționate în raport;

• Valoarea estimată se referă la proprietatea imobiliară menționată mai sus;

B Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport;

B Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață;

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizat! din Romania).

Data: 30.10.2014                                         Evaluator autorizat,

Declarație de certificare

Prin prezenta certificăm că :

» Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

• Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt, limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în acest raport.

 • •  Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare și nu avem nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate.

® Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acționar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

 • •  Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

® Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției.

« Analizele și opiniile noastre ■ au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizat! din Romania).

 • •  Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

 • •  Activele supuse evaluării au fost inspectate personal.de către evaluator.

« Pnn prezenta certific faptul că sunt competent să. efectuez acest raport de evaluare.

CUPRINS

Elemente introductive și sinteza lucrării                                                      2

Declarație de certificare                                                                      3

 • 1. PREMISELE EVALUĂRII

  • 1.1. Ipoteze speciale și condiții limitative

 • 1.2  Obiectul, scopul și utilizarea evaluării. Instrucțiunile evaluării

 • 1.3  Drepturile de proprietate evaluate

 • 1.4  Baza de evaluare. Tipul valorii estimate

 • 1.5  Data estimării valorii

 • 1.6  Moneda raportului. Modalități de plată

 • 1.7  Inspecția proprietății

 • 1.8  Standardele aplicabile și procedura de evaluare

 • 1.9  Sursele de informații utilzate

L10 Clauza de nepublicare

 • 2. PREZENTAREA DATELOR

 • 2.1  Identificarea proprietății evaluate

 • 2.2  Situația juridică

 • 2.3  Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

 • 2.4  Descrierea proprietății imobiliare

 • 2.5  Analiza pieței imobiliare

 • 2.5.1. Definirea pieței

.2.5.2. Oferta competitivă

 • 2.5.3. Cererea probabilă

 • 2.5.4. Echilibrul pieței

 • 3. ANALIZA DATELOR

 • 3.1  Cea mai bună utilzare

 • 3.2  Evaluarea terenului

 • 3.2.1. Evaluarea terenului prin metoda comparațiilor directe

 • 3.2.2. Evaluarea terenului prin metoda valorii reziduale

 • 3.3  Rezultatele evaluării

 • 3.3.1. Reconcilierea rezultatelor. Opinia evaluatorului

Anexa 1 - Estimarea chiriei pentru imobilul Clădirea OLIMPIA

Anexa 2 - Estimarea chiriei pentru imobilul MAGAZIE

Anexa 3 - Estimarea chiriei pentru imobilul VESTIARE + TERASA

Anexa 4 - Extrase CF

.Anexa 5 - Plan de Încadrare in zona

Anexa 6 - Imagini ale proprietății

Anexa 7 - Comparabile utilizate pentru estimarea valorii chiriilor

Anexa 8 - Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Anexa 9 - Planuri ale construcțiilor

5

 • 5

 • 6

6

6

6

6

6

7

7

7


8

i

8

8

8

8

8

8

9

9 I

9 I


10

10

10

10

12

12

13


Capitolul 1

PREMISELE EVALUĂRII

 • 1.1. Ipoteze speciale si condiții limitative

La baza evaluării stau o serie de ipoteze si condiții limitative, prezentate in cele ce urmeaza. Opinia evaluatorului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.

Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului raport de evaluare sunt următoarele:

Ipoteze:

=> Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informațiile si documentele furnizate de către solicitantul lucrării si au fost prezentate fara a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil si marketabil. Evaluatorul nu a avut cunoștința de eventuale litigii legate de dreptul de proprietate supus evaluării:

Nu am realizat nici un fel de investigație pentru stabilirea existentei contaminantilor. Se presupune ca nu exista condiții ascunse sau ne-aparente ale proprietății, solului, sau structurii care sa influențeze valoarea. Evaluatorul nu-si asuma nici o responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi:

=> Situația actuala a proprietății imobiliare si scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate si a modalităților de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa conducă la estimarea cea mai probabila a. valorii proprietarii in condițiile tipului valorii selectate:

=e> Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării;

Suprafața de teren luata in calcul este cea care apare în extrasul CF prezentat de solicitant; Conform cerințelor beneficiarului tipul de valoare estimata este valoarea de piața;

La abordarea prin comparația vânzărilor s-a aplicat metoda comparațiilor directe, care se bazează pe analiza comparativă a proprietății de evaluat cu proprietăți similare care au fost vândute, luând în considerare o serie de criterii de comparație în funcție de care se realizează corecții ale valorilor;

=> Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informațiile pe care Ie-a avut ia dispoziție existând posibilitatea existentei si a altor informații de care evaluatorul nu avea cunoștința.

Condiții limitative:

valorile estimate sunt valabile atat timp cat condițiile in care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii si ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb etc.) nu se modifica semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evalua ascendent sau descendent o data cu trecerea timpului si variația lor in raport cu cursul EURO nu este liniara;

orice alocare de valori pe componente este valabila numai in cazul utilizării prezentate in raport. Valori separate alocate nu trebuie folosite in legătură cu o alta evaluare si sunt invalide daca simt astfel utilizate;

=> intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia;

ze> evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depună mărturie in instanța relativ la proprietatea in chestiune;

=> nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul prealabil al evaluatorului;

orice valori estimate in raport se aplica întregii proprietăți si orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționare va invalida valoarea estimata., in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost prevăzută in raport.        ■'

I        1.2. Obiectul, scopul si utilizarea evaluării. Instrucțiunile evaluării

f        Obiectul evaluării îl constituie terenul cu suprafața totala de 7.945 mp + construcțiile aferente,

situate în mun. Brașov, str. George Cosbuc nr. 2, proprietate identificata prin CF 114694 - Brașov, nr. cad. 114694 - al cărui proprietar este CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV - dobindit prin cumpărare si CF 131336, nr. cad. 131336 - al cărui proprietar este MUNICIPIUL BRAȘOV - domeniu public, ț dobindit prin Lege.                                                                                       [

Scopul evaluării: estimarea valorii de piață în vederea stabilirii chiriei.                         j

Raportul este întocmit pentru Consiliul Județean Brașov in calitate de beneficiar. Având in | vedere Statutul ANEVAR si Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-si asuma J răspunderea decât fata de solicitant si beneficiar.                                                         |

 • 1.3. Drepturile de proprietate evaluate

Dreptul de proprietate evaluat in prezentul raport este dreptul deplin de proprietate asupra proprietății in discuție. Terenul si construcțiile aferente sint proprietatea Consiliului Județean Brașov si respectiv a Municipiului Brașov.

 • 1.4. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate

|        Metodologia de calcul ține cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările

standardelor de evaluare. Având in vedere cerințele beneficiarului, baza de evaluare va fi valoarea de piața (conform SEV100 — Cadrul general).

Valoarea de piața, conform SEV 100 - Cadrul general, este suma estimata pentru care un activ ar putea fi schimbat, la data evaluării, intre un cumpărător hotărât si un vanzator hotarat, intr-o | tranzacție nepărtinitoare,, după un marketing adecvat și in care părțile au acționai fiecare in cunoștința de cauza, prudent si fiara constrângere.

Metodologia de evaluare aplicata include abordarea prin comparația vânzărilor si abordarea pe bază de venit.

Abordarea prin comparația vânzărilor se bazează pe analiza, comparativă a proprietății de evaluat cu proprietăți similare care au fost vândute, luând în considerare o serie de criterii de comparație în funcție de care se realizează corecții ale valorilor.

Abordarea, pe baza de venit se bazează pe determinarea valorii terenului prin metoda actualizării veniturilor pe care le poate obține proprietarul terenului prin concesionarea sau închirierea, acestuia.

 • 1.5. Data estimării valorii

Valoarea estimata in prezentul raport are la baza informații privind nivelul preturilor lunii i octombrie 2014, data la care se considera valabile ipotezele enunțate si valorile estimate fiind [30.10.2014.

I

|       1.6. Moneda raportului. Modalitati de plata

Opinia finală a evaluării va fi prezentata in RON si in EUR. Cursul de schimb utilizat pentru transpunere este de 4,4197 RON/EUR, comunicat de BNR pentru data de 30.10.2014.

Exprimarea in valuta a opiniei finale o consideram adecvata doar atâta vreme cat principalele premise care au stat Ia baza'evaluării nu suferă modificări semnificative (cursul de schimb si evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare și cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliară specifică etc.). Valorile exprimate nu conțin TVA.                                                              |

i

 • 1.7. Inspecția proprietății                                                                           I

Inspecția proprietarii a fost realizata in 30.10.2014. Au fost preluate informații referitoare la proprietatea evaluata (stare fizica, descriere, activitate desfasurata).

Nu s~au realizat investigării privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietarii.

 • 1.8. Standardele aplicabile și procedura de evaluare

Metodologia de calcul a „valorii de piață'" a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor ANEVAR:

 • - SEV 100 - Cadrul general

™ SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării

~ SEV 102 - Implementare

 • - SEV 103 - Raportarea evaluării

 • - SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare Procedura de evaluare parcurge următoarele etape:

 • >  documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului;

 • >  inspecția proprietății imobiliare;

 • >  stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

 • >  selectarea tipului de valoare estimată in prezentul raport;

 • >  deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină

seama la derularea tranzacției;                                                                    |

 • >  analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

 • > aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului.

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR.

 • 1.9. Sursele de informații utilizate

Informațiile si sursele de informații utilizate in acest raport sunt:

 • ♦  Extras CE 114694 ~ Brașov

$ Extras CF 131336 - Brașov                                                          ș

.♦ Plan de incadrare in zona

 • ♦  Plan de amplasament si delimitare a imobilului

 • ♦  Planuri construcții

Informații culese pe teren de către evaluator (privind poziționarea, zona in care este amplasata proprietatea, etc.);

 • ♦  Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători si cumpărători imobiliari de pe piața municipiului Brașov, informații privind cererea si oferta preluate de la agenții imobiliare si din. publicații de profil, informații care au fost sintetizate in analiza pieței imobiliare;

 • ♦  Adresele de pe internet: www.eurodome-imobiliare.ro,www.imobiliare.ro. Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparține

celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

 • 1.10. Clauza de nepublicare

In conformitate cu uzanțele din Romania valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentata in raport si inca un interval de timp limitat după aceasta data, in care condițiile specifice nu suferă modificări semnificative care pot afecta opiniile estimate.

Opinia evaluatorului trebuie analizata in contextul economic general (octombrie 2014) când are loc operațiunea de evaluare, stadiul de dezvoltare al pieței specifice si scopul prezentului raport. Daca acestea se modifica semnificativ in viitor evaluatorul nu este responsabil decât in limita informațiilor valabile si cunoscute de acesta la data evaluării.

Acest raport de evaluare este confidențial, destinat numai, scopului precizat si numai pentru uzul beneficiarului menționat la pct. 1.2. Nu acceptam nici o responsabilitate daca este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, in nici o circumstanța.

Capitolul 2

PREZENTAREA DATELOR

2 J. Identificarea proprietății evaluate

Prezentul raport de evaluare se refera la proprietatea imobiliara constituita de „Teren cu suprafața totala de 7.945 mp construcții aferente” situata în mun. Brașov, str. George Cosbuc nr. 2.

Terenul subiect are forma poligonala, cu front la strada.

La teren există toate utilitățile (alimentare cu apă, energie electrica, rețea de gaze, telefonie). Se evalueaza dreptul de proprietate înscris în CF 114694 - Brașov si CF 131336 - Brașov..

 • 2.2. Situația juridica

Suprafața totala de teren de 7.945 mp este formata din doua loturi identificate prin CF 114694 -Brașov, nr. cad. 114694 ce aparține CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV - dobindit prin cumpărare si CF 131336, nr. cad. 131336 - al cărui proprietar este MUNICIPIUL BRAȘOV - domeniu public, dobindit prin Lege.

Se evalueaza dreptul deplin de proprietate conform CF, in vederea stabilirii chiriei.

 • 2.3. Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

Amplasamentul proprietății imobiliare evaluate se află într-o zonă centrala a municipiului Brașov, respectiv zona A de amplasare (conform HCL 410/1999 republicata conform HCL 333/2000).

Arterele de circulație învecinate sint asfaltate, cu o singură bandă pe sens, nefiind probleme de circulație.

Tipul zonei de amplasare:

K Zona rezidențiala combinata cu zona de turism si agrement, în zonă se află:

45 Rețea de transport în comun, cu mijloace de transport suficiente, la cca. 500 m.

* Unități comerciale în apropiere: magazine, restaurante..

Unități edilitare-, rețele urbane de energie electrică, apă, canalizare, gaze, telefonie, cablu TV. Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): absența poluării. Ambient, liniștit.

Concluzie privind zona de amplasare a proprietății imobiliare. Zona de referința centrala, dotări și rețele edilitare bune. Poluare absentă. Ambient civilizat.

 • 2.4. Descrierea proprietății imobiliare

Terenul evaluat în prezentul raport, cu suprafața de 7.945 mp, identificat prin CF anexat, este format din doua loturi de forma poligonala;

 • - Poziția terenului este foarte buna;

 • - Amplasare în unitatea Carp ații or Orientali;

 • - Climatic, terenul este situat în zona temperat continentală, zonă pedoclimatică III -răcoroasă si umedă;

 • - La teren se află rețele pentru alimentarea cu apă, canalizare, telefonie, gaze și electrice;

~ Terenul este in panta ușoara, fara denivelări majore.

~ Accesul la teren se realizează din. strada Castelului.

 • 2.5. Analiza pieței imobiliare

 • 2.5.1. Definirea pieței

Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influențată de reglementările guvernamentale si locale. Cererea si oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru.

in cazul proprietății evaluate, pentru identificarea pieței sale imobiliare specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietății. Aceasta este un teren parțial ocupat cu construcții, situat într-o zonă centrală a municipiului Brașov.

Având în vedere cele prezentate anterior si scopul prezentei lucrări, piața imobiliară specifică poate fi considerată piața terenurilor libere, piață a cărei arie geografica se întinde la nivelul Întregului municipiu.

Municipiul Brașov încearcă să găsească un echilibru pentru a-si păstra frumusețea naturală privind cu interes spre modernizare. Fiind unul dintre cele mai importante orașe turistice din România, se bucura de renume ca magnet al industriei turismului, având avantajul situării în centrul țării și fiind căutat atât vara, cât mai ales iama pentru practicarea sporturilor de sezon.

Dezvoltarea imobiliara a municipiului Brașov trebuie privita sub mai multe aspecte, tocmai pentru, a-i păstra decorul natural, pentru a nu altera zone de o frumusețe deosebită dar si pentru a tine cont de necesitatea dezvoltării turistice.

 • 2.5.2. Oferta competitivă

După cum s-a prezentat in capitolul anterior oferta de proprietăți cu destinație agrement -turism este limitata. Analizând ofertele existente in publicațiile de specialitate (prezentate la sursele de informații), la data evaluării nu exista citeva oferte de terenuri ce se doresc a fi tranzacționale in zona centrala a municipiului Brașov.

 • 2.5.3. Cererea probabilă

Având in vedere care este structura terenurilor care fac obiectul ofertei de vanzare, o componenta importanta a cererii o reprezintă potențialii promotori imobiliari sau persoane fizice care doresc să își construiască o locuință proprie la o distanță mică de oraș.

Un element important care va influenta intensitatea cererii si implicit preturile de tranzationare il va reprezenta dezvoltarea turistica a localității. Chiar daca exista oferte pentru parcele de vanzare este foarte important care va fi utilizarea acestora. Ținând seama ca terenul se afla intr-o localitate cu potențial de dezvoltare turistică, cu cat activitatea care este permisa pe amplasament este mai complexa cu atat si valoarea amplasamentului ar trebui sa fie mai mare (alimentație publica, spatii cazare, etc).

Având în. vedere criza finanțărilor, este normal să prevedem o scădere a cererii de terenuri și, în general, de proprietăți imobiliare.

 • 2.5.4. Echilibrul pieței

Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere si oferta. In comparație cu piețele de bunuri, de valori mobiliare sau de mărfuri, piețele imobiliare inca sunt considerate ineficiente. Aceasta caracteristica este cauzata de mai muți factori cum sunt o oferta relativ inelastica si o localizare fixa a proprietarii imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliara nu se adapteaza rapid ca răspuns la schimbările de pe piața.

In prezent piața este în stagnare, deoarece pentru terenurile din intravilanul municipiului oferta este relativ mare iar cererea este scăzută din cauza crizei finanțărilor în special și a crizei economice la nivel mondial, criză ce nu a ocolit nici țara noastră.

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influențată de reglementările guvernamentale si locale. Cererea si oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dai’ acest punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să' se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru.

în cazul proprietății evaluate, pentru identificarea pieței sale imobiliare specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietății. Aceasta este un teren parțial ocupat cu construcții, situat într-o zonă centrală a municipiului Brașov.

Având în vedere cele prezentate anterior si scopul prezentei lucrări, piața imobiliară specifică poate fi considerată piața terenurilor libere, piață a cărei arie geografica se întinde Ia nivelul întregului municipiu.

Municipiul Brașov încearcă sa găsească un echilibru, pentru a-si păstra frumusețea naturală privind cu interes spre modernizare. Fiind unul dintre cele mai importante orașe turistice din România, se bucură de renume ca magnet al industriei turismului, având avantajul situării în centrul țării și fiind căutat atât vara, cât mai ales iama pentru practicarea sporturilor de sezon.

Dezvoltarea imobiliară a municipiului Brașov trebuie privita sub mai multe aspecte, tocmai pentru a-i păstra decorul natural, pentru a nu altera zone de o frumusețe deosebita dar si pentru a tine cont de necesitatea dezvoltării turistice.

 • 2.5.2. Oferta competitivă

După cum s-a prezentat in capitolul anterior oferta de proprietăți cu destinație agrement - ș I turism este limitata. Analizând ofertele existente in publicațiile de specialitate (prezentate Ia sursele de informații), la data evaluării nu exista, citeva oferte de terenuri ce se doresc a fi tranzacționale in zona centrala a municipiului Brașov.

 • 2.5.3. Cererea probabilă

Având in vedere care este structura terenurilor care fac obiectul ofertei de vanzare, o componentarimportanta a cererii o reprezintă potențialii promotori imobiliari sau persoane fizice care doresc să își construiască o locuință proprie la o distanță mică de oraș.

Un element important care va influenta, intensitatea cererii si implicit preturile de tranzationare f il va reprezenta dezvoltarea turistica a localității. Chiar daca exista oferte pentru parcele de vanzare este foarte important care va fi utilizarea acestora. Ținând seama ca terenul se afla intr-o localitate cu potențial de dezvoltare turistică, cu cat activitatea care este permisa pe amplasament este mai complexa ! cu atat si valoarea amplasamentului ar trebui sa fie mai mare (alimentație publica, spatii cazare, etc).

