Hotărârea nr. 226/2015

Hotărârea.nr. 226 – privind aprobarea decontării cheltuielior de transport al elevilor, al cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar spre şcoală şi spre localitatea de domiciliu, pe anul 2015, de către unităţile de învăţământ special şi special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.226

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor, al cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar spre școală și spre localitatea de domiciliu, pe anul 2015, de către unitățile de învățământ special și special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2015

Analizând Referatul nr.7381/17.06.2015 întocmit de către Direcția Economică - Compartimentul Venituri privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor al cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar spre școală și spre localitatea de domiciliu, pe anul 2015, de către unitățile de învățământ special și special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.52, alin.(l). lit. „f” din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art.129 din Ordinul nr.5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, art. 1, art.102 și art.48, alin.(l) din Ordinul nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat și art.l din Instrucțiuni nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice coroborat cu prevederile art.37, alin.(2) din OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport al elevilor, al cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar spre școală și spre localitatea de domiciliu, pe anul 2015, de către unitățile de învățământ special și special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă transportul elevilor cu deficiențe, spre școală și spre localitatea de domiciliu, în cazul Școlii Profesionale Speciale Codlea, cu microbuzul unității de învățământ special, respectiv 3 curse/zi pe ruta Brașov - Codlea și retur.

Art.3. Se aprobă transportul elevilor cu dizabiiități pe raza Municipiului Făgăraș de la domiciliu la școală și retur. în cazul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, cu microbuzul.

Art.4. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

P.PREȘEDINTE,^'

V1CEPREȘEDINTE      .. V

Contrasemnează,

Claudiu Comanji s f <

SECRETAR

V,' \f.    .^r/   " i

“ /■

Maria Dumbrăveanu

Anexa la Hotărârea

CJBv nr.    £ /J1C        /

/

p. PREȘEDINTE. VICEPREȘEDINTE, Claudiu ComanEstimarea cheltuielilor de transport al elevilor, al cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar spre școală și spre localitatea de domiciliu pe anul 2015

lei

Nr. crt.

Unitatea de învățământ special și special integrat

Suma estimată

1.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș

28.080

2.

Școala Profesională Specială Codlea

82.004

3.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet - Săcele

32.472

4.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria

5.130

5.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov

42.424

TOTAL

190.110

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu