Hotărârea nr. 233/2015

Hotărârea.nr. 233– privind utilizarea excedenttului bugetar al Judeţului Braşov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.233

din data de 26.06.2015

- prf. ;nd utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.06.2016

Analizând referatul nr. 7616/22.06.2015 întocmit de Direcția Economice - Serviciul Buget prin care se propune aprobarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014 , pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în anul 2015;

Având în vedere dispozițiile art.58 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. OMFP Nr.720/2014 privind aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice, OMFP nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ArLl. - Se aprobă utilizarea sumei de 278,50 mii lei din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014 , pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în anul 2015, astfel:

  • •  188,50 mii lei pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru accesarea de fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-20120 pentru finanțarea lucrărilor de eficientizare energetică și modernizare, la Spitalul Clinic de Copii Brașov din care:

94,00 mii lei pentru proiectul „Consolidarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Copii Brașov”

94,50 mii lei pentru proiectul „Modernizarea, reabilitarea, extinderea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalul Clinic de Copii Brașov”

  • •  90 mii iei pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, constând în întocmirea documentațiilor tehnico-economice necesare finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-20120 pentru proiectul „Eficientizarea energetică a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov”

ArL2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotătâri prin Direcția Economică.

‘‘d

p.PREȘEDm^S^ VICEPREȘED W'E^ '■; >

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


Claudiu Coiiîă&i