Având în vedere criza finanțărilor, este normal să prevedem o scădere a cererii de terenuri și, în general, de proprietăți imobiliare.

 • 2.5.4. Echilibrul pieței

Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere si oferta. In comparație cu piețele de bunuri, de valori mobiliare sau de mărfuri, pletele imobiliare inca sunt considerate ineficiente. Aceasta caracteristica este cauzata de mai muți factori cum sunt o oferta relativ inelastica si o localizare fixa a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliara nu se adapteaza rapid ca răspuns la schimbările de pe piața.

In prezent piața este în stagnare, deoarece pentru terenurile din intravilanul municipiului oferta este relativ mare iar cererea este scăzută din cauza crizei finanțărilor în special și a crizei economice la nivel mondial, criză ce nu a ocolit nici țara noastră.

Capitolul 3

ANALIZA DATELOR

 • 3.1. Cea mai bună utilizare (CMBU)

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire si sa genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabilă financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este determinata de forțele competitive de pe piața. Analiza se poate realiza in doua cazuri: (1) cea mai buna utilizare a terenului considerat liber si (2) cea mai buna utilizare a terenului construit.

Exista patru condiții care trebuie respectate simultan, prin prisma carora se realizează aceasta analiza. Cea mai buna utilizare trebuie sa fie: admisibila legal, fizic posibila, financiar fezabila si maxim, productiva.

Analiza CMBU pune accentul pe utilizările potențiale adecvate ale terenului liber. CMBU a unui teren liber poate fi așadar una din următoarele utilizări potențiale: utilizarea curentă (existentă), construirea, parcelarea, comasarea sau păstrarea terenului ca investiție (pentru re vânzare la un preț mai mare decât cel de achiziție).

Analiza CMBU pentru un teren liber în esență constă în răspunsul la următoarele două întrebări:

 • * Terenul supus evaluării trebuie lăsat liber sau trebuie să fie utilizat pentru ridicarea de construcții; și dacă a doua variantă este cea adecvată, următoarea întrebare este:

 • * Ce fel de construcții trebuie realizate, adică locuințe (pe tipuri de locuințe adecvate), clădire pentru birouri, clădiri pentru centre comerciale etc.

în concluzie, analiza CMBU a unui teren liber este fundamentală în procesul de evaluare, din cel puțin următoarele motive:

 • * Scopul determinării CMBU este baza fundamentării valorii de piață a terenului;

° Este folosită în mod frecvent pentru determinarea tipului cel mai adecvat de construcție, ' (respectiv destinația acesteia) care ar trebui ridicată pe acel teren.

j        Astfel, cea mai buna utilizare a terenului considerat liber ar fi dezvoltarea activitatilor de |

s agrement pentru sporturi de iama si de vara.

!    “

|        3.2. Evaluarea terenului

i

 • 3.2.1. Evaluarea terenului prin metoda comparațiilor directe

Pentru determinarea valorii de piața s-a utilizat metoda comparațiilor directe, care este cea mai!

adecvată metodă atunci când există informații privind vânzări comparabile. Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare. Ea este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate in mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zona.

Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat7’.

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și celelalte terenuri deja tranzacționate, despre care există informații suficiente.

Pentru estimarea valorii proprietății prin această metodă, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din tranzacțiile de proprietăți asimilabile celui de evaluat, analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate și pe site-urile agențiilor imobiliare (www.eurodome~imobiliare.ro, www.imobiliare.ro.), Ia data evaluării există câteva oferte pentru terenuri care sunt sintetizate în tabelul următor:

Situarea terenului

Suprafața

Front stradal

Utilități

Construcție pe teren

Preț / mp

Centrul istoric

2162 mp

30 m

La teren

Da

145 EUR/'mp

Ultracentral

2200 mp

28 m

La teren

Da

450 EUR/mp

Centrul istoric

2950 mp

40 m

La teren

Da

400 EUR/mp

Terenul evaluat:

Situarea terenului

Suprafața

Front stradal

. Utilități

Preț / mp

Str. George Cosbuc nr. 2

7.945,0 mp j

30 m

La teren

-

Corecții:

■ Elemente de comparație

Subiect”'.;

Comparabila 1

■ Comparabilă 2

f Comparabilă 3

Suprafața

7.945.00

2,162

2,200

2.950

Preț (oferta/vanzare) (EUR/'mp')

145.00

450.00

400.00

; Drepturi de proprietate

integral

integral

integral

integral

Corecție procentuala (%)

0%

0%

0%

Preț corectat

145

450

400

; Condiții vanzare

(-5% din oferta)

oferta

oferta

oferta

Corecție procentuala (%)

0%

0%

-5%

Valoarea corecției (EUR/'mp)

7.25

22.50

20.00

Preț corectat

137.75

427.50

380.00

Data vanzarii ■/-. ofertei :

sept.2014

sept.2014

sept.2014

Corecție procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

137.75.

427.50

380.00

Localizare '

str. G.Cosbucz

Centrul istoric

Ultracentral

Centrul istoric

Corecție procentuala (%)

0%

-5%

0%

Valoarea corecției (EUR/'mp)

0.00

-21.38

0.00

Preț corectat

137.75

406.13

380.00

rbienfstradai

30 m

30 m

28 m

40 m

Corecție procentuala (%)

0%

0%

-3%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.00

0.00

-11.40

Preț corectai

137.75

406.13

368.60

Destinația (utiHzarea tere n ui ui)

cultural-sportiv

rezidențial

rezidențial

rezidențial

Corecție procentuala (%)

-10%

-10%

-10%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-13.78

-40.61

-36.86

Preț corectat

123.98

365.51

331.74

Utilitati ■

la teren

la teren

la teren

la teren

Corecție procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.00

0,00

0.00

Preț corectat

123.98

365.51

331.74

Constricție pe teren

da

da

da

da

Coreene procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/'mp)

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

123.98

365.51

331.74

i Suprafața .

7,945.00

2,162

2,200

2.950

Corecție procentuala (%)

10%

10%

9%

Valoarea corecției (EUR/mp)

12.40

36.55

29.86

Preț corectat

136.37

402.06

361.60

Forma, relief, etc.

forma neregulata, teren plan

forma regulata, teren plan, drum de acces

forma regulata, teren in panta

forma regulata, teren plan

Corecție procentuala (%)

10%

-3%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

13.64

-12.06

0.00

/Preflcoreciaț

150.01

390.00

361.60

Total corecție bruta

26.17

98.54

78.12

Total corecție bruta -procentual

30%

28%

27%

;' total corecție bruta l . procentuala cea mai

■ mica”' ■

Valoareaestimata

; ■.■■■ • ■■■

EUR 362.00

RON 1.600.00

■■■■■■■ "■ : •• : - ■■

V teren       2,876,100 EUR

12,711.500 RON

Vteren/25 ani

115,000 EUR/an         Ș

508,300 RON/an

Chirie teren

14.5 EUR/mp/an

64.0 RON/mp/an

Chirie teren

1.2 EUR/mp/luna

5.3 RON/mp/luna

Se alege comparabila 3, deoarece corecția totala brută aplicata este cea mai mica.

Aplicând algoritmul de cal cul/aju stare, expus în tabelul de mai sus. “valoarea unitară medie" a terenului liber, luată în considerare, se află in jurul valorii de:

Vcomp - 362, 0 EUR/mp . echivalentul a 1.600.0 RON/mp. exclusiv TVA           Ș

i

 • 3.2.2. Evaluarea terenului prin metoda valorii reziduale

Metoda nu se aplica intrucit terenul nu permite o dezvoltare imobiliara sau de alta natura i deoarece Clubul Sportiv „Societatea de Patinaj*’ Brașov face parte din patrimoniul public fiind un monument istoric.

 • 3.3. Rezultatele evaluării

In urma aplicării metodelor de evaluare prezentate in raport au fost obținute următoarele valon : Metoda comparațiilor de piața Vcomp = 362,0 EUR/mp, respectiv 1.600,0 RON/mp Corespunzător acestor valori unitare ale terenului, pentru suprafața de 7.945 mp, rezultă următoarele valori:

Metoda comparațiilor de piața Vrezid = 2.876.100 EUR, respectiv 12.711.500 RON

Pentru stabilirea valorii chiriei se aplica aceeași metoda, ca in cazul stabilirii redeventei pentru terenuri concesionate si anume, valoarea totala a terenului se considera ca se achita in 25 ani - caz m care rezulta redeventa anuala.                                                                                  |

In cazul nostru, chiria anuala este:

2.876.100 EUR / 25 am = 115,000 EUR/an, respectiv: 508.300 RON/an Chiria anuala pe mp este :

115,000 EUR / 7.945 mp = 14,5 EUR/mp/an, respectiv: 64,0 RON/mp/an Chiria lunara pe mp este :         1,2 EUR/mp/Iuna, respectiv: 5,3 RON/mp/Iuna

 • 3.3.1. Reconcilierea rezultatelor. Opinia evaluatorului

Valoarea obtinuta prin metoda valorii reziduale este o valoare de piață a dreptului de folosință în ipoteza utilizării terenului pentru dezvoltarea unui spațiu de agrement pentru sporturi de iama si de vara in aer liber.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanta acestora, informațiile care au stat la baza aplicării lor si scopul evaluării, tipul valorii estimate si caracteristicile, precum si cea mai buna utilizare a proprietarii imobiliare supuse evaluării, in opinia evaluatorului valoarea estimata pentru proprietatea in discuție va trebui sa tina seama de valoarea de piața obtinuta prin abordarea pe baza de comparații.

Astfel, in opinia evaluatorului, valoarea minima a chiriei pentru “ Teren cu suprafața de 7.945 mp”, situat în mun. Brașov, str. George Cosbuc nr. 2, este:

L2 EUR/mp/luna. sau echivalentul a 5,3 RON/mp/luna

exclusiv TVA

=> Valoarea a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile generale si specifice aferente perioadei octombrie 2014;

Valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

Valoarea estimata se refera la teren liber.

=» Valoarea este valabila numai pentru utilizarea considerata care este si singura utilizare permisa legal;

Cursul de schimb leu/ EUR este de 4,4197. Valorile exprimate in devize sunt valabile atat timp cat condițiile in care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii si ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb etc.) nu se modifica semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evalua ascendent sau descendent o data cu trecerea timpului si variația lor in raport cu cursul EUR/RON nu este liniara);

Valoarea nu cuprinde TVA;

- Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

Evaluator autorizat,

Ing. Ioar^PALICI

tJ I A 7 »

!                                                                   ANEXA 1

ESTIMAREA CHIRIEI PENTRU IMOBILUL Clădirea OLIMPIA

Nr.

Elemente de comparație

Subiect

Ț-----------------------

Comp. I

Comp.2

Comp. 3

Adresă

str. G.Cosbuc 2

centrul istoric

centrul istoric

orașul vechi

Suprafață utilă(mp)

780.71

240.00

360.00

460.00     i

CMBU

comercial

comercial

comercial

comercial

1

Preț de Închiriere (€)

Tipul

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

3,500

ofertă.

-30%

-1,050.00

2,450

6,001

ofertă

-30%

-1,800.30

4,201

5,000

ofertă

-30%

-1,500.00

3,500

2

i

Dreptul la proprietate

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

deplin

deplin

0

2,450

deplin

0

4,201

deplin o

3,500

3

Condiții de plata

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

numerar

numerar

0

2,450

numerar

0

4,201

numerar

0

3,500

4

Condiții de Închiriere

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

normal

1-----------------------------------------------------------------------------

normal 0%

0.00

2,450

normal

0%

0.00

4,201

normal

0%

0.00

3,500

5

Condiții de piață (data)

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

oct. "14

oct.-13

0%

0.00

2,450

sep.-14

0%

0.00

4,201

sep.-14 0% 0.00

3,500

6

Localizare

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

str. G.Cosbuc 2

î

centrul istoric

-15%

-367.50

2,083

centrul istoric

-15%

-630.11

3,571      Ș

orașul vechi

-15%

-525.00

2,975

Caracteristici fizice

7

Suprafață utila (mp)

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

780.71

240.00

540.71.

4.691.79

6,774

360.00

420.71

4,172.74

7,743

460.00

320.71

2,074.16

5,049

8

Utilat/mobilat

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

Utilat/nemobilat

Utilat/nemobilat

0.00

6,774

Utilat/nemobilat

0.00 .

7,743

U tilat / nemobil at

0.00

5,049

9

Regim înălțime

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

P+E-tM

P

0%

0.00

. 6,774

P

0%

0.00

7,743

D+P-rE+M 20% 1,009.83 6,059

10

Vechime              ;

1    înainte de

înainte de 1990 )      1990

înainte de

1990

2012      i

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)•

0%

0.00

6,774

0%

0.00

7,743

-25%

-1,514.75

4,544

11

Număr camere

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

11

7

1%

67.74

6,842

5

3%

232.30

7,976

14

-5%

-227.21

4,317

12

Finisaje

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

medii

superioare -25% -1,710.51 5,132

superioare -25% -1,993.91 5,982

superioare -25% -1,079.26

3,238

13

Centrală

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

da

da

0%

0.00

5,132

da

0%

0.00

5,982

da

0%

0.00

3,238

Cea ma.i bună utilizare

14

Destinația legală permisă

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

comercial

comercial

0%

0.00

5,132

comercial

0%

0.00

5,982

comercial

0%

0:00

3,238

PREȚ CORECTAT (€)

5,132

5,982

3,238

CORECȚIA TOTALĂ BRUTĂ ABSOLUTĂ (€)

7,888

8,829

7,930

CORECȚIA TOTALĂ BRUTĂ ABSOLUTĂ (%)

225.36%

; < 7147.; 13%:   .

158.60%

VALOARE PROPUSĂ (€/Iuna)

5,980

VALOARE PROPUSĂ (Lei/luna)

26,430

VALOARE PROPUSĂ (€/mp/luna)

7,7

VALOARE PROPUSĂ (Lei/mp/luna)

33.9

i

ESTIMAREA CHIRIEI PENTRU IMOBILUL MAGAZIE

ANEXA 2

Nr.

Elemente de           !

comparație

Subiect

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Adresă

str. G.Cosbuc 2

centrul istoric

centrul istoric

centrul istoric

Suprafață utilă(mp)

83.70

88.00

90.00

120.00

CMBU

magazie

comercial

comercial

comercial

1

Preț de închiriere (€)

1

Tipul

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

j

400

ofertă

-10%

-40.00

360

500

ofertă -10%

-50.00

450

686

ofertă -10% -68.60

617

2

Dreptul la. proprietate

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

deplin

deplin

0

360

deplin

0

450

deplin

0

617

3

Condiții de plata

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

numerar

numerar

0

360

numerar

0

450

numerar

0

617

4

Condiții de închiriere

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

normal

normal

0%

0.00

360

normal

0%

0.00

450

normal

0%

0.00

617

5

Condiții de piață (data)

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

oct. -14

sep.-14

0%

0.00

360

sep. -14

0%

0.00

450

sep. -14

0%

0.00

617

6

Localizare

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

str. G.Cosbuc 2

centrul istoric

-5%

-18.00

342

centrul istoric

-5%

-22.50

428

centrul istoric

-5%

-30.87

587       )

Caracteristici fizice

7

Suprafață utila (mp)

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

83.70

88.00

-4.30

-16.71

325

90.00

-6.30

-29.93

398

120.00

-36.30

-177.43

409

8

Utilat/mobilat

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

magazie

Utilat/nemobilat

-100.00

225

Utilat/nemobiiat

-100.00

298

Utilat/nemobiiat

-100.00

309

9

Regim înălțime

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

P

p

0%

0.00

225

P

0%

0.00

298

P

0%

0.00

309

10

Vechime

[' înainte de 1990

i

j înainte de 1990

înainte de 1990

înainte de 1990

L

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

0%

0.00

225

0%

0.00

298

0%

0.00

309

11

Număr camere

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

1

1

0%

0.00

225

4 -10% -29.76

268

1

0%

0.00

309

12

Finisaje

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

inferioare

medii

-5%

-11.26

214

medii

-5%

-13.39

254

medii

-5%

-15.46

294

13

Centrală

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

nu

nu

0%

0.00

214

da

-10%

-25.44

229

da

0%

0.00

294

Cea mai bună utilizare

14

Destinația legală permisă

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

magazie

comercial -10% -21.40

193

comercial -10% -25.44

204

comercial -10% -29.36

264

PREȚ CORECTAT (€)

204

264

CORECȚIA TOTALĂ BRUTĂ ABSOLUTĂ (€}

207

296

422

CORECȚIA TOTALĂ BRUTĂ ABSOLUTĂ (%)

■ .•5i:.,84% ■

59.29%

61.47%

VALOARE PROPUSĂ (€/luna)

190

VALOARE PROPUSĂ (Lei/luna)

840

VALOARE PROPUSĂ (€/mp/luna)

hfyȚ    ȚA Ți 1Șț Tc

. 2&

VALOARE PROPUSĂ (Lei/mp/luna)

0 ■ -P .Ț 7:Ț.:. ’ȚȚȚ .:;A ■    Ț:::

Ț ’■     10.0   ■

ANEXA 3

ESTIMAREA CHIRIEI PENTRU IMOBILUL VESTIARE + TERASA

Nr.

Elemente de comparație

Subiect

Comp. 1

Comp. 2

1

Comp. 3

ș

Adresă

str. G.Cosbuc 2

centrul istoric

i ultracentral

ultracentral

1

i Suprafață utilă(mp)

150.00

147.00

150.00

175.00

r

i------------------------------------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.MBU

vestiare

comercial

comercial

comercial

1

j Preț de Închiriere (€)

3,500

3,495

3,500

Tipul

ofertă

ofertă

ofertă

Corecție %

-30%

-30%

-30%

Corecție (€)

-1,050.00

-1,048.50

-1,050.00

PREȚ CORECTAT (€)

2,450

2,447

2,450

!

