Hotărârea nr. 235/2015

Hotărârea.nr. 235 – privind actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Braşov


iinl Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.235

din data de 26.06.2015

- privind actualizarea Monografiei economico - militare a județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.06.2015

Analizând referatul nr.7283/22.06.2015 întocmit de Structura de Securitate din cadrul Consiliului Județean Brașov prin care se propune actualizarea Monografiei economico - militare a județului Brașov :

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.243/20.12.2012 privind aprobarea Monografiei economico - militare a județului Brașov, precum și adresa nr. 7283/16.06.2015 înaintată de Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Brașov prin care transmite modificările survenite față de anul 2014 în Monografia economico-militară a județului Brașov

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.b și e. alin.(6) lit a din Legea administrației publice locale 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii apărării naționale a României nr.45/1994 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. i77 2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată, ale art.4 alin. 1 din H.G. nr. 1.174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a județului:

In temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. Se actualizează Monografia economico - militară a județului Brașov, conform anexei clasificate secret de serviciu.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE r % .

Claudiu Coman?

''o   ;      y 9

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu