Hotărârea nr. 229/2015

Hotărârea.nr. 229 – privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov ca membri şi membri supleanţi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

România
Consiliul .juuviviin Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 229

din data de 26.06.2015

- privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 iunie 2015;

Analizând referatul nr. ad. 7249/16.06 2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, precum și de Propunerea Comisiei de specialitate nr. 7 pentru Sănătate, Protecția Copilului și a Persoanelor Adulte, înregistrată sub nr. 7249/15.06.2015. precum și de propunerea formulată de doamna consilier județean Câju Mariana;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.186 alin.(l), alin.(2) lit."b" și alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, art. 91, alin. (1), lit. ,,d,', alin. (5), lit.'..a., pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se numesc reprezentanții Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliul de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, după cum urmează:

UNITATEA SANITARĂ

MEMEBRU

MEMBRU SUPLEANT

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • 1. Pascu Mihai Lucian

 • 2. Broscățan Ramona

 • 1. Rădulea Andreea

 • 2. Condruz Simona

Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

l.Săpunaru Alina

2.Maxim Mihaela

 • 1. Buzamet Otilia

 • 2. Bucur Mariana

Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie ..Dr. I.A. Sbârcea’* Brașov

l.Schiopu Valerica

2.Kope Attila

 • 1. Văsioiu Adelina

 • 2. Maxim Mihaela

Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

 • 1. Corfariu Rodica

 • 2. Ciubotaru Mariana

 • 1. Pascu Mihai Lucian

 • 2. Broscățan Ramona

Spitalul Clinic de Copii Brașov

1 .Mitarcă Maria 2.Condruz Simona

 • 1. Boboc Daniela

 • 2. Broscățan Ramona

Spitalul de Pneumioftiziologie Brașov

 • 1. Minea Monica

 • 2. Văsioiu Adelina

 • 1. Mitarcă Maria

 • 2. Kope Attila

Art.2. - Reprezentanții numitii ca membri și membri supleanți în Consiliul de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, au obligația de a consulta și informa Consiliul Județean Brașov, prin Comisia de specialitate nr. 7 Sănătate. Protecția Copilului și a Persoanelor Adulte și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, lunar ?i ori de câte ori este nevoie, asupra deciziilor care urmează să fie adoptate și a oricăror activități

surate.

Art.3, - Hotărârea Consiliului Județean nr. 80/2015 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consilile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, își încetează aplicabilitatea .

Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineză personele numite la art.l, conducerea Spitalelor și Comisia nr. 7 - pentru Sănătate. Protecția Copilului și a Persoanelor Adulte și I hrccția de Sănătate și Asistență Medicală.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE " *
Contrasemnează, SECRETAR,


Maria Dumbraveanu