Hotărârea nr. 223/2015

Hotărârea.nr. 223 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a statului de funcţii şi a pentru Muzeul de Artă Braşov

România
cHMiiu! Județean Braso\

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.223

din data 26.06.2015

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a statului de funcții pentru Muzeul de Artă Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26.06.2015

Analizând referatul nr.7068/12.06.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe , Proiecte de Dezvoltare -Serviciul Resurse Umane. Salarizare, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare statului de funcții pentru Muzeul de Artă Brașov cu următoarele modificări:

La Regulamentul de organizare și funcționare au avut loc modificări la Art.19 și Art.27 alin.

 • (1)/3rși(4);

La Statul de funcții salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.050 lei, începând cu data de 01. iulie 2015 și transformarea unui post vacant de muzeograf, S, grad profesional IA, în muzeograf, S, debutant;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. '"a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum , a Legii nr.311/2003, republicată și ârt.l alin(2) din OUG nr.l091/2pi4;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare pentru Muzeul de Artă Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

Art.2. Se aprobă statul de funcții pentru Muzeul de Artă Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Muzeul de Arta Brașov și Direcția Resurse, Programe , Proiecte de Dezvoltare -Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare.

p.PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE-/ /  \

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrâveanu


Claudiu Coman f Z 2,


MUZEUL DE ARTA BRAȘOV


APROBAT

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV . 'PresecIînJe. \/ieepre^eci’n*l-e.

Qouiqa GJauoli'u

STAT DE FUNCȚIINr.

FUNCȚIA

Nivelul

Nivel

Nr.

Salariul

crt

studiilor

incadr.

posturi

de

Treapta/

baza

Grad

1

Manager

S

II

1

3045

2

Contabil sef

S

II

1

2809

3

Sef serviciu arta

s

II

1

2394

4

Muzeograf

s

II

1

1050

5

Muzeograf

s

Debutant

1

1050

5

Supraveghetor muzeu

M;G

5

5250

6

Restaurator

S

IA

1

1962

7

Conservator

S

IA

1

2318

8

Conservator

SSD

II

1

1334.

9

Economist

S

I

1

1555

11

Casier

M:G

1

1140

12

Administrator

I

1

1242

13

Paznic

4

4200

14

Șofer

1

1

1166

TOTAL

21

30515

DIRECTORCONTABIL SEF Pădurean Lina

APROBAT

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOVREGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Muzeul de Artă Brașov, denumit în continuare Muzeul, este o instituție publică de cultură de importanță județeană, cu personalitate juridică proprie, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov, constituit ca instituție de sine stătătoare la 1 iunie 1990 prin Decizia nr. 2T1 din 11 iunie 1990 a Primăriei județului Brașov.

Art. 2. Muzeul are sediul în Jud. Brașov, Mun. Brașov, B-dul Eroilor nr. 21.

Art. 3. Muzeul îsi desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare si cu dispozițiile prezentului Regulament.

Art 4. Cheltuielile de funcționare și investiții ale Muzeului se finanțează de la bugetul de stat, din venituri proprii, subvenții și donații.

Art. 5. Muzeul este o instituție publică de cultură, aflată în serviciul societății, fără scop lucrativ, deschisă publicului, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, realizează documentarea patrimoniului muzeal, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării, recreerii și a valorificării patrimoniului muzeal și a patrimoniului artistic local, regional și național în beneficiul publicului larg.

Art. 6. Bunurile aflate în administrarea Muzeului se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea Muzeului fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege în vederea protejării bunurilor din administrare, cu diligența unui bun proprietar.

Art. 7. Patrimoniul instituției se poate îmbogăți prin achiziții, donații, transferuri, precum si prin preluarea în custodie de bunuri materiale ori bunuri culturale, de la persoane fizice si persoane juridice de drept public sau privat, din țară ori din străinătate.

Art 8. Transferul, custodia sau itinerarea bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul instituției în interiorul sau exteriorul țării, în scopul valorificării științifice, expoziționale ori în vederea restaurării lor se va face numai cu respectarea strictă a dispozițiilor legale cu aplicabilitate în materie.

Art 9. Muzeul poate închiria, cu respectarea prevederilor legale în materie, bunurile imobile avute în administrare.

Art. 10. Muzeul poate organiza și realiza în nume propriu activități auxiliare de natura prestărilor de servicii către terți, persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. în realizarea atribuțiilor sale, Muzeul va respecta dispozițiile actelor normative în vigoare, precum si deontologia profesională, asa cum este definită în documentele emise de Consiliul Internațional al Muzeelor.

Art. 12. Muzeul urmărește îndeplinirea scopului si funcțiilor sale principale prin următoarele activități specifice obiectului său de activitate:

 • a) cercetarea științifică, în conformitate cu programele anuale si de perspectivă, a patrimoniului pe care îl administrează:

 • b) cercetarea si documentarea în vederea completării si îmbogățirii patrimoniului muzeal prin achiziții, donații sau prin alte forme caracteristice de constituirea patrimoniului muzeal;

 • c) organizarea evidenței patrimoniului cultural deținut în administrare în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

 • d) conservarea si restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;

 • e) punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin intermediul expozițiilor permanente si temporare, a programelor educative specifice, a publicațiilor etc.;

 • f) punerea în valoare si comunicarea către publicul larg a rezultatelor științifice pe care le obține în activitatea de cercetare;

 • g) menținerea unui contact permanent cu publicul larg pentru identificarea nevoilor culturale ale acestuia si orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat în funcție de acestea;

 • h) menținerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu organizații neguvemamentale, culturale, instituții de învățământ si cercetare, organisme si foruri internaționale de profil;

Art. 13. Muzeul prin specialiștii săi contribuie atât la formarea și perfecționarea propriilor salariați, cât și a altor persoane din țară sau din străinătate, potrivit unor programe elaborate în comun cu instituții specializate.

Art. 14. Muzeul poate servi totodată ca laborator de studiu și practică pentru elevi, studenți, ca instituție de stagiu temporar pentru tineri, specialiști în formare sau profesori din toate țările.

Art. 15. Bugetul de venituri și cheltuieli, regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, numărul de personal și statul de funcții se aprobă de Consiliul Județean Brașov.

H. ORGANIZARE, CONDUCERE, PERSONAL

Art. 16. (1) Personalul Muzeului este alcătuit din personal de conducere, personal de specialitate și personal auxiliar.

 • (2) Ocuparea posturilor din Muzeul se face potrivit prevederilor legale.

 • (3) Personalul contractual al Muzeului respectă normele de conduită profesională prevăzute de Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice.

 • (4) Personalul contractual al Muzeului poate sesiza persoana competentă, cu privire la încălcarea prevederilor Legii nr. 477/2004, precum si cu privire la constrângerea sau amenințarea exercitată asupra unui angajat contractual pentru a îl determina să încalce dispozițiile legale în vigoare, ori să le aplice necorespunzător.

 • (5) Persoana împuternicită să primească sesizările privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională va fi desemnată prin decizie a managerului.

 • (6) Eliberarea din funcție a personalului Muzeului sau încetarea raporturilor de muncă se face în condițiile legii.

Art. 17. Conducerea executivă a Muzeului este asigurată de un manager numit de președintele Consiliului Județean Brașov cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 18. Muzeul are în structura sa Secția Artă și Serviciul Financiar - Contabil și Administrativ, conform organigramei aprobate de Consiliul Județean Brașov, conduse de un șef serviciu artă și un contabil șef, numiți prin decizia managerului, în acord cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19. Activitatea managerului este sprijinită de Consiliul de Administrație alcătuit din: manager, șef serviciu - secția artă, contabil șef.

Art 20. Managerul și Consiliul de Adminstrație conduc și răspund de activitatea Muzeului în limitele stabilite prin acte normative, potrivit atribuțiilor stipulate în ordinele de numire în funcție și în prezentul Regulament.

Art 21. Managerul și Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea cu consultarea și, după caz, cu avizul Consiliului Științific, organul colegial consultativ instituit potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru domeniul de activitate al Muzeului.

Art 22. Managerul decide, în funcție de necesități și cu respectarea prevederilor legale în materie, constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfășurarea unor activități ca:

evaluarea și avizarea unor proiecte sau programe;

evaluarea și avizarea ofertelor de donații sau achiziții muzeale;

 • -   avizarea și recepția lucrărilor de conservare - restaurare;

 • -   casarea unor bunuri;

 • -   scoaterea la licitație a unor bunuri;

 • -   alte comisii, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

III. ATRIBUȚIILE, COMPETENȚELE ȘI RESPONSABILITĂȚILE MANAGERULUI

Art. 23. Managerul conduce si răspunde de buna desfășurare a activității Muzeului^ conform prevederilor cuprinse în contractul de management si ale prezentului regulament coordonând nemijlocit activitatea șefului serviciului artă, contabilului șef și a șefului de formație.

Art. 24. Managerul reprezintă Muzeul atât în relația cu Consiliul Județean Brașov, cât și față de terți.

Art. 25. Managerul are următoarele competențe și atribuții principale:

 • a) este ordonator terțiar de credite:

 • b) angajeză și utilizează creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale:

 • c) răspunde de organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare, de organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice și de organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

 • d) organizează si prezidează Consiliul de Administrație;

 • e) angajează, prin semnătura sa, Muzeul în relații cu terți, în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

 • f) îndeplinește și răspunde de obiectivele de performață asumate prin contractul de management, precum si obiectivele si indicatorii culturali si economici stabiliți pentru Muzeu de Consiliul Județean Brașov;

 • g) angajează, promovează, sancționează și dispune încetarea contractele individuale de muncă ale personalului salariat, cu respectarea dispozițiilor legale;

 • f) aprobă fisele de post ale personalului Muzeului si stabilește sarcinile de serviciu ale personalului de conducere și execuție;