J 2

Dreptul la proprietate

deplin

deplin

deplin

deplin

Corecție (€)

0

0

0

PREȚ CORECTAT (€)

2,450

2,447

2,450

3

Condiții de plata

numerar

numerar

numerar

numerar

Corecție (€)

0

0

0

PREȚ CORECTAT (€)

2,450

2,447

2,450

4

Condiții de inchiriere

normal

normal

normal

normal

Corecție %

0%

0%

0%       j

)

Corecție {€)

0.00

0.00

0.00       i

l

PREȚ CORECTAT (€)

2,450

2,447

2,450     1

5

Condiții de piață (data)

oct.-14

sep.-14

sep.-14

sep.~14

Corecție %

0%

0%

0%

Corecție (€)

0.00

0.00

0.00

PREȚ CORECTAT (€)

2,450

2,447

2,450     I

6

Localizare

str. G.Cosbuc 2

centrul istoric

ultracentral

ultracentral

Corecție %

-10%

-20%

-20%

Corecție (€)

-245.00

-489.30

-490.00

PREȚ CORECTAT (€)

2,205

1,957

1,960

Caracteristici fizice

i 7

Suprafață utila (mp)

150.00

147.00

150.00

175.00     |

Corecție %

3.00

0.00

-25.00      |

Corecție (€)

45.00

0.00

-280.00

PREȚ CORECTAT (€)

2,250

1,957

1,680

8

Utilat/mobilat

vestiare

Utilat/nemobilat

Utilat/nemobilat

Utiiat/nemobilat |

i

Corecție (€)

-520.00

-520.00

-520.00

PREȚ CORECTAT (€)

1,730

1,437

1,160

9

Reo'im înălțime

P

P

P

P

Corecție %

0%

0%

0%

Corecție (€)

0.00

0.00

0.00

PREȚ CORECTAT (€)

1,730

1,437

1,160

i

! io 5

Vechime

înainte de 1990

înainte de

1990

înainte de

1990

Înainte de 1990

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

0%

0.00

1,730

0%

0.00

1,437

0%

0.00

1,160

11

Număr camere

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)’

1

4

-8%

-138.40

1,592

1

0%

0.00

1,437

1

0%

0.00

1,160

12

Finisaje

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

inferioare

medii

-10%

-159.16

1,432

medii

-10%

-143.72

1,293

medii

-10%

-116.00

1,044

13

Centrală

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€}

nu

nu

0%

0.00

1,432

da

-10%

-129.35

1,164

nu

0%

0.00

1,044

Cea mai bună utilizare

14

Destinația legală permisă

Corecție %

Corecție (€)

PREȚ CORECTAT (€)

vestiare

comercial -20% -286.49

1,146

comercial -20% -258.70

905

comercial -20% -208.80

835

PREȚ CORECTAT (€)

905

835

CORECȚIA TOTALĂ BRUTĂ ABSOLUTĂ (€)

2,590

2,665

CORECȚIA TOTALĂ BRUTĂ ABSOLUTĂ (%)

■ 69183^0. ■

74.09%

76.14%

VALOARE PROPUSĂ (€/luna)

1,150

VALOARE PROPUSĂ (Lei/Iuna)

5,080

VALOARE PROPUSĂ (€/mp/luna)

7.7

VALOARE PROPUSĂ (Lei/mp/luna)

33.9


■Fxs ti


ANEXA 4Cancpl

UESTIA         ț

M.iHH'tiAu twwnims


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

|.Nr.cerere

30148

' Ziua

25

i Luna

£53

j Anul

2014


TEREN intravilan

Adresa: Brașov


A. Partea I. (Foaie de avere)

Nr. CF vechi: 11073

Nr. topografic: 4820, 4821, 4841, 4842

î Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topograflc

Suprafața* (mp} |

Observații / Referințe

1—

i Al

114694

Din acte: 5098;     !

Masurata; 5098    1

suprafața din CF hârtie este de 5097,6 mp - teren

CONSTRUCȚII

Nr. Crt.

Nr.ca ci astral 1 Nr.topo grafici

Adresa

Observații / Referințe

A 1.1

]  114694-C1 |

Brașov

CASA

E. Partea II. (Foaie de proprietate)


Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 3


înscrieri privitoare ta proprietate

Observații / Referințe

9460 / 21.12.1897

Contract de vanxare-cumparare nr. 54248/IH 897, din 14.11.1864, emis de Ministerul de Interne, Decret nr. 70972/IM

B2

Se notează condiția ca ImobiJui de ia A.l sa se utilizeze numai pentru patinai și în caz de vânzare orașul Brașov are drept de preemțiune.

Al, Al.l    |

(provenita din conversia CF 11073)

31688 / 15.09.2005

Alte acta nr. acțiune civiia nr, 61773/15.03.2005 din dosar nr. 10845/2005 -Judecătoria Brașov, si adresa nr. 61777/2005 a Primăriei Municipiul Brașov

B3

1

Se notează procesul intentat de Municipiu! Brașov C/A CLUBUL SPORTIV " SOCIETATEA DE PATINAJ" BRAȘOV precum și.Hotărârea Consiliului Locai nr. 504/2005 pentru rezolufiunea contractului de vânzare-cumărare, încheiat între părți șt restabilirea situației anterioare.

Al, Al.l    |

(provenita din conversia CF 11073)

191562 / 11.10.2013

î

Act notarial nr, 1550, din 10.10.2013, emis de Cristolovean Dan loan               1

j B5

i

j

Intabulase, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al, Al.l    |

1 ÎJUDETUL BRAȘOV, CIF: 4384150, domeniu public

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

87670 / 15.10.2010

înscris sub "semnătură privata nr. 209, din 01.10.2010, emis de OLIMPIA TENIS CLUB, precum sf act adiționai nr. 1 ia contractul de închiriere șl a anexei nr. 1

CI

notarea contractului de închiriere pe o perioada de.10 ani, începând de ia data de 01.10.2010 până la data de 30.09.2020, încheiat între CLUBUL SPORTIV SOCIETATEA DE PATINAJ BRAȘOV, în calitate de locator și SX. OLIMPIA TENIS CLUB SRL, cu sediu! în Brașov, în calitate de chiriaș

Al f A-^., 1      i

TEREN Intravilan

Adresa: Brașov


Anexa Nr. 1 ia Partea I


Nr. cadastral

Suprafața 1 masurata | (mp) *

Observații / Referințe                                   j

114694

5098     ș

suprafața din Cr hârtie este de 5097,6 mp - teren                       j

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 7C„Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Nr. taria

Nr. parcela

Nr.    |

topografia

Observații / Referințe               j

1

curți' construcții

DA

Din acte:-;

4asurat3:509l

1

 • 4820,   î

 • 4821,

4841,

4842 i

1 ’l

1

Date referitoare la construcții

Nr. Crt.

Număr

Destinația construcției

Supraf. (mp)

Sftuatie juridica

Observații / Referințe

Al.l

1146’94’C1

construcții-.administrative si socjaLculturaie .

Din acte:-; Masurata:317

Cu acte

CASA

A1.2

_

Î14694-C2

z

APp^tru^tlt-ă'nexa

Din acte:-; Masurata:93

rara acte

MAGAZIE - NEINTABULATA

-Cz            P’"

Lu ng i me Sed&sg^tgj ș V   > ■ '■ I. i

k         .-.I. -U

1.) Vaioriie lungimilor segmentelor sunt abținute din proiecție rn plan.

Punct inceput

Punct sfarsit

ime.->

Xșe‘gjp^nt>-''

>'W"

Punct ' Punct j început sfarsit

l L

Lungime segment

!" (m)

Punct începui

Punct sfarsit

Lungime segment r" (m)

1

2

3.9,6

2j       3(

0,2!

3

4

0,7

4

5

4,5

1         5!         6[

12,4

______6

7j              9,7

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor sei

Punct început

Punct sfarsît

Lungime segment

(m)

7

8

10,3

10

11

5,5

13

14

0,6

! 16

17

1,2

1 19

20

1,7

| 22

23

0,8^

25

26

4,6

28

29

1,1

31

32

1,2

34

35

4,3

£1

38

2,2

]      40

41

0,2

|      43

44

4,4

î      46

47

3,2

49

50

52

53

0,1

55

56

0,1

58

59

0,1

61

62

0,6

64

65

0,1

67

68

0,1

70

■ 71

0,3

73

74

2,0

76

77

3,5


sunt obținute din proiecție in

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment

(m)

8

g

41,0

11

.12)               7,2

14

15

11,8

■■■■■■■■

17

18

13?

20

21

.1,9)

23

24

*< *

26

27

20,5

29

30

0,6:

32

33

1,2

35

36

10,5

38

39

Q,2i

■41

42

4 ,&!

44

45

5.2!

47

48?              1.0

50

SL

0,1

53

54

r          o,i

56

57

0,1

59

60

0,5

62

63

0,1

65

65

------d

68

G9

oii

71

72

0,7

74

75

0,9

77

78

10,1Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment

(m)

9

10

1,7

12

13

5,5

15

16

14,2

18

19

37,7

21

22

0,8|

24

25

4,3

27

28

2,9

30

31

0,1

33

34

r              0,7:

36

37

r                i.,2

39

40

1,2

'     42

43

8,4

45

46

1,0

48

49

■     0,7

51

52

0,1)

54

55

0,1

57

58

0,2;

60

61

1,3

53

64

0.1:

66

57

0,2

69

70

0,1

72

73

1,0-

75

76

3,5

78

1

1,1


si sunt rotunjite la 10 centimetri, mai mici decât vaioarea 10 centimetri,


K “deSSblrou.^35respunde jntrutotui cu          vigoare din cartea funciara originală,

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor ,uridice de notarul oubiic ,ar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile leali                     '

taobSîcu^uinr. “z*™'           BV708B822/25-0>2014, pentru senriciul de publicitate


Data soluționării,

31/03/2014


Data eliberării,

/ /


Asistent-registra torr

CIPRIAN DAVID

(semnătura)


Referantj.


(parafa șl semnătura)» urau-,.,.,          «R« șov /

L-i iJA?A JjP-                                              . I

I.                                 I


CAMCt fi W-CMRA tVR. .23135*5 CO iT&7WCr£.3Xffi»>^i■{IPÎ^'1

W*'1


EXTRAS DE CARTE FOHCIARÂ pentru IHFO RM ARE

O ricini dc Cadastru 5" Publicitate Imobiliara pHASOV

Sircj! de Cadastru ?ubl;c'tate Imobblura Brcsov

! Ist ^rRrnj "3 <53

j X.1J-J__________ 1?

Lih-ta   ,

...L......3^  '


&. Partea I. {Foasu de avere}

tor crt

Nr.CEd^rrr"! i

Untapa^rahe

S«p.rafaia * [isipj-

Dhficrvn-m / R^fftrtntt?

UD36 i

.A

I Jtn avii;. 2&4I’________B-. Partea îl. (Faaie de proprietate} _______________

I isi geruri priTÎUjBirgt la proprieUilC’.                                                         | dji^srțjsî'il /

. ^2-lg / 1                        _______________ ______ _________________            _____„

j l a.rr nunii!tistrDtK' ''OS, {tl ;t 2213, w crit,1 COrS-HJL > CCtftK lîRflSCV» î-T ■

| &TTI- ■t-r.v i:i,                    »~-tni5 ^g P^CMAIIA H <c,SOV: get r.r, K^a/ZEIS ___________,     

BZ             drapi ;c HROPRIETA")-, nnu^ idr;prin oju -acte* i / : _________î M I .       

I___ [ rȚfrWflTr^rcui BRAsgv,.n7ffi!,yți’j -abile ______________~________

_____O. ParfcgA HI- (Foaie de ^arctnl}

nhscrvSt*t y R-Ktnri n L«


[rnHEriHTE privjtaar1® SswîiRi                   _                _

hu aim ' JZZZZZZ________    ..         ...    .     ........

Crrdd; gni c?«'e rorHine tdCC CI.' r.Tnrnrs* .w&L’iidr           de            ign/; Z‘r. 6.Z7/2ÎÎ0J.

EEK


A'c t'i rUTi.'i—foTL h~'2 j’3t- uo.Plu*1‘?£'/O.tilr:/f-M'jii'C!pru.' Brssc


^uncime Swțjmenhj

■■"!) Vtatnriie hih^hti lirn* șegme’Hțelfts1 ■aiM citați mita ti in gtroiecAie hi pian.


punți ir i< «Hiat

?unct sfernlt

LLtuysme isepment !” |m)

tg

'17

a, <

1

12

23

/ s

2G

2,3

Iti

29

2, ’J

■1-

.3?.

5,2

M

22

1 t ■-'

2

i      'Pi     41

Q,£

i------i£

J       -14

___Punct tant: început sfeu-sit-

71

£2J

r- -

dfl

/ 7’

.1.’--

TS >

— -11

_ «.

- / •

1 * * ■

-U

5*1

.S..U

*w               1.5

21

-0

11,8

42

1T- 5

/ ,7

■12

£ț>

'K.Q

■■se

■' 9

i>,4


LitngtttîifeseuntvHiiiîor wunt tjctsnrfWHJ-fl in pt»nw! de pr&jettio SKt'âCr 70 ui sunt rotunj ito tn 10 caiKiiteiri.

■u-u- îjjg.CEj(]W dtns.ru puitctu eeîd fnRiwra slin &fjrimmtE: cumalM.c; se fcsnil mui mici dEtnC           Î.9 UutnLămetri.


Znrtric c?< pre-eittij exu=!i corcunundc r.trutntij cj pozițiile! h vigoerE drr. narn-țț Wun orieinîur p“iStfafâ dc jcuhL bîrât..

Press n tuI ss<r tj ri ? ca ■ ’lt h.riu xrd IVJ este va l =j h: I ..5 ? jiei 1LTL-a     a-::e lor j uric1 r? r. r? noUM ul pu L ii c,

;ar iplhr rLiliiiu prezunLate surtt SWC&ptibîle de brice rrndif’h OPtWîd'K huy u.

S o aclhîtHi tarihi rie 0 R.Ot?ih p-Sii/u h'erv'ciul ne “uh tet?tc in'iJjîliara cu cocul rr. Stl 11


trnte ^Dluțbmâdrj

7'7/ 03/^01 Ti

riîiiLb pJflhMrHr; ir

''/


LOREC-ANA ™~TA

SGCUPl4.lt U>.a oipe b3Et? cu rt.^irBrpîr'£Uu?i. prcrsji&ty de pnHi-etW'-t'fc          :777/?‘7:?î,


-aciTia 5 ~kn 5


ANEXA 5sînag;


'■>'


Poarta Ecaterinai


.Sinagogi»


Poarta Sobei'


■*t


grhe Drma


<r>


%

■rp


'b

O ■3-z<>.-TP"

•tl ■<.:•


H

:alul -de Psihiatrie și HeuroJogte! ri


Basitcmd Țesătorilor ®

Olimpia -


ANEXA

COMPARABILE UTILIZATE PENTRU ESTIMAREA VALORII CHIRIILOR Comparabile pentru estimarea valorii terenului

Comparabila 1

X6IS03WS- - Teren, ia Cenfcil Bfenc. - XSK03WS                                     Psfe 1 of'2.


ld. Amant

Teren in Centrul Istoric

Brașov., zona Centrai Istoric

312.4®

EUR

1-45

EUR-

/ mp-

Rreț negocfabB- Qoirisasn:

Detalii

Teren pentru btoc in Centrii istoric

Vanzare teren; 2102 m© b Brașov emtru.Ter<=iJit1 2i este sstaai inine străzile Mtngs sî De Mipoc accesul Sas din strada Lunga prin dram de servitute comuna.Terenui are toate udtadte si se pretează foarte băns stei pentru casa cai si pentru bloc de footente.

Rnafol este de 145 e/mp.negtxaabtL

Caracteristici

Suprafața teren:

2.162 mp

Tip teren:

. consfefdir-

rrote-stradsT

30 m

Clasificare teren:

intravilan

Nr„ fronturi:

1

Ganstrosșe- pe teren:

Ba

Lățime drum acces:

4 m

Suprafața csnsfiufea:

45 mp-

încSnatee teren:

__

Specificații


2WZ2014
a iți

g.

Sti

M

ST

&

i**4

0

W □ ,

ii i rg

-3n

©

a

CL


g


naComparabila 3

XVQW3JK7 - Teren. in Brașov pe six. Mcopoie -XWW3IB7

Page 1 of 2.1D Anunț: t©CV0^3JR7


Teren hi Brașov pe str, Mcopote

Brașov, zona Centrai

Strada Wcopoie. 34

ti®.®

EUR

+ TVA

4SD

EUR

+ TVA7 mp

Preț negjacisbi- Camtsssn de la curnpsrstar Q%

Detaiîî

Terenul' se .afc ja^ga: Oubui Dînarnc.

Caracteristici

Sspratsța teren:

2.SSO mp.

Tip teren:

canstrart^if

Front stradal:

49 m

Clasificare teren:

intrsvîisn

Nr. fcnfeiri:

1

Consîyucaepe teren:

Da

Lăfoe drum acces:

& Hî

Supradafe csnsinjia:

1.29 mp

Incfeafe- teirers:

Specificații:

Modificat la: 1&W2D14

Ufflhăfâ

 • -  Apa.

■ CaRHfeare

 • * Gaz

 • * Curam

Atfe data® zonă

 • *  Amenajare străzi: asfeteie

« Hțjtose de transport

» Itammat stradal

 • -  Vtca: nu exista

 • -  Atee deraia: Ccrtsteuctia de pe teren ara ~ 129mp pfeus doua terenuri de tenis si .zona verde. Comparabile pentru estimarea valorii chiriei Clădirii OLIMPIA

Comparabila 1

Spațiu comercial de mchiriai m Brașov, Ultracentral - X34T142B                 ■        Page 1 of 2.


Spațiu comercial de- închiriat

% r'.T.?            •SKSBmăe

2


jsjs^pieSssa sas.--.

S£fct S»TE.


:^îS.W

Ca»M»

;.'-.;-..a:;-'.-::-VL,j^-i

3S&W

£î<l£^$W

asiartt


(&&& Walsi      asMta&i

jjg. -KiSțJMrS          !;&SjW' iiSSSi&ri
■SWSs-^Kâ îtKS®®.®

SsiSlîiSsfc

:      &Sri.

MîS^

14^-gmte Băut 3SSteclStitai&

P’&Sfîs'

«MiSi

2S»

'iț.SSSfe.

3f»

;: Al» dsas Kf cfaspra șr&prafcds

• fi*         tMttN siw^ «MMftMip Ram ■âîaiiu, «&$» «raâ*,      (S&fewi, r*s&t4#«s£.

:' «& :S4Strș> ®*iîs.

■ is-VsS f           3. Î33G «UWÎ,.«

:■                4^£geî~=t&:.

sf®S4

:^r»fesr -i

s^^iibsk S

Ssa®» sis<r«W: JSSsgș,1

g^S'jsfatft'issSWs.î 4&SȘ;

7

■-^«ms^saW

W sȘissfeaw-wss»ț^e-ăefc.- tte&’Uf’SKi^-wnss-fe; Ki=te wasfeLa.-

- -"aei«fft SW-i

Ssa»;-.

.fe ««e dfc

(«-SSiisSfe smsfass

hîȘ7./Âț^¥.spatek:©M^siejafedm£d/bras8riiM^e^n^spaUn^-0n^ciaI^e~,mcmuat.. 2&W2014

Comparabila 2

De mdhiiiHf spaiîu ceQtial cn Eterna ~ X17L1400N

Page 1 of 2.Oe indwiat      cafea! ce ws-isa-

,®ÎS» £âs®mfț16.ff7 BJȘ/ w- /

kaagsiyM


&«ss Assssi®


SiȘSSÎittS îiiKSKfs^ KS

Sa3S; «SSft;.

s,*«ăȘfeS£ fc


3S3iS^

Carii» ca«wsmi

»w

■iste-:

.W®


tasMS

®3K L„™__-__.

Tishste J


Bsttafc ț

:?& rc^ a» n^i-ci&^rfliitcsat::,. «s^s


3SS fts$-

} wA&î'iâJ    14®" ESW Ijfcsafc OfâU' SSta®

tfaxs&tâ’.             te^te.


&te familii -râ&gptfe: ^•bste

£ffîiî£îM^Î2£. S w«îa aA     or*»#» ^tes®ț, țasfeto ®sffl®»

fe a» a® mta       Cmrssfei! îsasfc, SjmSss ufcs® pssm »»-5 sgrfes w*a®8

aâfmsnasaa., sa& <S&;imw»     șeas m». «Sa:;SWK±£. tawatft. -atedsoKiaB s» țiofe

«ssagfe Msșssm» £î® ig&aî» sJtesassmssfesffi. na». *k&zsi» osaii;* căite

5SH?aa fijsa-sfeSSE' Hffi*7WL

■;Ș^>

.Ss-ms» «as® «ssssaka.

sirSHS&K G                   - ■

»$șs»s«iste«:.3

:»sș3«si:towii S tî^!

ț»^s; S.

W«WKHB

S®S3?®» î

ȘWst*]; MȘ&ke

8M ■<■ îesi ko&im.££sm^                                Aoasj Wssmi

OiiM $nsife                                'îMsiiM&s j:

fkk&Ș'S' ■■ ?'e-ite ■îSwstataSKnm^                    &s®s«

■■■ Cmssi                   ®«bk

.îowfcfi * SwsS Btefl                          -»ta»|>

&fcș®^®3js s^saMs.1; îiwsht

«ta stas» m::

■tes^sw ,-RiSto; s»

ht&i/jWî?m.^aiîicaEnfiâr^eja/H^^                                             2W9Q014

Comparabila 3

de whirht - X17L140QD

w -™-

... îp^Cunierd®?® iii S« . i“W W -

S.patta miftteidicihaf cfe «cteiat.

&H».. 2î.W;g®SiKî«£ W^J


Mg7EU^^k«ă


StsîSSfejS JJJSsSi: itessă^S::

Tis șsîsfifeif

SamsSȘs! iit&i& ■.^«SȘ»'.' ■Wfes-ass« i^Jțx-aîî ssatWMȘffi..'


Sî.?«s?"


SS3«i


Tis&te ș


j-a^ss-ss.'


3&Sfâ3tS4


Bnw:


§<S«“ a^(s®S«î--.

s&te < s

SifeSsiK


.«W

W?' B»W f»; gjjtf^EUffisițiai


j A»s âstsffi a»eps® ^&șrta3â-&Comp arabile pentru estimarea valorii chiriei MAGAZIEI

Comparabila 1

Pase 1 of 3


Etsadoms Gmp: Is^teies. Spatm Ckoemgl - X479140CB

Sp^Orw uife::

-'«8‘i,«i::i.l“A*>«st:S

EHmdoms Grop: .tehirieri Spat®; Comereiai

WtWiW

jiîWS J»is JSK

:' âțWS'

:    7î& SSisSJ®"


f EaMlttiw

3»M»W

SWiS»

Q1«

3p$ț0 $îspc®(l»

(®«s<

33 !;a ,’ fi®            OS KJRat® gKSHK    E£S>!xifi»ț

Sfcs si«Ă'              iWiSK'

? Si® 3«bam awpw; pcaprtefet»

:;                  UClfe^lfe -2

.: :r?®-

Comparabila 2

Spațiu cmneraal de închiriat în Brașov. Centrul Braric - XI1X141K3                     Page 1 of 2.

SpiSwCjn ercinie

io us ici'            '

șomerei de- fadamat

^s&sSatSE» iwfe

&«• ifes^W          ••awajrtts-i

6,;56jrURfw^&»&-SLWWsWiiK;

^Wși^feg:

9&Mț?

W SSSg

£®»fw

^JSS-sSâș,®;»^

50^

te

TifSSmș


jg;     BtMmsti ut s «kwi:: «• M»s-pîstn e&spciimdiu

’-ifei'iSSȘ- 4sjS»SiSS.

Ca-»iW^feM- 5d5&EsiSvtoW


%s*fcâ&aB:

A.fe- <S8Mf steepre p^mis»

£e jSfe»S>*teTOW«WiSaj ©fliftaăi te»3t SS                                       4 SSîWxsa S

■3;,. *ttt\.,. t$i®iîss&                                                                                 asartefi.

iwiw-ate: ;£iî»î

;. usta&_ âMamhnâtm» (Gastes* pîs^te.îiWffS»;;-

'        - ?W«*!             "3»»         rWSSK fMWs «Sfi »W8SS3Șfc

JîSsSSăSE

LscaRzare șrpmss& &> fcii&re*

*‘WJK

hw:Zrivww.^afe©m^^le-TQ&dirii^^mw/gsataa-ist®ic^ate-t:m!£n:ial-d£-w;hi'..„ 2SO.r2014

Comparabila 3

Indariere Spatii. comsȚciale Central, Brașov - XBR714OQA.

.închiriere Spatii comerciale Csiteai Brașov

■ & W. :s&®

5..7J

Sy'igSmti

Pase 1 af3Ti&SWăC

saas’â


Csm££®WSli£:

"S&ÎȘfâsparpidisfKKBf&ae:


^tSlîS&

sj«S: ;■ sse >             îjȚi                       SLffiau*gi

£^.KM'iSh             &»££»=


fttt» sistsJB cisspo pF&'pnatete


Lasaic®» șl |bbc& imsw


} ysuiM


e»sâ: f

ii 'y» ros iw fT»j             HUSE

!;■ îswmoii;

fhiisc£^F&r.,:wfi£O2B£ic:hle^                                                  2BSKMH4


Comparabile pentru estimarea valorii chiriei pentru VESTIAR + TERASA

Comparabila 1

fedâiiere spatm Pliata Sfetidm ~ X17L14QQJ                                             Page 1 of 2

^j. .. ■>,».&.

Spta^Cnr ■ sr

ti-taA It-.^îii

fach^nsfe apsfei Fîata SfataM'

S&iassfe-, Wlfe        iSK«:


SpsțăLcHapswffiffie


6758


■:               Ct." & tm»SiWs jSK-SSWÎîS,     hi                    IW»8 iiWKi t3i«s:

'. «^«îste&ss,        «tei ssasisăi iSsmsaK,          -<$&                              # ijpsK$ îi» 4

: -SJtSsiii, Sfi® Sg       ® StiiWteii tWWW:Wîi®s£.       KWÎ SWS !i«                iffife a=* ;&ji£Kff®

■■: sMife’ffisss» l'n^nni.          *sșsi«s5& iSjjjgr*»^ :«*£» ««i» SSSÎS&            .«te-ws

«toa&tepe                            -Sfiaa-ajR. Mm «mb

 • ■        «ffi ESA®îX         fO^fTC®-

': :&a#fe£te MS»SISbW

 • i                                                                        -i

: s^Wîm'MsiKe<w

'.- Srs»i& &

 • ■ Wamsr

 • ii M«sU

;    Siss^i z&tz - ««ssaKss «mâ W&say o»® «așssff, tom ș^asa::

.' ^teî■ - â«i isKiassas». ?£»& ®ț*i«sa* imssss ȘaW£ «Sa )»>m

 • ■ arm* - î?«ssae f QnMfevFfleatag: &te» m&r    g Fmssi» «u gum asm

:: &wi - Săass                 «asmsi

'.. 5WS6®:          is&sssSK:

:: m'WfeSm;


hSpi'Z-A^JW.spatE

2B»14


Comparabila 2

Spatia oomffciaL 150 mp, Wte.cenfcal - XjSDBMOOB

Page 1 af 2


îfSs „„ £££. :îsqax??i

SpatOrer kife::

-T*s-3,.*s::i hwttrf

■Speiffl semenul 1O mp, Oftracsofrsî

SJW», '»MSS*i sa®J B&&&?

tăăwjs.ssffis-î

ff’:;  &<*'««■ hsai»aa @sss»r W»sț

"P Ș761.


ăiiSiSăȘi^iăS.

■ SS®»

' SSȘsK

: a» isste.


(«șa®!

fi&»SS^sȘ‘ț ig&wț;


FSSS&

=!!»«»


Cte


JsS

spsț&xmpsnMs

iSSw

2S.S SJStejs £&«■ SJfW s®?        Coasisce.' -SSi m

rW&sS:.

aș iss^m Si^ii


feW&Ș

p&SfeS'

2'ftf

Kr-fSij

w:

AS»- itihetsfâî tf8®pr& pSO^fffefâtB

isto          țwsșisșss            ««. șs®y         Sas te **s®uf                  tsi

3i£Si                    SCft.

2SM2014


Comparabila 3

Spațiu coiDErciai de mchiriat ia Brașov, Centrul kt<aic - XSC7G4Q0A

.....

.Spsțsi coagrcai ds- hehinsE

Sa®, Crnas: ima®.

Page i sf '2SfSMîSȘ


.'3«. ^SKSSiSii fcwfe ssntsssjî

2Q Ș> xsșașwwi.

Sm^Ssis »s iWffi®.

17S ^ți

T& KțfXi^

S&Kfe SîsmS îigțiâS;» g^j&Sfeî'j

^SihWăSass

fe&Sssi ife'

5pațimsB0îtfS8&

lăSSW'iȘȘsîi'

«SjassS:.


toihi^iWSsS-s

W


3i4siss<“Ka’


s        s.s® EWMiț. «ast «ss

itscsSa^


Sfe


P&se?


'SsȘatiK KKîS&ij


2m® MsnssKifc, gi■ simț®».!» -s»fe «w aaa&^șae ,«3SÎ SRiX&/S&X te iwfc


Afe asteaj «S&sprsi ampîteist&

, sa-is wsssa, toMsassim ste iWsși, s^w &


■ LoeaSssrB $ șmcis sas tom*


■jcsf'-y


«k::îc- iWPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUIPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL IMOBILULUI

SCARA 1:500


Ni cadasirsl

j Suprafața masurata

IAUA4

|     2047.00 mp£{m{__

§^0^6.74 "54601111" _ 546011 .^2

546009'94 "S46010.23''


6S4J 546011.81 4377-

425


nf top. 4837/2/4


54601^59 .—  546018.91

4?i ' 546023745 ^".54602152:

546023.32

545997:59

545599 01


473T5O/6JF

635 6371 527i.'5459S5.84'


458Ș3321J

459B35.15

LffiSMÎjM-

45ȘȘ4743 459849.44 _459g43.25' jșaâșâTp

459862,89'


459366.94 '459869.7g~ 459S76 85 45SB43.28 459542.05 455841.13 4®g303g“ "453836 49


 • 641

J5_

JLȘ_

 • 642

 • 643

 • 644 64Ș


........-   45Ș899:521 545939.17J '45989931 ?

'545939.03 ' 453591.16 "      ’"= ^4fS394 62 ■

459895.83' 459880.42' 459854.30 459850.11.

"459836.00 ""45903341" '22Z2Z *3

HR98Î4A6

J15&81 143 459310 3& 45981100" 4598Î3.4B 459616.12


459846,97 i_S57 459843,%' 6§8 .55ffiW.-?Z_.SS9 45B873,6V"" 45386079

459337 53


545934.35

54 6933,35"

545915.81 545933 96 J>45936 83"

54.S94ăjg

54§S§6.34


54595745 "~ 245952118'

545372.99   *"—“

545564.10 545950 02

545993.15

S4 5995.7b '

"546006.00

54 §012.47

54 E015.31"

546029.64 54S023.0Ș""

546030,38

54 §032.95

548032.98


"459817.90

45SB22J0" 469823.98 ' 246M30.55

455332.95"

459B34.1B"


Han Paner

Stata HOO
J'.r I____ i-jgy

11.__,’...____________________„„■■h lunii     iii. -arf

Osrvi w fF^p.îi'i.

Siip-af.îits ,/Hațmpr

Ha-rn

>

S>a j1

1Q&O

y# oi

Si) U-I

t* l!-

3

3s' •

2$ 43

$

H J rî b^-y

3? 7'

.Thp ’.A'âfr

7 b-

ci              3

Vas are

2 £3

t ?n,f         1£?

r

3'Lij^tHi.v

ÎJ !3

v

î

1j

Ccnlfrto Trr-FCEF

b

r a*

5!?

ir l“

IC

IO .1i>

17

«f-.o

■ P

Tf-|IS=L

?H..-wsn-a vtifi ;w-- r-p.

^c^i/arr.

Hsn Etaj

Releveu

»■ ■«.«,

El.

—™

5 J|. Ftîlîllfl V-Huruitf

£ ’3

r'              -Mf

î,'         '      Sftla -societife.

r t'W

’5.^

E?m (ÎJjrjL

HJU

TT ------1

Gt 4'k.xi .tt

-' fr’jîy'"

C!

7?

Biim.

23 23 ItîSii

y

Ci 3‘b-.s i .ai fiîrftc.

14 fi?

;;

•4g1

J-i

^.'JO

11'3.15

S.M3*’

Imv.^ 4>X 3£ !'lp

?V1-1

r v *-■?. kwi

Drlf

Pian Parter

Scara 1:100

Reieveu imobil

Scara 1:100

Xr cm A Inr-n.rt»

V06U

«i.p-ilMa CCW

A^rrt’w'j i răsti..ha

Ca1.»* f JKvn^J^l   h.

L’Ol JHl3?« ird vtfjj*a ]l/i

m  j.....t—----

L’-nMwia (F

\-c.

vc


Anexa 2


pentru PREȘEDINTE


VICEPREȘEDINTE


COMAN CLAUDIUJUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CAIET DE SARCINI

privind licitația publică pentru închirierea bazei sportive și de agrement Olimpia, bun aflat în proprietatea publică a Județului Brașov

Preambul

Licitația publică pentru închirierea bazei sportive și de agrement Olimpia, bun proprietatea publică a Județului Brașov și a Municipiului Brașov, astfel cum este descris în prezentele instrucțiuni, este organizată de către Consiliul Județean Brașov în conformitate cu prevederile Constituției României, republicate, ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, aie Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicate, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, republicate, precum și ale Regulamentului privind organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică aparținând Județului Brașov aprobat prin HCJBV nr. 293/30.07.2014.

Prezentul caiet de sarcini are caracter obligatoriu pentru ofertanți iar nerespectarea prevederilor acestuia atrage descalificarea ofertelor.

Capitolul I

Informații generale cu privire la licitație

Art. 1. Descrierea bunului ce formează obiectul licitației. Obiectul licitației îl constituie închirierea bazei sportive și de agrement Olimpia, situată în Municipiul Brașov, Str. George Coșbuc nr. 2, județul Brașov, denumită în continuare Imobilul, și care este compusă din următoarele bunuri imobile:

 • 1.1.   teren în suprafața de 5,098 mp (5.097,6 mp suprafața din CF hârtie), situat în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2, județul Brașov, aflat în domeniul public al Județului Brașov, având numărul cadastral 114694 (numere topografice vechi 4820, 4821, 4841 și 4842), Intabulat în Cartea Funciară nr. 114694 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 11073) a localității Municipiul Brașov, cu toate amenajările și instalațiile aflate pe acesta.

 • 1.2.   imobilul denumit „Clădirea Olimpia", situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc, nr. 2, jud. Brașov, cu regim de înălțime P+E+MP, cu o suprafață la sol de 317 mp, aflată în domeniul public al Județului Brașov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 114694 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 11073), a localității Brașov, identificată la Al.l, sub număr cadastral 114694-C1.

 • 1.3.   construcția magazie, situată în Brașov, str. George Coșbuc, nr. 2, județul Brașov, aflată în domeniul public al Județului Brașov, cu regim de înălțime P, cu o suprafață la sol de 93 mp, având număr cadastral 114694-C2, înscrisă la poziția Al.2 în Cartea Funciară nr. 114694 a localității Municipiul Brașov.

Notă: în prezent Imobilul este ocupat fără titlu de către Clubul Sportiv Olimpia 2011 și Clubul Sportiv Societatea de Patinaj Brașov, iar Consiliul Județean Brașov a demarat procedura de evacuare a acestora.

Art. 2 Prețul chiriei. (1) Prețul minim al chiriei pentru pornirea licitației publice este stabilit prin raportul de evaluare întocmit la data de 30.10.2014 de către expert evaluator autorizat ~ membru ANEVAR loan Palici însușit de către Plenul Consiliului Județean Brașov prin HCJ nr. 117 din 18.03.2015 și prin HCJ nr. 237 din 26.06.2015 din , respectiv de 1,2 EUR/mp/lună pentru bunul imobil identificat la art. 1 pct. 1.1., de 7,7 EUR/mp/lună pentru bunul imobil identificat la art, 1 pct. 1.2., și de 2,3 EUR/mp/lună pentru bunul imobil identificat la art. 1 pct. 1.3.

 • (2) Chiria va constitui venit la bugetul Județului Brașov.

 • (3) Chiria lunară asumată de către ofertantul declarat câștigător se va achita în lei, în contul R092TREZ13121A300530XXXX deschis la Trezoreria Brașov, la cursul de schimb Euro/Lei comunicat de către BNR din ziua efectuării plății.

 • (4) Chiria lunară se actualizează automat cu indicele de inflație, în fiecare an, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional ia contractul de închiriere.

Art. 3. Durata închirierii. Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de cel mult 5 ani.

Art. 4. Destinația Imobilului scos la licitație în vederea închirierii. (1) Imobilul este scos ia licitație în vederea închirierii pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement. Imobilul teren identificat la art. 1.1. va putea fi utilizat exclusiv în scopul desfășurării de activități sportive, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de către Locator.

 • (2) Imobilul este clasat ca monument istoric, grupa valorică "B" potrivit Ordinului 2563/2012 al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

 • (3) Ofertantul câștigător nu va putea schimba destinația imobilului.

 • (4) Ofertantul câștigător va fi ținut să respecte toate obligațiile ce decurg din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Clădirea Olimpia se compune din P+E+Mp, cu următoarele caracteristici:

 • 1. Parter

Parterul este compus din hol intrare, magazie, grupuri sanitare (4), birou, saloane (3) debara bucătărie, bar, depozit, vestiare (3), saună, patinoar.

 • 2. Etaj

Etajul este compus din hol și casa scării, birouri (3), secretariat, grupuri sanitare (5) cameră de protocol, oficiu protocol, sala consiliu, terasă etaj.

