Hotărârea nr. 225/2015

Hotărârea.nr. 225 – privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului privind modificarea preţului la apă potabilă, respectiv tariful la canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare de către S.C. Apă Canal S.A. Sibiu

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.225

Din data de 26.06.2015 privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului privind modificarea prețului la apă potabilă respectiv tariful la canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare de către S.C. APÂ-CANAL S.A. Sibiu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2015

Analizând referatul nr. ad.7383/17.06.2015 prin care Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare propune acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului privind modificarea prețului la apă potabilă respectiv tariful la canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare de către S.C. APĂ-CANAL S.A. Sibiu, domnului Săcuiu Nicolae. Director executiv al Direcției Resurse. Programe. Proiecte de Dezvoltare din cadrul Consiliului Județean Brașov și domnul Ștefaniuc loan în calitate de înlocuitor al reprezentantului Județului Brașov. în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ..Asociația de Apă" Sibiu. începând cu data de 01.07.2015:

Ținând cont de HCJ Brașov nr. 75/20.02.2015 privind desemnarea reprezentantului si înlocuitorului jud Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare intercomunitară ..Asociația de Apă" Sibiu;

Văzând prevederile art. 36 din Titlul II - "Sistemul financiar și contabil" din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 9/15.05.2009;

In conformitate cu avizul nr. 314450/15.06.2015 privind modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare de către S.C. APĂ-CANAL S.A. Sibiu, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice:

în conformitate cu prevederile art. 12 și art. 13 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 21 alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ..Asociația de Apă" Sibiu:

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă mandat special în vederea exercitării votului privind modificarea prețului pentru apă potabilă respectiv tarifului pentru canalizare-epurare, pentru întreaga arie de operare de către S.C. APÂ-CANAL S.A. Sibiu, domnului Săcuiu Nicolae. Director executiv al Direcției Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare din cadrul Consiliului Județean Brașov și domnului Ștefaniuc Ioan, consilier în cadrul Direcției Resurse. Programe. Proiecte de Dezvoltare, în calitate de înlocuitor al reprezentantului Județului Brașov. în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ..Asociația de Apă" Sibiu, începând cu data de 01.07.2015, astfel:

Specificație

U.M.

Preț/tarif pentru populație

Preț/tarif pentru rest utilizatori

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare a S.C Apă Canal S.A Sibiu

Lei/mc

3.82

3.08

Canalizare-epurare pe întreaga arie de operare a SC Apă Canal SA Sibiu

Lei/mc

2.64

2,13

Prețul la apă potabilă respectiv tariful la canalizare-epurare pentru populație conțin TVA în cotă de 24% iar cel pentru restul utilizatorilor nu conține TVA.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu