Hotărârea nr. 232/2015

Hotărârea.nr. 232 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015

Aaress: Bc. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576 E-maii: ofncef&iudbrasov.ro Website: vjww.judbrasoi'.ro
ONSTMVL JUDET^^JRAȘOV


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.232

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 iunie 2015;

Analizând referatul nr.7615/22.06.2015 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015; văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art.36, alin. (I). art. 58, alin. (1). lit. ..a’' și art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, pe secțiunea de funcționare §i secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3, - Se aprobă rectificarea listelor de investiții ale bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă utilizarea sumei de 2.000 mii lei, din fondul de rezervă bugetară ia dispoziția Consiliului Județean Brașov, cuprins în anexa nr. 1, prin diminuarea fondului de rezervă a Județului Brașov, constituit la Cap. 54.02 - “Alte servicii publice generale”, titlul 50.04 - “Fond de rezervă la dispoziția autorităților locale” și majorarea cu aceeași sumă, la Cap. 84.02-“Transporturi”, titlul 20 - “Bunuri și servicii”, pentru lucrări de întreținere și reparații drumuri.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mana Dumbraveanu

APROBAT, p. Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman


BUGET LOCAL


A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

200,307.95

-65.00

200,242.95

Donații și sponsorizări

37.02.01

0.00

10.00

10.00

Varsaminte din SF pentru finanțarea SC

37.02.03

-25,142.65

-75.00

-25,217.65

TOTAL CHELTUIELI

200,307.95

-65.00

200,242.95

Titlul - Bunuri și servicii

20

37,729.52

2,026.00

39,755.52

Titlul - Dobânzi

30

7,586.00

-16.00

7,570.00

Titlul - Fonduri de rezerva

50

2,910.00

-2,000.00

910.00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

10,602.35

-75.00

10,527.35

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4,477.14

-2,000.00

2,477.14

Titlul - Fonduri de rezerva

50

2,910.00

-2,000.00

910.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

2,910.00

-2,000.00

910.00

CAP 55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

7,925.00

-16.00

7,909.00

Titlul - Dobânzi

30

7,586.00

-16.00

7,570.00

CAP 60.02 APARARE NAȚIONALA

331.20

16.00

347.20

Centrul Militar Zonal

331.20

16.00

347.20

Titlul - Bunuri si servicii

20

331.20

16.00

347.20

CAP 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

17,682.49

-75.00

17,607.49

Titlul - Transferuri între unităi ale administrației publice

51

5,943.89

-75.00

5,868.89

Muzeul de Istorie

1,521.43

-75.00

1,446.43

CAP 68.02 - Asigurăriși asistentă socială

90,776.69

10.00

90,786.69

Titlul - Bunuri și servicii

20

10,062.60

10.00

10,072.60

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

86,529.80

10.00

86,539.80

CAP.84.02 - Transporturi

25,031.96

2,000.00

27,031.96

Titlul - Bunuri și servicii

20

10,411.96

2.000.00

12,411.96

Drumuri si poduri

19,120.00

2,000.00

21,120.00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii iei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

