Hotărârea nr. 224/2015

Hotărârea.nr. 224 - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 202/27.05.2015 privind aprobarea participării Judeţului Braşov ca membru asociat în Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei”

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbrasov.ro Website: www,judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.224

din dala de 26.06.2015

- privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 202/27.05.2015 privind aprobarea participării Județului Brașov ca membru asociat în Asociația ..Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26 iunie 2015;

Analizând referatul nr. 7384/17.06.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea completării cu un nou articol a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 202/27.05.2015 privind aprobarea participării Județului Brașov ca membru asociat în Asociația „Grupul de Acțiune Locală -Microregiunea Valea Sâmbetei". în sensul modificării art. 36(1) din Statutul actualizat al Asociației;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000. republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) Iii. "b" și "e" și alin. (6). lit. ,.a“, art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art,I. - Se aprobă introducerea unui articol nou. după Art. I din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 202/27.05.2015 privind aprobarea participării Județului Brașov ca membru asociat în Asociația „Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei", articol care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă Statutul actualizat al Asociației „Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei", conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu modificarea art. 36 (1) din Statutul actualizat, care va avea următorul cuprins:

Art. 36 (1) - Se stabilesc cotizațiile anuale după cum urmează: Județul Brașov -1 leu/locuitor, reprezentând totalul locuitorilor din cadrul UAT - urilor din aria geografică acoperită de Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei: alte Autorități Publice Locale (APL) - 1 leu/ locuitor: societățile comerciale - 100 lei; ONG - 50 lei; PEA/întreprinderi individuale - 30 lei; GIL - 10 lei".

Art.Il. - Se aprobă renumerotarea articolelor Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 202/27.05.2015 privind aprobarea participării Județului Brașov ca membru asociat în Asociația „Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei", astfel completată.

Art.IIl, - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 202/27.05.2015 privind aprobarea participării Județului Brașov ca membru asociat în Asociația „Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei", rămân neschimbate.

p. PREȘEDINTA * 1 VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coinân ■■

G-j,


v.Z


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu