Hotărârea nr. 231/2015

Hotărârea.nr. 231 – privind aprobarea participării Judeţului Braşov, în calitate de membru asociat în cadrul Asociaţiei „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului „

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 coc 500007, Brașov, jud. Brașov TeL: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576 E-mail: office iSbudbrasov,ro Website: wNvj.judbrasov.roHOTĂRÂREA NR.231 din data de 26.06.2015

privind aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru asociat în cadrul Asociației ..Valea Zimbrilor -Vama Buzăului”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26 iunie 2015;

Analizând referatul nr. 7577/22.06.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru asociat în cadrul Asociației „Valea Zimbrilor - Vama Buzăului”, numirea doamnei Crăciun Claudia Corina, director executiv al Direcției Juridice și Relații cu Publicul, ca reprezentant al Județului Brașov în cadrul Consiliului Director al Asociației, precum și aprobarea participării cu suma de 100.000 lei. prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, sumă ce reprezintă aportul la înscrierea în asociație și aprobarea cotizației anuale, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 3.000 euro la cursul oficial al BNR; pentru anul 2015. calculul cotizației se va face proporțional cu numărul de luni, de la data din care Județul Brașov va dobândi calitatea de membru asociat al asociației; Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile O.G.R. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 245/2005, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 11, alin. (4) și art. 91, alin. (1) , Iit. ”e” și, precum și alin. (6), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă participarea Județului Brașov, în calitate de membru asociat în cadrul Asociației „Valea Zimbrilor -Vama Buzăului”.

Art. 2. - Se aprobă Actul constitutiv și Statutul al Asociației „Valea Zimbrilor - Vama Buzăului”, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se împuternicește doamna Crăciun Claudia Corina, ca reprezentant al Județului Brașov în cadrul Adunării Generale a Asociației „Valea Zimbrilor - Vama Buzăului”.

Art. 4. - Se aprobă participarea Județului Brașov cu suma de 100.000 iei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, sumă ce reprezintă aportul la înscrierea în Asociația „Valea Zimbrilor - Vama Buzăului”.

Art. 5. - Se aprobă plata cotizației anuale, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 3.000 euro, la cursul oficial al BNR din data efectuării plății;

Pentru anul 2015, calculul cotizației se va face proporțional cu numărul de luni, de Ia data din care Județul Brașov va dobândi calitatea de membru asociat al Asociației „Valea Zimbrilor - Vama Buzăului” și se va include în rectificarea bugetară.

Art.6. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul vicepreședinte Claudiu Coman, să semneze cererea scrisă adresată Consiliului Director al Asociației Valea Zimbrilor - Vama Buzăului, conform art.13 din Statutul Asociației.

Art.7. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Direcția Juridică și Relații cu Publicul și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu