Hotărârea nr. 234/2015

Hotărârea.nr. 234 – privind aprobarea „Programului privind lucrările de întreţinere curentă şi reparare a drumurilor judeţene pe timp de vară şi iarnă„

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 234

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea ..Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26 iunie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 7422/18.06.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri prin care se propune aprobarea ..Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă” în valoare de 8.800.000 lei; s-a avut în vedere suplimentarea cu suma de 2.000.000 lei a bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, la Cap. -„întreținere și reparații drumuri județene”; ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 232/26.06.2015 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 24 și art. 59 din O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și dispozițiile art. 91, alin (I), lit. „d” și alin. alin.(5), lit. „a”, pct. 12 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă „Programul privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă”, în valoare de 8.800.000 lei, din bugetul rectificat de venituri și cheltuieli al județului Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2. - Președintele Consiliului Județean Brașov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrâveanu

PROPUNERE PROGRAprivind lucrări de întreținerea si repararea drumurilor județene --2015-


Simbol indicativ

Categoria de lucrări

Valoare (lei)

Obs.

101,1,1

întreținere imbracaminti asfaltice. din care

4689021

Zona Brașov

429375

Zona Fagaras

188221

Zona Rupea

4071425

101,1,5

întreținere drumuri pietruite, din care:

1487362

Zona Brașov

916712

Zona Rupea

570650

101,2,4

Asigurarea esteticii rutiere

24000

105

Covoare bituminoase

1216341

107

Siguranța rutiera

483276

118

Reparații curente poduri

900000

TOTAL GENERAL

8800000

VICEPRESEDINTE, MIHAI VESTEA

Sef serviciu A.D.


Carmen Bran