28,905.31

75.00

28,980.31

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

25,142.65

75.00

25,217.65

TOTAL CHELTUIELI

47,062.44

353.50

47,415.94

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

2,358.70

353.50

2,712.20

CAP 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1,272.00

75.00

1,347.00

Titlul - Transferuri între unitâi ale administrației publice

51

222.00

75.00

297.00

Muzeul de Istorie

51

50.00

75.00

125.00

CAP 66.02 SANATATE

11,809.64

278.50

12,088.14

Titlul - Transferuri între unitâi ale administrației publice

51

2,136.70

278.50

2,415.20

Spitalul Clinic de Copii

51

410.00

188.50

598.50

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie

51

300.00

90.00

390.00

DEFICIT

-18,157.13

-278.50

-18,435.63

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

ȘEF SERVICIU L BUGET


VIORICA OLTEANU

«-■


CAMELIA SCARLATESCU

&


COORDONATOR COMPARTIMENT


ENIKQ. BOTH

APROBAT, p. Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

244,373.43

-311.82

244,061.61

Alte venituri

36.10.50

177.31

32.28

209.59

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD

37.10.03

-660.70

-344.10

-1,004.80

TOTAL CHELTUIELI

251,363.61

-311.82

251,051.79

Titlul - Bunuri si servicii

20

114,614.97

-311.82

114,303.15

CAP 66.10 SANATATE

238,477.20

-269.10

238,208.10

Titlul - Bunuri si servicii

20

110,656.56

-269.1Q

110,387.46

1. Spitalul de Pneumoftiziologie Braov

12,009.54

-8.00

12,001.54

Titlul - Bunuri si servicii

20

4,894.54

-8.00

4,886.54

2. Spitalul Clinic Judiean de Urgența Brașov

117,560.63

-261.10

117,299.53

Titlul - Bunuri si servicii

20

55,010.79

-261.10

54,749.69

CAP.67.10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

7,119.89

-42.72

7,077.17

Titlul Bunuri și servicii

20

2,576.89

-42.72

2,534.17

Muzeul de Istorie

1,605.93

-75.00

1,530.93

Titlul - Bunuri si servicii

20

504.93

-75.00

429.93

Muzeul Casa Mureșenilor

702.20

32.28

734.48

Titlul - Bunuri si servicii

20

321.20

32.28

353.48

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

3,170.40

622.60

3,793.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

660.70

344.10

1,004.80

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43,10,14

2,136.70

278.50

2,415.20

TOTAL CHELTUIELI

8,813.12

622.60

9,435.72

Titlul - Cheltuieli de capital

70

8,583.83

622.60

9,206.43

CAP 66.10 SANATATE

8,585.12

547.60

9,132.72

Titlul - Cheltuieli de capital

70

8,355.83

547.60

8,903.43

1, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

2,374.00

261.10

2,635.10

Titlul - Cheltuieli de capital

70

2,374.00

261.10

2,635.10

2, Spitalul de Pneumoftizioiogie Brsov

72.00

8.00

80.00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

72.00

8.00

80.00

3, Spitalul Clinic de Copii Brsov

639.29

188.50

827.79

Titlul - Cheltuieli de capital

70

410.00

188.50

598.50

4, Spitalul de Psihiatrie și Neurologie

1,854.70

90.00

1,944.70

Titlul - Cheltuieli de capital

70

1,854.70

90.00

1.944.70

CAP.67.10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

222.00

75.00

297.00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

222.00

75.00

297.00

Muzeul de Istorie

50.00

75.00

125.00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

50.00

75.00

125.00

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, VIORICA OLTEANU

ȘEF SERVICIU L BUGETCOORDONATOR COMPARTIMENT

ENIKO^f)TH

Lista de investiții pe anul 2015 cu finanțare din venituri proprii si subventii-sursa 10

Anexa 3

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobata anterior

Valoarea propusa iunie 2015

influente +/-

67,00

614,60

+547,60

0,00

188,50

+188,50

1

Consolidarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Copii Brașov

0,00

94.00

+94,00

2

Modernizarea, reabilitarea, extinderea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate din cadrul Spitalului Clinic de Copii Brașov

0,00

94,50

+94,50

67,00

75,00

+8,00

1

Expertiza, DALI Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu Spitalul de Pneumoftiziologie

25,00

0,00

-25,00

2

Expertiza, SF Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu integrat Spitalul de Pneumoftiziologie

0,00

25,00

+25,00

3

Autoturism transport marfa

42,00

50,00

+8,00

0,00

261,10

+261,10

1

Echipare cu instalații de gaze medicale și Instalații apelare asistente - Secția Hematologie

0,00

242,00

+242,00

2

Expertiză tehnică corp H pentru stabilirea clasei de risc seismic

0,00

19,10

+19,10

0,00

90,00

+90,00

1

Eficientizarea energetica a Spitalului de psihiatrie si neurologie Brașov

0,00

90,00

+90,00

Capi toiului TOTAL

50,00

125,00

+75,00

50,00

125,00

+75,00

1

Autoturism

50,00

65,00

+15,00

2

Proiect de reamenajare a expoziției permanente din Casa Sfatului: releveu și studiu de soluții

0,00

60,00

+60,00

/

Director General DGAP Mibai Pascu

/.           f


/

Director£xecutiv Direcția Tehnica

Daniela Boboc


Sef Serviciu Achizipi Pubiicj Mircia Gherghe


întocmit: Bortes Didona