 • 3. Mansardă

(3) Imobilul a fost construit în anul 1894 și a fost reabilitat integral în anul 2008, având destinația actuală de bază sportivă și de agrement cu spații administrative, restaurant, bar terasă, sală de evenimente, centru de închiriere materiale sportive, etc. fiind constituit după cum urmează:

« Infrastructura: fundații continue din piatră și beton;

® Suprastructura: ziduri portante din cărămidă consolidate ulterior cu stâlpi și grinzi din beton armat;

 • •  închideri de compartimentare sunt realizate din pereți de cărămidă și parțial din pereți de gips și carton pe structură ușoară metalică (realizați la momentul reabilitării);

« Planșeul peste parter este parțial din lemn și parțial din beton;

® Acoperiș: tip șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă de cupru și țiglă de argilă;

 • •  Instalații electrice, apă, canal, încălzire 2 central gaz de 120W fiecare marca ACV, corpuri radiante oțel, supraveghere video, aer condiționat; -aflat în stare tehnică foarte bună.

 • •  Finisajele Imobilului sunt:

 • -  la exterior: cărămidă ornamentală și încadramente din lemn și răsinoase;

 • -   la interior: tencuieli driscuite și gletuite peste care s-a aplicat vopsea lavabilă;

pardoseli placate cu gresie: grupuri sanitare, restaurant, bar, căi de acces și vestiare;

pardoseli acoperite cu parchet din lemn masiv: etajul integral;

 • -  tâmplărie exterioară: lemn stratificat cu geam termoizolant;

 • -  tâmplărie interioară: uși lemn masiv și zona de restaurant de la parter și uși PVC ușile de la parter;

ia parter în zona destinată vestiarelor tavanele sunt casetate.

Art. 5. Principiile desfășurării licitației. Principiile care stau la baza selectării ofertanțiior și adjudecării Imobilului scos la licitație publică în vederea închirierii sunt următoarele:

 • a) transparența;

 • b) tratamentul egal pentru toți ofertanții;

 • c) libera concurență.

Capitolul II Participanții la licitație

Art. 6. Participarea la licitație. (1) Au dreptul de a închiria Imobilul ce face obiectul prezentei licitații publice orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, ce îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de instrucțiunile pentru ofertanți.

 • (2) Nu pot participa la prezenta licitație sub sancțiunea excluderii persoanele care au participat la întocmirea documentației și cele care sunt implicate direct in procesul de evaluare al ofertelor.

Art. 7. Depunerea ofertei. (1) Persoana interesată să participe la licitație trebuie să elaboreze și să depună oferta în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor pentru ofertanți.

 • (2) Persoana fizică sau juridică care a înregistrat o ofertă în vederea participării la licitație va dobândi calitatea de „ofertant".

 • (3) Modul de redactare, de depunere a ofertei precum și documentele pe care ofertanții trebuie să le atașeze ofertelor sunt prevăzute de Instrucțiunile pentru ofertanți.

 • (4) Ofertele se vor depune la termenul prevăzut de Instrucțiunile pentru ofertanți.

Capitolul III

Comisia de evaluare a ofertelor

Art. 8. Alcătuirea Comisiei de Evaluare a ofertelor. (1) în vederea desfășurării și conducerii ședinței de licitație se va alcătui Comisia de Evaluare a ofertelor.

 • (2) Comisia de evaluare va fi formată dintrmn număr de 5 (cinci) membri, din care unul va fi președinte și unul va fi secretar.

 • (3)  Pentru asigurarea bunei desfășurări a licitației, Președintele Consiliului Județean Brașov, odată cu aprobarea membrilor Comisiei de evaluare, va numi prin dispoziție, cel puțin doi membri de rezervă (supleanți) pentru situațiile în care, unul dintre membri permanenți este în concediu, delegație sau în altă situație care îl pune în imposibilitate de a participa la desfășurarea licitațiilor.

 • (4) Membrii supleanți ai Comisiei de evaluare a ofertelor sunt supuși tuturor dispozițiilor prevăzute de prezentul caiet de sarcini pentru membrii titulari ai Comisiei de evaluare a ofertelor.

Art. 9. Incompatibilitatea. (1) Nu au dreptul să fie implicate în procesul de evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, cu ofertantul persoană fizică;

 • b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • d) persoane care pot avea un interes de natură să ie afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor.

 • (2) înaintea deschiderii ședinței publice de licitație, membrii comisiei de evaluare vor semna o declarație pe propria răspundere cu privire ia faptul că nu se află într-una dintre situațiile de incompatibilitate menționate la alin. (1) și cu privire la imparțialitatea și confidențialitatea lor în raport cu calitatea de membru al comisiei de evaluare, conform prevederilor legale.

 • (3) în cazul în care un membru al Comisiei de evaluare se află încompatibilitate va fi înlăturat din Comisie. în acest caz, în termen de 5 zile de la constatarea incompatibilității, Președintele Consiliului Județean Brașov va numi prin dispoziție un alt membru din rândul supleanților.

Art. 10. Adoptarea hotărârilor. (1) Comisia de evaluare a ofertelor este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

 • (2) Comisia de evaluare a ofertelor adoptă hotărâri în mod autonom și numai pe baza criteriilor de selecție prevăzute în Instrucțiunile pentru ofertanți și în temeiul prezentului caiet de sarcini.

 • (3) Hotărârile comisiei de evaluare a ofertelor se adoptă cu votul majorității membrilor.

Art. 11. Obligații de confidențialitate. Membrii comisiei de evaluare a ofertelor au obligația de a asigura protejarea acelor informații care le sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidențial, și care au fost desemnate ca fiind confidențiale de către ofertanți, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informațiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Capitolul IV Desfășurarea licitației

Art. 12. Procedura aplicabilă. (1) închirierea imobilului descris în prezentul caiet de sarcini, se va realiza prin licitație publică cu plic închis.

 • (2) Ședința de licitație este publică și va avea loc în ziua, la ora și în locul indicate în Instrucțiunile pentru ofertanți, în condițiile de desfășurare specifice licitației publice cu plic închis.

Art. 13. Deschiderea ședinței de licitație cu plic închis. (1) Președintele Comisiei de evaluare anunță deschiderea ședinței publice, obiectul acesteia, face identificarea ofertelor depuse și a ofertanților prezenți și constată dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ședinței.

 • (2) Pentru desfășurarea procedurii licitației publice deschise organizate în vederea închirierii Imobilului este obligatorie participarea a cel puțin 2 (doi) ofertanți.

 • (3) în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depun 2 (două) oferte sau dacă după deschiderea și analizarea plicurilor exterioare, nu sunt două oferte care să îndeplinească condițiile de eligibilitate, această situație se va consemna în procesul-verbal de ședință, iar licitația se va amâna, urmând ca în termen de 7 zile de la data ședinței de licitaței să se publice anunțul privind organizarea unei noi licitații, iar procedura licitației publice să fie reluată de la etapa depunerii ofertelor,

Art. 14. Condiții de eligibilitate ale ofertelor. (1) Dacă la deschiderea ședinței de licitație se constată depunerea a cel puțin 2 (două) oferte, comisia de evaluare poate proceda la deschiderea plicurilor exterioare conținând documentele depuse de licitatori, urmând să constate eligibilitatea ofertanților care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) fac dovada achitării documentației de participare și a garanției pentru participare;

 • b) au întocmit oferta și au prezentat documentele solicitate prin instrucțiunile pentru ofertanți;

 • c) fac dovada achitării obligațiilor de plată a impozitelor și a taxelor către stat, inclusiv cele locale, în baza certificatului de atestare fiscală valabil pentru luna anterioară celei în care se desfășoară licitația.

 • d) depun orice alte documente de calificare solicitate de către organizatorul licitației prin Instrucțiunile pentru ofertanți.

Art. 15. Procedura deschiderii plicurilor ofertanților. Verificare condițiilor de eligibilitate. (1) Deschiderea plicurilor ofertanților parcurge următoarele etape, constând în:

 • a) verificarea integralități sigiliului plicurilor în care s-au depus ofertele;

 • b) președintele comisiei de evaluare deschide plicurile care respectă condiția privind integralitatea sigiliului, conținând documentele de participare la licitație în prezența tuturor ofertanților prezenți la licitație. Plicurile care nu respectă condiția integralității sigiliului vor fi înlăturate în prezența tuturor ofertanților prezenți;

 • c) se verifică identitatea ofertanților. Reprezentanții legali ai ofertanților vor prezenta actul de identitate însoțit de o copie conformă cu originalul a certificatului constatator al persoanei juridice care le conferă calitate de persoană împuternicită. Reprezentantul convențional sau persoana împuternicită de reprezentantul legal să participe și să liciteze va prezenta actul de identitate însoțit de împuternicire notarială.

 • d) Comisia de evaluare verifică dacă în plicuri se găsesc toate documentele solicitate în cadrul Instrucțiunilor pentru ofertanți;

 • e) se verifică îndeplinirea de către ofertanți a condițiilor de eligibilitate prevăzute de art. 14;

(2) După parcurgerea etapei prevăzute la alin. (1) vor fi declarate admise doar ofertele care îndeplinesc toate condițiile de mai sus, prin procesul-verbal de deschidere a ofertelor depuse.

Art. 16. Deschiderea plicurilor interioare. (1) Comisia de evaluare a ofertelor deschide și analizează ofertele din plicurile interioare și poate, atunci când consideră necesar, să ceară ofertanților precizări cu privire la conținutul ofertei lor.

(2) Președintele comisiei de evaluare anunță prețul inițial de pornire a! licitației, stabilit prin documentația de licitație, precum și prețurile oferite de către ofertanți în cadrul ofertelor depuse de aceștia și adjudecarea licitației publice deschise.

Art. 17. Consemnările comisiei de evaluare. (1) Comisia de evaluare a ofertelor va consemna în procesul-verbal de ședință:

 • a) ofertele care au fost depuse în termenul prevăzut în anunțul publicitar;

 • b) ofertele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate;

 • c) ofertele care nu întrunesc condițiile de eligibilitate și au fost respinse;

 • d) prețurile oferite de licitanți prin ofertele depuse;

 • e) oferta ce a fost declarată câștigătoare a licitației publice deschise.

 • f) orice alte clarificări aduse de către ofertanți asupra ofertelor depuse la cererea comisiei de evaluare,

(2) Procesul-verbal de ședință împreună cu documentele privind licitația se înaintează de îndată autorității administrației publice locale și se păstrează cu caracter permanent în arhiva Consiliului Județean Brașov,

Art. 18. închiderea ședinței de licitație. Ședința publică de deschidere a ofertelor se declară închisă numai după procesul-verbal de ședință se semnează de către membrii comisiei și de către ofertanți! prezenți. în cazul în care unul sau mai mulți participanți refuză semnarea procesului-verbal (chiar și cu obiecțiuni) comisia consemnează în procesul-verbal acest fapt.

Art. 19. Situația egalității între ofertanți cu privire la prețul oferit. (1) în situația în care două sau mai multe persoane se află la egalitate din punct de vedere al prețului oferit, se va proceda la o nouă licitație cu plic închis între cei care sunt la egalitate, pornindu-se de la suma cea mai mare obținută până la acel moment. Dacă egalitatea se menține și nici unul din cei în cauză nu oferă o sumă mai mare, comisia retrage Imobilul, urmând a fi organizată o nouă licitație,

 • (2) în condițiile prevăzute la alin. (1), în termen de 7 zile de la data ședinței de licitație se va publica anunțul privind organizarea unei noi licitații, prețul de pornire fiind oferta maximă de la licitația anterioară.

 • (3) Ofertanți! care au participat la prima licitație se pot înscrie la următoarea licitație, pe baza cererii de înscriere, fără a mai depune o nouă ofertă și fără a mai achita contravaloarea documentației de licitație, urmând să achite garanția de participare, în măsura în care au solicitat restituirea garanției aferente licitației precedente.

 • (4) în măsura în care se mențin condițiile de egalitate cu privire la preț, între aceiași ofertanți și după parcurgerea etapelor unei noi licitații, aceștia vor fi descalificați, iar Imobilul va fi scos din nou la licitație.

Art. 20. Procedura în cazul necesității organizării unei noi licitații, (1) în condițiile prevăzute de art, 13 alin, (3) și art. 19 alin. (1) și (4), organizarea unei noi licitații se va face în termen de cel puțin 10 zile de la data apariției în presă a anunțului de licitație.

(2) în cazul în care nici la această a doua licitație nu se prezintă cel puțin 2 (doi) ofertanți, această împrejurare va fi consemnată în procesul-verbal de ședință, după care se procedează de îndată la negocierea directă cu ofertantul prezent, dacă acesta respectă condițiile stabilite prin documentația licitației de închiriere, inclusiv acceptarea prețului de pornire al licitației.

(3) în urma desfășurării negocierii directe cu ofertantul prezent, se încheie un proces-verbal în care sunt consemnate concluziile acestei proceduri și este declarat câștigător al contractului de închiriere a Imobilului, ofertantul participant. Negocierea va începe de la prețul din Raportul de evaluare iar încheierea contractului de închiriere nu se poate face la un preț mai mic decât prețul din acest raport.

Art. 21. Obligațiile câștigătorului licitației. Câștigătorul licitației este obligat să semneze contractul de închiriere a Imobilului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței de licitație publică sau, după caz, negociere directă.

Art. 22. Situații speciale. (1) în cazul în care, cu excepția unor situații de forță majoră, contractul de închiriere a Imobilului nu este semnat în termenul stabilit, adjudecatarul pierde licitația, dreptul la restituirea garanției pentru participare și poate fi obligat la plata unor daune interese,

 • (2) în situația prevăzută la alin. (1), adjudecatarul nu mai are dreptul de a participa la alte licitații privind închirierea Imobilului.

 • (3) în situațiile prevăzute de acest articol, se va organiza o nouă licitație, de la faza publicării anunțului publicitar, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului caiet de sarcini.

CAPITOLUL V

Finalizarea Licitației și încheierea Contractului

Art. 23. încheierea contractului. Licitația se finalizează cu încheierea Contractului de închiriere, în temeiul căruia Județul Brașov, în calitate de Locator, transmite adjudecatarului, în caiîtate de Locatar, dreptul de folosință asupra Imobilului cu respectarea specificului acestuia, în schimbul chiriei stabilite prin procesul verbal de adjudecare, care se constituie venit la bugetul Județului Brașov.

Art. 24. Predarea imobilului. (1) Predarea Imobilului se face pe baza unui proces - verbal de predare - primire ce se va încheia după semnarea contractului de închiriere și constituirea garanției de bună execuție.

(2) Procesul verbal de predare-primire va conține:

 • a) datele de identificare ale părților;

 • b) datele de identificarea ale Imobilului, descrierea detaliată a Imobilului și inventarul dotărilor și instalațiilor aflate în incinta Imobilului;

 • c) mențiuni referitoare la prezentarea de către Locatar a dovezii de constituire a garanției de bună execuție a contractului în contul bancar indicat de Locator, în numerar/ sau prin scrisoare de garanție bancară, în lipsa căreia nu poate lua în foiosință Imobilul;

 • d) faptul că Locatarul a verificat Imobilul și este de acord cu recepția;

 • e) persoanele care reprezintă părțile la încheierea semnarea procesului - verbal, împreună cu mențiuni referitoare ia dovada calității de reprezentant;

 • f) data, ora și locul întocmirii

 • f) semnăturile părților.

Art. 25. Păstrarea destinației Imobilului. (1) Imobilul va fi folosit numai pentru defășurarea activităților sportive și de agrement. Destinația imobilului nu va fi modificată fără aprobarea scrisă prealabilă a Locatorului. Imobilul teren identificat la art. 1.1. va putea fi utilizat exclusiv în scopul desfășurării de activități sportive, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de către Locator.

 • (2) Locatarul va fi singurul răspunzător pentru obținerea tuturor aprobărilor, autorizațiilor și/sau avizelor etc., care sunt necesare în baza legilor și reglementărilor aplicabile cu privire la activitățile pe care intenționează să le desfășoare sau le va desfășura în Imobil, fără nicio obligație de intervenție în sarcina Locatorului sau acțiune împotriva Locatorului în acest sens.

 • (3)  Neacordarea sau retragerea oricăror asemenea aprobări, avize și/sau autorizații nu va avea în niciun caz ca rezultat anularea sau rezilierea Contractului de închiriere sau schimbarea condițiilor contractuale.

Art. 26. Plata chiriei și garanția de bună execuție a contractului. (1) Plata chiriei se va efectua în avans pe primele 3 (trei) luni de la data încheierii contractului de închiriere a Imobilului.

 • (2) Plata chiriilor lunare ulterioare se va efectua în primele 5 (cinci) zile ale lunii următoare lunii pentru care se datorează chiria, afară de cazul în care prin contractul de închiriere nu se stabilește altfel.

 • (3) Locatarul este obligat să constituie o garanție a contractului constând în contravaloarea chiriei pe 5 (cinci) luni prin scrisoare de garanție bancară, virament bancar sau în numerar, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului. Garanția contractului se va reține de către Locator și va fi restituită locatarului în termen de 30 de zile de ia încetarea contractului de închiriere, pe bază de cerere scrisă, dacă nu există împrejurări care să îndreptățească locatorul să rețină sume din această garanție. Locatarul este obligat să prezinte dovada consemnării garanției contractului la momentul încheierii procesului-verbal de predare-primire. Prezentarea dovezii consemnării garanției se va trece în procesul-verbal de predare-primire. Lipsa dovezii consemnării garanției contractului îndreptăște Locatorul să refuze predarea Imobilului.

(2) Ofertantul declarat câștigător al licitației va putea folosi garanția de participare ia licitație în vederea achitării avansului din chirie. în această situație, suma depusă cu titiu de garanție de participare se va deduce din avansui chiriei, iar locatarul va urma să achite doar diferența avansului din chirie. în măsura în care cuantumul garanției de participare depășește cuantumul avansului de chirie, suma rămasă din garanția de participare, ulterior achitării chiriei, se va restitui locatarului.

Art. 27. îmbunătățirile șî conservarea Imobilului. (1) Locatarul va putea efectua îmbunătățiri asupra Imobilului închiriat numai pe baza unui proiect de amenajare aprobat în scris de Locator.

 • (2) Orice intervenție asupra Imobilului se va face numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii și Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor. Autorizarea oricărei intervenții asupra Imobilului, fără respectarea condițiilor avizului este nulă de drept conform legii.

 • (3) Locatarul va fi pe deplin răspunzător pentru supravegherea și paza Imobilului și a propriilor instalații și materiale din cadrul Imobilului.

 • (4) Locatarul este obligat să înștiințeze de urgență, în scris, direcția pentru cultură, culte și patrimoniu județeană, precum și Primarul Municipiului Brașov despre orice modificări sau degradări în starea fizică a Imobilului.

Art. 28. Calitatea procesuală a locatarului în caz de litigiu. (1) în litigiile privitoare la dreptul de închiriere, în instanță, titularul acestui drept va sta în nume propriu. în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de închiriere are obligația să arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate potrivit prevederilor Codului de procedură civilă.

(2) Titularul dreptului de închiriere răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndepliniriî acestei obligații, Neîndepîinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de închiriere.

Art. 29. Reprezentarea Județului Brașov în caz de litigiu. în litigiile prevăzute mai sus, Județul Brașov va fi reprezentat de Consiliul Județean Brașov, care dă mandat scris Președintelui Consiliului Județean. Acesta poate desemna o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, sau poate angaja un avocat care să reprezinte interesele județului în fața instanței de judecată.

Capitolul VI

Procedura de contestare a licitației

Art. 30. Depunerea contestației. (1) Participanții ia licitație pot formula contestații în cazul în care consideră că nu s~au respectat dispozițiile legale referitoare la organizarea și desfășurarea licitației,

(2) Contestațiile se depun la registratura generală a Consiliului Județean Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam. 10, Județul Brașov în termen de 5 (cinci) zile de la data închiderii ședinței de licitație.

Art. 31. Conținutul contestației. (1) Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină următoarele elemente:

 • a) numele, prenumele și reședința contestatorului, ori pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor și codul unic de înregistrare. în cazul persoanelor juridice se va indica și persoanele care le reprezintă și în ce calitate;

 • b) denumirea și sediul locatorului;

 • c) identificarea Imobilului ce constituie obiect al licitației și data depunerii ofertelor;

 • d) obiectul contestației,

 • e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;

 • f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestația;

 • g) semnătura părții sau a reprezentantului acesteia.

Art. 32. Comisia de soluționare a contestațiilor. (1) în termen de 5 (cinci) zile de la data depunerii contestației prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Brașov se numește Comisia de soluționare a contestațiilor care va avea în componență un număr de 5 (cinci) membri,

(2) Din Comisia de soluționare a contestațiilor nu pot face parte reprezentanții numiți în comisia de evaluare și nici persoane aflate în situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 9 alin. (1), Dispozițiile art. 9 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 33. Procedura soluționării contestațiilor. Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza toate documentele întocmite de către comisia de evaluare și va verifica respectarea prezentului caiet de sarcini și ale regulamentului privind organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică a Județului Brașov.

Art. 34. Procedura de soluționare a contestațiilor. Președintele Consiliului Județean Brașov se va pronunța cu privire la admiterea sau respingerea contestației prin dispoziție sau, după caz, decizie, care va fi emisă în termen de maxim 5 (cinci) zile de la numirea Comisiei de soluționare a contestațiilor și va fi comunicată contestatarului în termen de maxim 10 (zece) zile de la înregistrarea contestației.

Art. 35. Soluția de admitere a contestației. (1) în cazul în care contestația este fondată, Președintele va revoca, prin Dispoziție, procesul-verbal de desemnare a ofertantului câștigător pe care o va comunica, în termen de maxim 5 zile de la adoptare, tuturor ofertanților.

(2) în situația prevăzută de afin, (1), Președintele va dispune anularea licitației și organizarea unei noi licitații.

Art. 36. Soluția de respingere a contestației. (1) în caz de respingerea a contestației, ofertantul va putea recurge Sa introducerea unei acțiuni ia Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Brașov.

(2) împotriva hotărârii, se poate declara recurs la secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Brașov.

Art. 37. Efectele depunerii contestației. Depunerea contestației întrerupe termenul de încheiere a contractului de închiriere pe perioada cuprinsă între data depunerii contestației și data primirii de către contestatar a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov.

Capitolul VII

Procedura solicitării clarificărilor privind caietul de sarcini

Art. 38. Solicitarea clarificărilor. (1) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentația de licitație printr-o cerere scrisă adresată Direcției Juridice și Relații cu Publicul din Cadrul Consiliului Județean Brașov.

(2) Cererea de solicitare a clarificărilor se depune la registratura generală a Consiliului Județean Brașov, cu sediul în Brașov, B~dul Eroilor nr. 5, cam. 10, Județul Brașov, cu cel puțin 12 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Art. 39. Soluționarea cererilor. (1) Direcția Juridică și Relații cu Publicui din cadrul Consiliului Județean Brașov va răspunde ia orice clarificare solicitată, într-o perioadă de maxim 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

(2) Direcția Juridică și Relații cu Publicui din cadrul Consiliului Județean Brașov va transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei în cadrul licitației publice deschise organizată pentru închirierea Imobilului.

Art. 40. Comunicarea răspunsului asupra clarificărilor. (1) Direcția juridică și Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Județean Brașov va transmite răspunsul la oricare clarificare cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(2) în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost trimisă în timp util, punând astfel reprezentații Consiliului Județean Brașov în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), se va răspunde totuși la clarificări în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibila primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Următoarele Anexe fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini:

 • -  Extrase de Carte Funciară cu privire ia Imobil;

 • -   Plan de situație al Imobilului.

ANEXA 3


pentru PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE,


COMAN CLAUDIU


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Art. 1. Părțile contractante,

 • 1.1._UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ JUDEȚUL BRAȘOV, reprezentată prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV, cu sediul în Municipiu! Brașov, B-du! Eroilor nr. 5, Județul Brașov, CUI 4384150, reprezentată legal prin Președintele Consiliului Județean Brașov dl. ____________________, în calitate de „LOCATOR" calitate de „LOCATAR"

  1.2. S.C.  nr.


  Județul


  Comerțului a!


  sub nr.


  ...... CUI/CIF  ............. înregistrată la Registrul reprezentata prin domnul/doamna..................în


Denumite în cele ce urmează, în mod colectiv „Părțile" și în mod individual „Partea", împreună convin după cum urmează:

Art. 2. Obiectul închirierii

 • 2.1. Locatorul se obligă să închirieze imobilul descris în caietul de sarcini ce constituie anexă și face parte integrantă a prezentului contract, către Locatar, iar Locatarul se obliga să plătească chiria aferentă imobilului către Locator.

 • 2.2. Prin „Imobil" în sensul prezentului contract se înțelege ansamblul format din următoarele bunuri imobile:

teren în suprafață de 5.098 mp (5.097,6 mp suprafața din CP hârtie), situat în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2, județul Brașov, aflat în domeniul public al Județului Brașov, având numărul cadastral 114694 (numere topografice vechi 4820, 4821, 4841 și 4842), întabulat în Cartea Funciară nr. 114694 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 11073) a localității Municipiul Brașov, cu toate amenajările și instalațiile aflate pe acesta.

Imobilul denumit „Clădirea Olimpia", situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc, nr. 2, jud. Brașov, cu regim de înălțime P+E+MP, cu o suprafață la sol de 317 mp, aflată în domeniul public al Județului Brașov,înscrisă în Cartea Funciară nr. 114694 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 11073), a localității Brașov, identificată la Al.l, sub număr cadastral 114694-C1.

construcția magazie, situată în Brașov, str. George Coșbuc, nr. 2, județul Brașov, aflată în domeniul public al Județului Brașov, cu regim de înălțime P, cu o suprafață la sol de 93 mp, având număr cadastral 114694-C2, înscrisă la poziția Al.2 în Cartea Funciară nr. 114694 a localității Municipiul Brașov.

 • 2.3 imobilul este clasat ca momument istoric, grupa valorică „B" potrivit Ordinului 256^2012 a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în temeiul Legii nr. 42^/2001.

 • 2.4. Predarea Imobilului se face pe baza unui proces - verbal de predare - primire după încheierea prezentului Contract și constituirea garanției de bună execuție.

 • 2.5. Locatorul se obligă să predea și Locatarul se obligă să preia și să accepte Imobilul prin semnarea procesului - verbal de predare - primire.

Art. 3. Destinația imobilului

 • 3.1. Imobilul va fi folosit numai pentru defășurarea activităților sportive și de agrement. Destinația Imobilului nu va fi modificată fără aprobarea scrisă prealabilă a Locatorului. Imobilul teren identificat la art. 2.2. va putea fi utilizat exclusiv în scopul desfășurării de activități sportive, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de către Locator.

 • 3.2. Locatarul declară ca a controlat imobilul și starea actuală a Imobilului și acesta corespunde destinației convenite.

 • 3.3. Locatarul va fi singurul răspunzător pentru obținerea tuturor aprobărilor, autorizațiilor și/sau avizelor etc., care sunt necesare în baza legilor și reglementărilor aplicabile cu privire la activitățile pe care intenționează să le desfășoare sau le va desfășura în Imobil, fără nicio obligație de intervenție în sarcina Locatorului sau acțiune împotriva Locatorului în acest sens.

 • 3.4. Neacordarea sau retragerea oricăror asemenea aprobări, avize și/sau autorizații nu va avea în niciun caz ca rezultat anularea sau rezilierea prezentului Contract sau schimbarea condițiilor contractuale.

 • 3.5. Orice intervenție asupra Imobilului se va face numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii și Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor. Autorizarea oricărei intervenții asupra Imobilului, fără respectarea condițiilor avizului este nulă de drept conform legii.

Art. 4, Durata contractului

 • 4.1. Durata închirierii este de 5 (cinci) ani, începând cu data a semnării prezentului

contract și a procesului verbal de predare primire și până la...............

 • 4.2. Locatarul nu va avea dreptul de a denunța unilateral Contractul înainte de expirarea duratei inițiale, decât cu respectarea unui termen prealabil de preaviz de 6 luni zile.

 • 4.3 înainte de expirarea duratei inițiale de închiriere, Locatarul poate solicita Locatorului prelungirea duratei prezentului Contract, cu o perioadă de cel mult 5 ani. în acest caz, cu ce! puțin 3 luni înainte de expirarea duratei inițiale a contractului, Locatarul va trimite către Locator o "notificare de prelungire", în care va arăta și perioada pentru care solicită prelungirea. în urma "notificării de prelungire" transmisă de Locatar și acceptată de către Locator, durata Contractului se va prelungi printr-un Act Adițional pe perioada negociată de părți, dar care nu va putea depăși 5 ani.

Art. 5. Drepturile și obligațiile părților

 • A. Obligațiile locatorului

 • 5.1. Locatorul se obligă:

 • a) Să predea locatarului Imobilul în baza procesului-verbal de predare ~ primire;

 • b) Să garanteze Locatarului liniștita și utila folosință a Imobilului, în conformitate cu prevederile art. 1789 din Codul Civil;

 • c) Să îl garanteze pe Locatar împotriva viciilor ascunse aie Imobilului;

 • B. Obligațiile locatarului

 • 5.2. Locatarul se obligă:

 • a) să ia în primire Imobilul;

 • b) să plătească chiria pe 3 (trei) luni în avans, conform ofertei sale financiare și a procesului verbal de adjudecare care se constituie anexă la prezentul Contracrt, și să constituie garanția contractului în condițiile prevăzute de prezentul contract;

 • c) să plătească chiriile ulterioare în cuantumul, la termenul și în condițiile prevăzute de prezentul contract precum și utilitățile aferente Imobilului închiriat;

 • d) să folosească Imobilul cu prudență, diligență și să respecte destinația stabilită prin caietul de sarcini și prezentul Contract;

 • e) să respecte reglementările legate de protecția împotriva incendiilor și de siguranță prevăzute de: (i) lege, reglementări sau norme, sau (ii) reglementări obligatorii aplicabile din materia asigurărilor;

 • f) la expirarea sau încetarea Contractului, să predea Imobilul către Locator igienizat, reparat și întreținut într-o stare corespunzătoare, exceptând uzura normală, Toate îmbunătățirile Locatarului vor rămâne în Imobil în proprietatea Locatorului și fără niciun cost pentru Locator (respectiv cu titlu gratuit).

 • 5.3. Activitățile și operațiunile Locatarului din Imobil vor fi permanent în conformitate cu prevederile legale, regulamentele și standardele aplicabile, precum și cu prevederile Contractului.

Art. 6. Plata chinei șî a utilităților

 • 6.1. Plata chiriei se va efectua în avans pe primele 3 (trei) luni de la data încheierii contractului de închiriere a bunului proprietate publică.

 • 6.2. Plata chiriilor lunare ulterioare se va efectua în primele 5 (cinci) zile aie lunii următoare lunii pentru care se datorează chiria.

 • 6.3. Locatarul va plăti Locatorului chiria lunară în LEI, în conformitate cu oferta sa declarată câștigătoare prin procesul-verbal de adjudecare a licitației, la cursul de schimb Euro/Lei comunicat de către BNR din ziua efectuării plății.

 • 6.4. Locatarul va putea fi folosi garanția de participare în vederea achitării avansului din chirie. în această situație, suma depusă cu titlu de garanție de participare se va deduce din avansul chiriei, iar locatarul va urma să achite doar diferența avansului din chirie. în măsura în care cuantumul garanției de participare depășește cuantumul avansului de chirie, suma rămasă din garanția de participare, ulterior achitării chiriei, se va restitui locatarului.

 • 6.5. Plata utilităților se va face lunar de către Locatar, în primele 5 (cinci) zile ale lunii următoare lunii pentru care se datorează aceste utilități. Locatarul se obliga să achite eventualele diferențe apărute ulterior rezultate ca urmare a variației prețurilor și tarifelor la energia electrică, apă, căfdură, etc. percepute prin apariția unor acte normative, în termen de 10 zile de la data solicitării acestora.

 • 6.6. Neplata la termen a chiriei și utilităților atrage penalități de 1 %/zi de întâziere.

 • 6.7. Prezentul Contract constituie titlu executoriu pentru neplata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite de art. 1798 din Codul Civil.

Art. 7. îmbunătățirile Locatarului

 • 7.1. Locatarul va putea efectua îmbunătățiri asupra Imobilului închiriat numai pe baza unui proiect de amenajare aprobat în scris de Locator.

 • 7.2. Aprobarea proiectului de amenajare a Imobilului de către Locator nu va putea fi interpretată drept recunoaștere sau confirmare din partea Locatorului a faptului că proiectul de amenajare este realizat în concordanță cu legile și regulamentele în vigoare.

 • 7.3. „Proiectul de amenajare": reprezintă documentația completă care conține planurile detaliate, piese scrise, schițele, desenele, specificațiile tehnice și orice alte elemente care sunt prevăzute de lege sau necesare pentru amenajarea imobilului și în specificațiile tehnice și de design care corespund cu calitatea Imobilului de monument istoric, în vederea începerii lucrărilor de amenajare ale Locatarului.

 • 7.4. La finalizarea lucrărilor Locatarului, Locatarul va anunța Locatorul în scris asupra finalizării lucrărilor, iar Locatorul va emite un proces-verbal de terminare a lucrărilor, sub condiția ca prevederile prezentului Contract, ale proiectului de amenajare aprobat de Locator să fi fost respectate.

 • 7.5. Locatarul este obligat să obțină, pe proprie răspundere, toate autorizațiile necesare pentru lucrările de amenajare a Imobilului. Responsabilitatea întocmirii unui proiect de amenajare în conformitate cu legea revine în totalitate Locatarului.

 • 7.6. Locatarului îi este interzis să facă modificări de structură sau schimbări în interiorul Imobilului sau în exteriorul Imobilului pe toata perioada Contractului, fără acordul prealabil în scris al Locatorului. Aceasta clauză se aplică și în cazul inscripțiilor de orice tip (panouri, logo-uri, reclame luminoase, etc.).

 • 7.7. în cazul în care finalizarea lucrărilor este întârziată datorită măsurilor de construcție dispuse de Locatar pentru modernizarea/dotarea Imobilului, această împrejurare nu va determina întârzierea plăților niciuneia din sumele datorate conform prezentului Contract.

 • 7.8. Orice costuri, cheltuieli, taxe sau daune în legătură cu lucrările efectuate de către Locatar vor fi suportate de Locatar, dacă va fi necesar.

 • 7.9. în cazul în care Locatarul nu respectă cele convenite mai sus, Locatorul va avea dreptul:

 • a) Să solicite ca orice lucrare neautorizată realizată de către Locatar să fie înlăturată de către Locatar în cel mai scurt timp posibil și să solicite acestuia să repare orice daune aduse de respectivele lucrări neautorizate (fie în natură, fie în echivalent după cum va fi decis în mod discreționar de către Locator), iar acest lucru nu va exonera Locatarul de obligația de a finaliza lucrările sau de a remedia alte daune aduse;

 • b) Să intre în Imobil pentru a înlătura orice modificare/lucrare suplimentară neautorizată.

 • 7.10. Locatorul va putea acorda Locatarului compensări și/sau reduceri ale Chiriei pentru cheltuielile efectuate de acesta cu lucrările de amenajarea a Imobilului, pe baza de documente justificative. Compensările și/sau reducerile Chiriei nu vor putea depăși 30 % din valoarea cheltuielilor efectuate și dovedite pe baza de documente justificative prezentate de Locatar.

 • 7.11. Locatarul este obligat să înștiințeze de urgență, în scris, Direcția județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu, precum și Consiliul județean Brașov despre orice modificări sau degradări în starea fizică a Imobilului conform legii.

Art. 8. Supravegherea Imobilului

 • 8.1. Locatarul va fi pe deplin răspunzător pentru supravegherea și paza imobilului și a propriilor instalații și materiale din cadrul imobilului.

 • 8.2. Locatarul va răspunde pentru toate daunele cauzate Imobilului sau produse în cadrul acestuia, indiferent dacă acestea sunt cauzate de Locatar sau de terțe persoane precum directorii, reprezentanții, angajații, agenții, consultanții, contractorii, reprezentanții sau vizitatorii săi și/sau orice alte persoane,

 • 8.3. Locatorul nu va despăgubi Locatarul pentru afectarea folosinței de către Locatar a Imobilului, cauzate de terți, alți locatari, ocupanți și/sau intruși, inclusiv în cazul spargerilor sau furturilor, cu sau fără tâlhărie sau în orice alt caz/eveniment.

 • 8.4. Locatarul este obligat să încheie o asigurare corespunzătoare în acest sens, fără posibilitatea (Locatarului și asigurătorului) de a se îndrepta împotriva Locatorului și/sau împotriva asigurătorilor Locatorului.

 • 8.5. Locatorul are dreptul de acces în Imobil după notificarea prealabilă trimisă către Locatar cu cel puțin 3 zile înaintea accesului, notificarea specificând orele/datele și durata vizitei.

 • 8.6. Locatarul va asigura un set de chei pentru situații de urgență, precum și o persoană desemnată responsabilă pentru asemenea situații de urgență.

