Hotărârea nr. 23/2015

Hotărârea.nr. 23 - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Şcolii Profesionale Speciale Codlea, pe anul 2015


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.23

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Școlii Profesionale Speciale Codlea, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Școlii Profesionale Speciale Codlea, pe anul 2015, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Școala Profesională Specială Codlea, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE


Mihail Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL:BRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publicâ:SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CODLEA

_       . J 11/06 1

Formular]      |

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP.65.02    65.07.04 INVATAMANT

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.864,60

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.864,60

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S F+57+59)

01

1.864,60

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.324,00

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.082,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

825,40

Alte sporuri

10.01.06

3,60

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

115,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

138,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

242,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

165,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

6,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

54,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

15,00

TITL

20.21

ULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ta 20.06+20.09 la 20.16+20.18 /< '+20.301

20

462,60

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

292,60

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

1,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

159,60

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9,00

Carburanți si lubrifiant:

20.01.05

2,50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Transport

20.01.07

9,50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

100,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

167,60

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

167,60

Protecția muncii

20.14

2,40

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

78,00

0.00

►oare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

78,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

52,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

26,00

Ordonator principal de credite,                         Director executiv economic

—r-

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIA: ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA CODLEA

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(artlO.Ol.Ol)

1.

41.25

825.40

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV

Mihail Vestea

—-Or

Viorica Olteanu

ffl.