Art. 9. Reparații și întreținere

9.1.. Locatarul se obligă să utilizeze și să întrețină Imobilul întocmai ca un proprietar diligent, excluzând uzura normală.

 • 9.2. Locatara! se obligă să mențină Imobilul pe perioada Contractului în stare bună de funcționare și reparare și să aibă grijă ca toate lucrările de reparații, întreținere ce nu cad în mod expres în sarcina Locatorului să fie executate de către Locatar cu constructorii, la alegerea și pe cheltuiala sa.

 • 9.3. Locatarul va păstra, pe toata durata locațiunii, Imobilul îngrijit si curat.

 • 9.4. în special și fără limitare, Locatarul se obligă:

 • a)     Să asigure prin antreprenori, la alegerea și pe cheltuiala sa, inspecția, verificarea și întreținerea regulată, în conformitate cu reglementările aplicabile, precum și cu cerințele aplicabile, a tuturor instalațiilor și echipamentelor tehnice din Imobil;

 • b)     Să asigure, pe cheltuiala sa, curățenia, decontaminarea și dezinfectarea corespunzătoare a Imobilului, atunci când este cazul;

 • c)     Să asigure respectarea pe perioada Contractului, a tuturor cerințelor impuse cu privire la activitățile sale în Imobil, în baza acordurilor, autorizațiilor și/sau avizelor, precum și a oricăror reglementări care pot fi aplicabile cu privire la operațiunile pe care intenționează să le presteze sau pe care ie va presta în Imobil;

 • 9.5. Locatarul se obligă să execute lucrările de reparații și întreținere în așa fel încât Imobilul să rămână în orice moment pe perioada închirierii în stare bună de reparație și întreținere, cu excepția uzurii normale.

 • 9.6. Cu excepția cazurilor de urgență, toate lucrările de reparații, întreținere care vor fi executate cu privire la Imobil și care pot afecta în orice mod folosința acestuia, trebuie notificate Locatorului (împreună cu o descriere detaliată a acestora și cu o solicitare de aprobare), nu mai târziu de 15 zile înainte de începerea acestora. în plus, Locatorul trebuie să primească, nu mai târziu de 15 zile de la predarea provizorie a acestor lucrări, copii de pe toate planurile de execuție, rapoarte de predare provizorie și dosare aferente acestor lucrări.

 • 9.7. Toate lucrările de reparație, întreținere executate de către Locatar în Imobil trebuie executate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile (inclusiv cu privire la protecția împotriva incendiilor, sănătatea și siguranța la locul de muncă), după caz, după obținerea aprobării Locatorului și a tuturor avizelor și/sau autorizațiilor necesare, fără a afecta structura Imobilului și fără riscuri sau răspunderi pentru Locator.

Art. 10. Modificări aduse Imobilului după data încheierii prezentului Contract

 • 10.1. Locatarul nu va putea să aducă niciun fel de modificări sau schimbări Imobilului fără ca mai întâi să prezinte planurile sale către Locator și fără a obține aprobarea prealabilă și în scris de la Locator.

 • 10.2. La sfârșitul perioadei contractuale, Imobilul va fi predat Locatorului în stare bună, exceptând uzura cauzată de folosința normală.

 • 10.3. Părțile convin în mod expres ca orice daune sau avarii cauzate Imobilului ca rezultat al înlăturării oricăror modificări și/sau schimbări aduse Imobilului (inclusiv orice instalații, echipamente și/sau compartimentări), nu vor fi considerate uzură normală a Imobilului.

 • 10.4. La încetarea acestui Contract, Locatarul se obligă să permită accesul liber al Locatorul în interiorul Imobilului, să nu îi impiedice accesul în niciun fel și să predea Imobilul către Locator în termen de!5 zile.

 • 10.5. în cazul în care Locatarul nu preda Imobilul către Locator în termen de 15 zile de a încetarea Contractului, Imobilul se va considera a fi folosit abuziv de către Locatar. în această situație Locatarul este obligat să plătească pentru această întârziere: (i) Chiria pentru perioada suplimentară și (ii) toate prejudiciile în conformitate cu art. 1.831 alin. (2) din Codul Civil, dar nu mai puțin de 0,25% din valoarea chiriei lunare /pentru fiecare zi de întârziere în predarea Imobilului.

Art. XI. Publicitate

 • 11.1. Cu condiția primirii oricăror autorizații cerute de lege, Locatarul are dreptul să monteze în afara Clădirii, pe cheltuiala sa, orice însemn sau logo și să.facă publicitate pe Clădire, cu condiția ca însemnele de pe clădire propuse de Locatar să respecte criteriile vizuale stabilite de standardele urbanistice și acelea stabilite de Locator. în acest sens, toate propunerile de publicitate trebuie să fie prezentate pentru aprobarea prealabilă a Locatorului, aprobare ce nu va fi reținută în mod nerezonabil.

 • 11.2. La sfârșitul închirierii, pe cheltuiala sa, Locatarul va înlătura aceste însemne, logo-uri și/sau însemne publicitare de pe Imobil.

 • 11.3. Locatorul este obligat să permită și să întrețină însemnnul distinctiv care marchează calitatea de monument istoric a Imobilului .

Art. 12. Subînchirierea

 • 12.1. Locatarul nu va avea dreptul, sa subînchirieze imobilul (total sau parțial) niciunui țert. Nu se consideră subînchiriere în sensul prezentului contract, închirierea cu ora a spațiilor din Interiorul Imobilului către utilizatorii finali în scopul desfășurării activităților pentru care Imobilul a fost închiriat

Art. 13. Cesiunea închirierii

 • 13.1. Locatarul nu are dreptul de a își cesiona sau transfera (total sau parțial) drepturile și/sau obligațiile deținute în temeiul acestui Contract către nicio terță persoană.

Art. 14. Asigurarea

 • 14.1.  Locatarul se obligă să încheie contracte de asigurare care să acopere următoarele:

 • a)     Asigurarea de răspundere pentru daunele cauzate de activitatea Locatarului desfășurată în Imobil;

 • b)     Asigurarea tuturor echipamentelor și instalațiilor amplasate în Imobil de către Locatar (precum si a tuturor modificărilor executate în Imobil, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, inclusiv îmbunătățirile Locatarului), fie ele imobile sau nu;

 • c)     Asigurarea de răspundere pentru terți, printr-o acoperire standard la oricare dintre companiile de asigurări recunoscute pe plan național și să mențină aceste asigurări pe durata Contractului. O copie de pe polița/pohțele de asigurare va fi predată de către Locatar către Locator în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare după începerea Contractului și după încheierea oricărui amendament sau a unei reînnoiri a poliței de asigurare.

Art. 15. Distrugere

 • 15.1. în căzu! în care, ca urmare a unui incendiu, explozie, indiferent de cauză sau ca urmare a oricărui accident, Clădirea este parțial distrusă și cu condiția ca Locatarul să poată să își desfășoare în continuare activitatea în restul părții Clădirii (deși în mod limitat), închirierea nu va înceta și va continua să fie producă efecte cu privire la partea clădirii ce nu a fost distrusă; în acest caz, până ia data finalizării reconstrucției părților distruse, Chiria va putea fi ajustată descrescător, direct proporțional, luând în considerare numărul de metri pătrați care au fost distruși și care nu mai pot fi folosiți de Locatar. în cazul în care distrugerea se datorează Locatarului (sau cocontractantilor acestuia), Chiria nu se va reduce.

 • 15.2. în cazul în care, ca urmare a unui incendiu, explozie, sau oricărui accident:

 • (i) Clădirea este distrusă în așa fel încât Locatarul nu își mai poate continua activitatea într-un mod rezonabil și (cumulativ);

 • (ii) evenimentul nu a fost cauzat de către Locatar, Locatarul va avea dreptul de a solicita rezilierea Contractului.

Art. 16. Garanția contractului

 • 16.1. Locatarul este obligat să constituie o garanție a contractului constând în contravaloarea chiriei pe 5 (cinci) luni în termen de 3 zile de la încheierea contractului. Garanția contractului se va reține de către Locator și va fi restituită Locatarului la încetarea contractului de închiriere dacă nu există împrejurări care să îndreptățească Locatorul să rețină sume din această garanție.

 • 16.2. în cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar Locatarul se obligă să vireze cu titlu de garanție în contul Locatorului nr. R033TREZ1315006XXX00169, deschis la Trezoreria Brașov. Constituirea garanției de bună execuție se va menționa în procesul-verbai de predare primire a Imobilului.

 • 16.3. Locatorul are dreptul sa execute Garanția (depozitul bancar), total sau parțial, pentru acoperirea oricărei obligații (de orice natură) a Locatarului în baza acestui Contract, care este datorată/platibilă, dar neachitată în termen de 90 zile de la scadența. Garanția de bună execuție se reține: (i)în cazul în care locatarul nu achită contravaloarea chiriei timp de 90 de zile; (ii) în cazul în care locatarul nu achită contravaloarea facturilor pentru utilități timp de 90 de zile; (iii) în cazul în care se constată deteriorarea stării fizice actuale a spațiului în asemenea caz, Locatorul va notifica Locatarul în scris folosirea garanției pentru plata obligației restante a Locatarului. De asemenea, în cazul încetării sau rezilierii Contractului, Locatorul va avea dreptul de a utiliza Garanția pentru a stinge orice creanță datorată de către Locatar născută pe baza acestui Contract.

 • 16.4. în cazul în care Garanția este folosită de către Locator, total sau parțial, fără rezilierea Contractului, Locatarul se obligă să completeze fără întârziere valoarea Garanției până la valoarea sa inițială, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitarea Locatorului.

 • 16.5. Locatarul nu are dreptul de a intra in posesia Imobilului înainte de constituirea garanțiilor, cu excepția cazului în care se convine în alt fel de către Locator.

Art. 17, încetarea contractului

 • 17.1. Prezentul contract va înceta:

 • a) La expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) Prin acordul părților;

 • c) Prin denunțare unilaterală la inițiativa Locatorului, cu preaviz de 90 de zile;

 • d) Prin denunțare unilaterală la inițiativa Locatarului cu preaviz de 6 luni ziie.

 • e) Prin reziliere la inițiativa Locatorului,

 • 17.2. în acest sens, dacă Chiria nu se plătește de către Locatar într-un termen de 30 de ziie de la notificarea Locatorului trimisă în acest sens după scadență, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, Locatorul va avea dreptul de a rezilia unilateral șl de plin drept Contractul, în conformitate cu art. 1552 Cod Civil, printr-o simplă declarație de reziliere unilaterală scrisă, trimisă Locatarului în acest sens. Contractul va înceta de drept la data comunicării de către Locator către Locatar a declarației de reziliere unilaterală, fără nicio altă punere în întârziere și fără îndelinirea nici unor formalități sau proceduri și fără intervenția instanțelor de judecată sau de arbitraj,

 • 17.3. Prevederile de reziliere mai sus menționate sunt de asemenea aplicabile și în cazul in care:

 • (i) Locatarul schimbă destinația Imobilului fără aprobarea prealabilă și în scris a Locatorului și/sau

 • (ii) Locatarul cauzează prejudicii Imobilului și acestea nu sunt sau nu au fost rectificate în termen de 30 de zile de la notificarea Locatorului trimisă Locatarului în acest sens;

 • (iii) Locatarul subînchiriază total sau parțial Imobilul sau cesionează drepturile sau obligațiile din prezentul Contract.

 • 17.4. Părțile convin în mod expres ca, în cazul în care Locatarul nu își respectă obligațiile sale esențiale precum și alte obligații de plată, cu excepția Chiriei reglementate de mai sus, Locatorul va avea dreptul de a rezilia Contractul, într-un termen de 30 zile de la notificarea trimisă Locatarului de către Locator în acest sens prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, termen în care Locatarul are dreptul de a își îndeplini aceasta obligație notificată.

 • 17.5. Dacă Locatarul nu soluționează situația într-un termen de 30 de zile de la data notificării, Locatorul va avea dreptul de a rezilia unilateral Contractul,

 • 17.6. începând cu data încetării Contractului, Locatorul are dreptul de a reintra în posesia Imobilului.

 • 17.7. în cazul în care Contractul încetează înainte de împlinirea duratei pentru care a fost încheiat din cauze datorate Locatarului, acesta din urma va trebui sa suporte toate costurile și cheltuielile, rezultate sau legate de încetarea Contractului, având totodată obligația de a plăti Locatorului, pe lângă Chiria scadentă înainte de încetarea Contractului și o despăgubire egală cu valoarea chiriei calculată de la momentul încetării contractului de închiriere și până la expirarea termenului inițial de 5 ani a contractului de închiriere, dar nu mai puțin valoarea a 3 luni de Chirie. Locatorul nu are obligația de a face dovada existenței și/sau întinderii prejudiciului suferit ca urmare a încetării Contractului din culpa Locatarului.

Art. 18. Daune moratorii

 • 18.1. Daunele moratorii se vor acumula automat, la orice sume scadente (Chirie, utilități, etc.) în baza acestui Contract, cu o rata de 3% per zi de întârziere, calculată de la data scadenței până la data plății, fără a fi necesară nicio altă formalitate sau notificare de punere în întârziere. Locatarul este de drept în întârziere în ceea ce privește obligațiile de plată a Chiriei, precum și a oricăror sume datorate în baza prezentului Contract.

Art. 19. Legea aplicabilă.

 • 19.1. Prezentul Contract este încheiat și interpretat doar în conformitate cu legea română.

 • 19.2. Orice dispute sau pretenții născute sau legate de acest Contract vor fi supuse unei negocierii amiabile între Părți;

 • 19.3. Orice neînțelegere născută din sau în legătura cu prezentul Contract, inclusiv legată de atribuirea, executarea, încheierea sau încetarea sa, va fi soluționată de către instanța de contencios administrativ competentă.

Art. 20. Costuri si cheltuieli

 • 20.1. Cu privire la toate costurile și cheltuielile legate de încheierea acestui Contract, fiecare Parte va suporta propriile cheltuieli. Locatarul va suporta taxele și onorariul notarial care sunt percepute pentru autentificarea prezentului Contract și a eventualelor acte adiționale la acesta.

Art. 21. Remedii cumulative

 • 21.1. Toate remediile care sunt la dispoziția Locatorului în cazul încălcării Contractului de către Locatar sunt cumulative și pot fi exercitate concomitent sau separat, iar exercitarea unui remediu de către Locator nu va fi considerat că exclude automat celelalte remedii.

Art. 22. Forța majoră

 • 22.1.  Prin forța majoră se va înțelege un eveniment în afara voinței Părților, imprevizibil și de neînlăturat, născut după data încheierii prezentului Contract și care împiedică Părțile să își îndeplinească obligațiile, parțial sau total, eveniment confirmat în mod legal de Camera de Comerț si Industrie a României.

 • 22.2. în cazul în care un eveniment ca cele mai sus menționate va continua mai mult de 60 (șaizeci) de zile calendaristice, fiecare Parte va avea dreptul de a rezilia Contractul fără răspundere în fața celeilalte Părți.

Art. 23. Notificări

 • 23.1. Toate notificările, declarațiile, cererile, solicitările și alte comunicări necesare în temeiul prezentului Contract se vor efectua în scris, prin scrisoare recomandată cu

confirmări oe primire, prin fax sau e-mail cu confirmare de primire, adresat celeilalte Părți ia adresa menționată în prezentul articol sau ia orice altă adresă aleasă de către Părți, indicată într-o notificare.

Pentru Locator:

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ JUDEȚUL BRAȘOV, reprezentată prin prin Președintele Consiliului Județean Brașov ,

Sediul în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, Județul Brașov, CUI 4384150,

Fax:

E-mail:

Pentru Locatar,

S.C...................................

Sediui/domiciliul in ........................ str. ......................... nr. ........... Județul ........... CUI/CIF

............. înregistrata ia Registrul Comerțului al ....................sub nr............ reprezentata prin domnul/doamna..................

Fax:

E-mail:

Art. 24. Dispoziții finale

 • 24.1. Modificările, amendamentele sau renunțările la oricare dintre termenii și condițiile acestui Contract nu vor intra în vigoare decât dacă se fac în scris și sunt semnate de Părți.

 • 24.2. Prezentul Contract care anulează și înlocuiește toate acordurile sau convențiile anterioare dintre Părți cu privire la obiectul sau reprezintă întregul Contract încheiat între Părți, cu privire la obiectul său.

 • 24.3. Dacă nu se convine altfel în prezentul Contract, niciuna dintre prevederile acestui Contract nu are scopul de a crea drepturi sau obligații în favoarea persoanelor sau entităților care nu fac parte din acest Contract, inclusiv, dar fără a se limita la angajați sau foști angajați ai oricăreia dintre Părți sau de a conferi drepturi la despăgubiri sau reparații cu privire la persoane sau entități, altele în afara Părților și a succesorilor lor în drepturi.

DATA                                          Locator

Județul Brașov

prin Consiliul județean Brașov

Locatar

Anexa 4


pentru PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE

COMAN CLAUDIUJUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Instrucțiuni pentru ofertanți

privind licitația publică pentru închirierea bazei sportive și de agrement Olimpia, bun aflat în proprietatea publică a Județului Brașov

Preambul

Licitația publică pentru închirierea bazei sportive și de agrement Olimpia, bun proprietatea publică a Județului Brașov și a Municipiului Brașov, astfel cum este descris în prezentele instrucțiuni, este organizată de către Consiliul Județean Brașov în conformitate cu prevederile Constituției României, republicate, ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicate, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, republicate, precum și ale Regulamentului privind organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică aparținând Județului Brașov aprobat prin HCJBV nr. 293/30.07.2014.

Prezentele instrucțiuni au caracter obligatoriu pentru ofertanți iar nerespectarea lor atrage descalificarea ofertelor și imposibilitatea participării ofertanților la licitație.

Capitolul I

Informații privind obiectul licitației

Art. 1. Descrierea bunului ce formează obiectul licitației. Obiectul licitației îl constituie închirierea bazei sportive și de agrement Olimpia, situată în Municipiul Brașov, Str. George Coșbuc nr. 2, județul Brașov, denumită în continuare imobilul, și care este compusă din următoarele bunuri imobile:

 • 1.1.   teren în suprafață de 5.098 mp (5.097,6 mp suprafața din CF hârtie), situat în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2, județul Brașov, aflat în domeniul public al Județului Brașov, având numărul cadastral 114694 (numere topografice vechi 4820, 4821, 4841 și 4842), Intabulat în Cartea Funciară nr. 114694 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 11073) a localității Municipiul Brașov, cu toate amenajările și instalațiile aflate pe acesta.

 • 1.2.   imobilul denumit „Clădirea Olimpia", situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc, nr. 2, jud. Brașov, cu regim de înălțime P+E+MP, cu o suprafață la sol de 317 mp, aflată în domeniul public al Județului Brașov, înscrisă în Cartea Funciară nr, 114694 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 11073), a localității Brașov, identificată ia Al.l, sub număr cadastral 114694-C1.

 • 1.3.   construcția magazie, situată în Brașov, str. George Coșbuc, nr. 2, județul Brașov, aflată în domeniul public al Județului Brașov, cu regim de înălțime P, cu o suprafață la sol de 93 mp, având număr cadastral 114694-C2, înscrisă la poziția Al.2 în Cartea Funciară nr. 114694 a localității Municipiul Brașov.

Art 2 Prețul chiriei. (1) Prețul minim al chiriei pentru pornirea licitației publice este stabilit prin raportul de evaluare întocmit la data de 30.10.2014 de către expert evaluator autorizat - membru ANEVAR loan Palici însușit de către Plenul Consiliului Județean Brașov prin HCJ nr. 117 din 18.03.2015 și prin HCJ nr. 237 din 26.06.2015 din , respectiv de 1,2 EUR/mp/lună pentru bunul imobil identificat la art. 1 pct. 1.1., de 7,7 EUR/mp/lună pentru bunul imobil identificat la art. 1 pct. 1.2., și de 2,3 EUR/mp/lună pentru bunul imobil identificat la art. 1 pct. 1.3.

 • (2) Chiria va constitui venit la bugetul Județului Brașov.

 • (3) Chiria lunară asumată de către ofertantul declarat câștigător se va achita în lei, în contul R092TREZ13121A300530XXXX deschis la Trezoreria Brașov, la cursul de schimb Euro/Lei comunicat de către BNR din ziua efectuării plății,

 • (4) Chiria lunară se actualizează automat cu indicele de inflație, în fiecare an, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional la contractul de închiriere.

Art 3. Durata închirierii. Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de cel mult 5 ani.

Art. 4. Destinația Imobilului scos la licitație în vederea închirierii. (1) Imobilul este scos la licitație în vederea închirierii pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement. Imobilul teren identificat la art, 1.1. va putea fi utilizat exclusiv în scopul desfășurării de activități sportive, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de către Locator.

 • (2) imobilul este clasat ca monument istoric, grupa valorică "B" potrivit Ordinului 2563/2012 a! Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

 • (3) Ofertantul câștigător nu va putea schimba destinația imobilului.

 • (4) Ofertantul câștigător va fi ținut să respecte toate obligațiile ce decurg din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Capitolul II Instrucțiuni pentru depunerea ofertelor

Art. 5. Data desfășurării licitației. (1) Licitația publică în vederea închirierii Imobilului descris la art. 1 se va desfășura în conformitate cu procedura licitației publice cu plic închis prevăzută de caietul de sarcini și va avea loc în data de 17 august 2015, ora 11.00 la sediul Consili ui ui Județean Brașov cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, Județul Brașov, când se va verifica conformitatea ofertelor și a documentelor depuse.

Art. 6. Participarea la licitație. (1) Au dreptul de a participa ia licitația publică în vederea închirierii imobilului proprietate publică descris la art. 1, orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, ce îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de prezentelor instrucțiuni.

 • (2) Nu pot participa la prezenta licitație sub sancțiunea excluderii persoanele care au participat la întocmirea documentației și cele care sunt implicate direct in procesul de evaluare al ofertelor,

Art. 7. Termenul limită de depunere a ofertelor. (1) Persoana interesată să participe la licitație trebuie să elaboreze și să depună oferta în conformitate cu prevederile prezentelor instrucțiuni.

 • (2) Persoana care a înregistrat o ofertă în vederea participării la licitație va dobândi calitatea de „ofertant",

 • (3) Termenul limită pentru depunerea ofertelor în vederea înscrierii la licitație este 17 august 2015 ora 10.00 la sediul Consiliului Județean Brașov cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, Județul Brașov, registratură, cam. 10.

 • (4) Ofertanul trebuie să depună diligențele necesare pentru a se asigura că oferta va ajunge la Consiliul Județean Brașov până la termenul limită prevăzut, indiferent de mijlocul de comunicare ai acesteia. Oferta făcută în termen, dar ajunsă la Consiliu! Județean Brașov după împlinirea termenului chiar și din cauze neimputabile ofertantului nu produce niciun efect. Ea va fi înapoiată ofertantului fără a fi deschisă.

 • (5)  Prezentele instrucțiuni au caracter obligatoriu pentru ofertanți, iar nerespectarea lor atrage descalificarea ofertelor și imposibilitatea participării ofertanților la licitație.

Art. 8. Forma ofertei. (1) în vederea participării ia licitație, ofertanții sunt obligați să transmită oferta în două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior, prin serviciul poștal sau direct la registratura generală a Consiliului Județean Brașov cu sediul B~duî Eroilor nr. 5, cam 10, Ofertele vor fi înregistrate în ordinea primirii lor.

 • (2) Oferta va fi formulată în scris într~un singur exemplar semnat de către ofertant,

 • (3) Ofertele vor fi redactate în limba română.

 • (4) Fiecare ofertant va depune o singură ofertă.

 • (5) Pe plicul exterior se va indica licitația publică pentru care este depusă oferta și va trebui să conțină documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) - h) pentru ofertanții persoane juridice sau documentele prevăzute de art. 9 alin. (2) lit a) - h) pentru ofertanții persoane fizice.

 • (6) Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. Acest plic va conține oferta financiară propriu-zîsă din care trebuie să reiasă prețul în Euro oferit. Plicul interior va conține documentul prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. i) pentru ofertanții persoane juridice sau documentul prevăzut la art. 9 alin, (2) lit. i) pentru ofertanții persoane fizice.

 • (7) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea ofertelorși desfășurarea licitației publice deschise.

 • (8) Nu vor fi selectate ofertele nesemnate (pentru persoanele fizice) și ofertele nesemnate de persoana împuternicită să angajeze persoana juridică și neștampilate (pentru persoanele juridice).

Art. 9. Lista documentelor necesare pentru participarea ia licitație. (1) Ofertanții persoane juridice trebuie să depună următoarele documente:

 • a) adresă de înaintare a ofertei, semnată de ofertant, în conformitate cu anexa 1 la prezentele instrucțiuni;

 • b) cazier judiciar a! administratorului societății;

 • c)  copie după certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, după actul constitutiv, după acteie adiționale la acesta și după certificatul de înregistrare fiscală;

 • d) dovada calității de reprezentant al ofertantului. Reprezentanții legali ai ofertanților vor prezenta actul de identitate însoțit de o copie conformă cu originalul a certificatului constatator al persoanei juridice care le conferă calitate de persoană împuternicită;

 • e) dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 • f) declarație pe propria răspundere a reprezentantului lega! al persoanei juridice din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară, dizolvare sau faliment;

 • g) deciarație bancară despre accesul societății ia resurse financiare, facilități de credit (trebuie stipulată suma maximă a facilității de credit), sau orice alte documente din care reiese dovada deținerii cel puțin a contravalorii chiriei minime de pornire a licitației pentru 5 luni pentru Imobil, din resurse financiare și facilități de credit;

 • h) Dovada constituirii garanției de participare ia licitație, în cuantum de 10 % din chiria minimă anuală pentru imobil de la care se va porni licitația, perioada de garanție va acoperi întreaga perioadă derulată până ia încheierea contractului cu ofertantul declarat câștigător.

 • i) Oferta financiară.

(2) Ofertanții persoane fizice trebuie să depună următoarele documente:

 • a) adresă de înaintare, semnată de ofertant, în conformitate cu anexa 1 la prezentele instrucțiuni;

 • b) cazier judiciar al ofertantului;

 • c) copie după actul de identitate;

 • d) copie de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, în cazul în care ofertantul urmărește să desfășoare servicii cu caracter profesional;

 • e) dovada calității de reprezentant al ofertantului, în cazul în care ofertantul participă la licitație prin reprezentant. Reprezentantul convențional sau persoana împuternicită de reprezentantul legal să participe și să liciteze va prezenta actul de identitate însoțit de împuternicire notarîaiă;

 • f) dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 • g) Declarație bancară despre accesul ofertantului la resurse financiare, facilități de credit {trebuie stipulată suma maximă a facilității de credit), sau orice alte documente din care reiese dovada deținerii cel puțin a contravalorii chiriei minime de pornire a licitației pentru 5 luni pentru Imobil, din resurse financiare și facilități de credit.

 • h) Dovada constituirii garanției de participare la licitație, în cuantum de 10 % din chiria minimă anuală pentru imobil de la care se va porni licitația, perioada de garanție va acoperi întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului cu ofertantul declarat câștigător.

 • i) Oferta financiară.

Capitolul III Procedura garanția de participare

Art. 10. Constituirea garanției de participare. (1) Garanția pentru participare se constituie de către ofertant în scopui de a proteja Consiliul Județean Brașov față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere a Imobilului.

(2) Garanția de participare poate fi constituită prin ordin de plată în contul: RO 33TREZ1315006XXX0001.69, deschis la Trezoreria Brașov - Județul Brașov CUI 4384150 sau prin scrisoare de garanție bancară în favoarea Județului Brașov, eliberată de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din străinătate.

Art. 11. Valoarea garanției de participare și perioada de valabilitate a acesteia.

 • (1) Garanția de participare de la care se va porni licitația este stabilită în procent de 10% din chiria minimă anuală pentru Imobilul descris la art. 1. Perioada de garanție va acoperi întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului cu ofertantul declarat câștigător. Cursul Euro/leu pentru constituirea garanției de participare va fi cel comunicat de către BNR la data publicării anunțului de participare pe site-ul Consiliului Județean Brașov, respectiv 16.07. 2015.

 • (2) Perioada de valabilitate a garanției este de 90 de zile,

Art. 12. Restituirea și imputația garanției. (1) Garanția pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie în cel mult 15 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de închiriere sau se scade din contravaloarea chiriei pe care ofertantul s-a obligat să o plătească.

(2) Garanția de participare la licitația de închiriere constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data desfășurării licitației publice deschise.

Art. 13. Pierderea garanției de participare. (1) Ofertantul va pierde suma constituită cu titlu de garanție atunci când acesta se află în una din următoarele situații:

 • a) când ofertantul își revocă oferta, după deschiderea acesteia și înainte de adjudecare;

 • b) ofertantul își revocă oferta după adjudecare;

 • c) oferta sa fiind câștigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de închiriere în termen de 30 de zile de la data desfășurării licitației publice sau nu se prezintă pentru semnarea contractului, în căzui în care nu se depun contestații sau de ia soluționarea contestațiilor, după caz.

 • d) oferta fiind stabilită câștigătoare, ofertanta! nu a constituit garanția de bună execuție în termen de 3 zile de la semnarea contractului de închiriere.

(2) în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), garanția de participare se va vira în bugetul propriu al Județului Brașov prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean.

Art. 14. Valoarea garanției de bună execuție și pierderea ei.(l) Garanția de bună execuție contractuală se constituie prin scrisoare de garanție bancară, virament bancar sau în numerar, în termen de 3 zile de la semnarea contractului de închiriere.

 • (2) Valoarea garanției de bună execuție reprezintă contravaloarea chiriei la care se va încheia contractul pentru 5 (cinci) luni. Garanția de bună execuție se reține:

-în cazul în care locatarul nu achită contravaloarea chiriei timp de 90 de zile;

- în cazul în care locatarul nu achită contravaloarea facturilor pentru utilități timp de 90 de zile;

- în cazul în care se constată deteriorarea stării fizice actuale a spațiului De asemenea, în cazul încetării sau rezilierii Contractului, Locatorul va avea dreptul de a utiliza Garanția pentru a stinge orice creanță datorată de către Locatar născută pe baza acestui Contract.

 • (3) garanția de bună execuție se restituie în termen de 30 de zile de la încetarea contractului de închiriere, în baza unei cereri scrise.

Capitolul IV

Dispoziții privind desfășurarea licitației.

Art. 15. Desfășurarea licitației. (1) Licitația publică în vederea închirierii imobilului, se va desfășura în conformitate cu dispozițiile Caietului de sarcini cu plic închis.

 • (2) Pentru desfășurarea procedurii licitației publice organizate în vederea închirierii imobilului proprietatea publică a județului Brașov este obligatorie participarea a cel puțin 2 ofertanți.

 • (3) în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depun 2 (două) oferte sau dacă după deschiderea și analizarea pilcurilor exterioare, nu sunt două oferte care să îndeplinească condițiile de eligibilitate, această situație se va consemna în procesul-verbal de ședință, iar licitația se va amâna, urmând ca în termen de 7 zile de la data ședinței de licitație să se publice anunțul privind organizarea unei noi licitații, iar procedura licitației publice să fie reluată de la etapa depunerii ofertelor.

 • (4) în cazul în care nici la această a doua licitație nu se prezintă cel puțin 2 (doi) ofertanți, această împrejurare va fi consemnată în procesul-verbal de ședință, după care se procedează de îndată la negocierea directă cu ofertantul prezent, dacă acesta respectă condițiile stabilite prin documentația licitației de închiriere, inclusiv acceptarea prețului de pornire al licitației.

Art. 16. Condiții de calificare la licitație. (1) Comisia de evaluare va constata eligibilitatea ofertanților care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) fac dovada achitării documentației de participare în cuantum de 100 lei și a garanției de participare;

 • b) au prezentat în copie documentele solicitate prin prezentele Instrucțiuni pentru ofertanți;

 • c) fac dovada achitării obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și a taxelor către stat, inclusiv cele locale, în baza certificatului de atestare fiscală pentru luna anterioară celei în care se dechis ofertele.

Art. 17. Obligațiile câștigătorului licitației. (1) închirierea Imobilului se realizează prin licitație publică, cu adjudecare la chiria cea mai mare obținută în ipoteza în care sunt cel puțin 2 ofertanți, sau cel puțin la valoarea prevăzută în caietul de sarcini pentru ipoteza în care la licitație nu se prezintă cel puțin 2 ofertanți.

(2) Câștigătorul licitației este obligat să semneze contractul de închiriere a Imobilului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței de licitație publică sau, după caz, negociere directă.

Art. 18. Plata chiriei (1) Plata chiriei se va efectua în avans pe primele 3 (trei) luni de la data încheierii contractului de închiriere a Imobilului.

(2) Plata chiriilor lunare ulterioare se va efectua în primele 5 (cinci) zile ale lunii următoare lunii pentru care se datorează chiria.

(2) Ofertantul declarat câștigător al licitației va putea fi folosi garanția de participare în vederea achitării avansului din chirie. Suma depusă cu titlu de garanție de participare se va deduce din avansul chiriei, iar locatarul va urma să achite doar diferența avansului din chirie. în măsura în care cuantumul garanției de participare depășește cuantumul avansului de chirie, suma rămasă din garanția de participare, ulterior achitării chiriei, se va restitui locatarului.

Art. 19. Situații speciale. (1) în cazul în care, cu excepția unor situații de forță majoră, contractul de închiriere a Imobilului nu este semnat în termenul stabilit, adjudecatarul pierde licitația, dreptul la restituirea garanției pentru participare și poate fi obligat la plata unor daune interese.

(2) în situația prevăzută la alin. (1), adjudecatarui nu mai are dreptul de a participa la alte licitații privind închirierea Imobilului.

Capitolul V

Procedura solicitării clarificărilor privind instrucțiunile pentru ofertanți

Art. 20. Solicitarea clarificărilor. (1) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentația de licitație printr-o cerere scrisă adresată Direcției Juridice și Relații cu Publicul din cadru! Consiliului Județean Brașov.

(2) Cererea de solicitare a clarificărilor se depune la registratura generală a Consiliului Județean Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, cam. 10, Județul Brașov, cu cel puțin 12 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Art. 21. Soluționarea cererilor. (1) Direcția Juridică și Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Județean Brașov va răspunde ia orice clarificare solicitată, într-o perioadă de maxim 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

(2) Direcția Juridică și Relații cu Publicul din Cadrul Consiliului Județean Brașov va transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei în cadrul licitației publice organizată pentru închirierea Imobilului.

Art. 22. Comunicarea răspunsului asupra clarificărilor. (1) Direcția Juridică și Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Județean Brașov va transmite răspunsul la oricare clarificare cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(2) în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost trimisă în timp util, punând astfel Direcția Juridică și Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Județean Brașov în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), se va răspunde totuși la clarificări în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Capitolul VI Contestarea Licitației

Art. 23 Modul de depunere a contestațiilor (1) Participanții la licitație pot formula contestații împotriva rezultatului licitației care se depun la registratura generală a Consiliului Județean Brașov în termen de 5 (cinci) zile de la data închiderii ședinței de licitație.

 • (2) Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină următoarele elemente:

 • a) numele, prenumele și reședința contestatorului, ori pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor și codul unic de înregistrare. în cazul persoanelor juridice se va indica și persoanele care le reprezintă și în ce calitate;

 • b) denumirea și sediul locatorului;

 • c) identificarea imobilului ce constituie obiect al licitației și data depunerii ofertelor;

 • d) obiectul contestației,

 • e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;

 • f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestația;

 • g) semnătura părții sau a reprezentantului acesteia.

 • (3) Depunerea contestației întrerupe termenul de încheiere a contractului de închiriere pe perioada cuprinsă între data depunerii contestației și data primirii de către contestatar a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov.

Art. 23. Soluționare contestațiilor. Modul de soluționare a contestațiilor este prevăzut în Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației și în caietul de sarcini.

Anexe:

- Adresă de înaintare a ofertei - Anexa 1

Anexa nr. 1

Către:      CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Bulevardul Eroilor, nr. 5, camera 10

Brașov, jud. Brașov

Adresa de înaintare a ofertei

în atenția membrilor Comisiei de Evaluare

Subsemnatul/Subscrisa______, cu domiciliul/sediul în

___________________________.nr, ___________, bl. _____.sc.____.ap._____, CNP/CUI __, ca urmare a invitației dumneavoastră de depunere a ofertei nr_____ din data de__, privind aplicarea procedurii de licitație pentru închirierea prin

licitație publică a Clădirii Olimpia situată în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2, jud. Brașov, prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum și următoarele documente:

 • 1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând documentele de calificare și oferta, într~un exemplar în original.

 • 2. Garanția de participare în valoare de (suma) lei.

Persoana de contact (pentru această licitație)

Nume

Adresă

Telefon

Fax

E-mail

Data completării___________

Cu stimă,

(denumirea/numele ofertantului), (numele, semnătura autorizată, ștampila)

1

toceai te CW&2014

USUhați

 • * Apa

 • •  Ctenafesre

 • *  Gsz;

2

 Cwenst

 • -  Curent trifazic

Afe deteS zonă

 • -  Amenajare străzi: .asfoitete betonate-

 • -  Vică." Nu sunt               ■        ■ .