 • g) aprobă norme privind disciplina tehnica, economică, sanitară, administrativă, etc.;

 • h) elaborează, fundamentează și înaintează Consiliului de Administrație proiectul de buget anual de venituri si cheltuieli;

 • i)  acționează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri si cheltuieli al Muzeului și urmărește modul de realizare a veniturilor angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat;

 • j)  ia măsuri pentru asigurarea pazei instituției si pentru asigurarea protecției contra incendiilor în instituțieși răspunde de integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituției;

 • k) soluționează contestațiile în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor si a altor drepturi salariale;

 • l)  aprobă măsurile pentru perfecționarea și specializarea personalului;

 • m) stabilește măsuri privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii;

 • n) împuternicește, prin decizie, o persoană competentă să cerceteze încălcarea prevederilor Legii, nr. 477/2004 si să propună aplicarea sancțiunilor disciplinare în condițiile Codului Muncii, cu modificările si completările ulterioare, aducând, totodată, la cunoștința angajaților, conținutul acestei decizii;

 • o) administrează, cu diligenta unui bun proprietar, patrimoniul Muzeului și răspunde de organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

 • p) încheie acte juridice în numele Muzeului, conform competențelor care-i revin;

 • q) semnează toată corespondența cu caracter oficial a Muzeului',

 • r) premiază sau sancționează personalul la propunerea Consiliului de Administrație;

 • s) aprobă, în condițiile legii, programarea anuală a concediilor de odihnă ale personalului Muzeului',

 • t)  numește membrii Consiliului Științific;

 • u) inițiază, în condițiile legii, negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul instituției si participă la acțiunea de negociere, în condițiile legii;

 • v) deleagă autoritatea sa conducătorilor de servicii, pentru decizii sectoriale sau de rutină;

 • w) aprobă toate documentele financiar — contabile care necesită semnătura sa;

 • x) organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

 • y) organizează și coordonează evidența patrimoniului conform prevederilor legale;

 • z) îndrumă, controlează și răspunde de ansamblul activităților științifice, educative, culturale și administrative din cadrul muzeului;

aa) răspunde de respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, a OMFP nr. 425/2005 privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și a OMFP nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;

bb)are obligația de a oferi documentele și informațiile solicitate în cadrul misiunilor de audit, în termenele stabilite, precum și tot sprijinul necesar desfășurării în bune condiții a auditului public intern

cc) ia orice alte măsuri, în limita prevederilor legale în vigoare, pe care la consideră necesare pentru o bună desfășurare a activității generale și specifice din muzeu;

Art. 26. - (1) în exercitarea atribuțiilor sale, managerul emite decizii, dispoziții și ordine de serviciu, după caz.

 • (2) în absența managerului conducerea este asigurată de șef serviciu artă, în baza deciziei scrise a managerului Muzeului și în limita competențelor delegate.

ni. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 27 (1) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul Muzeului, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea managerului.

 • (2) Consiliul de Adminstrație este convocat cu mininum 24 de ore înainte de data propusă pentru ședință prin convocare scrisă care cuprinde ordinea de zi.

 • (3) Se consideră legal întrunit în prezența tuturor membrilor săi.

 • (4) Lucrările Consiliului de Administrație sunt prezidate de manager.

 • (5) Managerul numește un secretar al Consiliului de Administrație.

 • (6) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de ședință, inserat în registrul de ședințe, numerotat, sigilat si parafat;

 • (7) Procesul-verbal al ședinței se semnează de către toți participanții la lucrările ședinței;

 • (8) Consiliul de Administrație adoptă hotărâri cu caracter obligatoriu si verifică modul de aducere la îndeplinire a acestora;

 • (9) Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. în caz de balotaj votul managerului este decisiv. In cazuri excepționale care implică răspunderea sa exclusivă, sub semnătura proprie, managerul are drept de veto, putând respinge hotărârea Consiliului de Administrație, caz în care va decide Delegația Permanentă a Consiliului Județean Brașov.

Art 28. - Consiliul de Administrație invită liderul sindicatului reprezentativ din unitate când se dezbat hotărâri privitoare la probleme de interes profesional, economic, social de natură să afecteze interesele membrilor de sindicat. Reprezentantul sindicatului participa la ședințele Consiliului de Administrație cu statut de observator, cu drept de opinie, fără drept de vot.

Art. 29. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

 • a) aprobă programele de activitate curentă și de perspectivă, programele și proiecte educative, culturale și științifice;

 • b) stabilește măsurile necesare pentru punerea în practică a acestor programe și proiecte și răspunde de aplicarea lor ;

 • c) analizează si aprobă proiectele de regulamente de organizare si funcționare a Muzeului, precum si de organigramă;

 • d) elaborează si supune aprobării Consiliului Județean Brașov programele de investiții, reparații capitale si reparații curente necesare Muzeului',

 • e)  elaborează, anual, statul de funcții al instituției, în raport cu scopul,obiectivele si atribuțiile principale ale Muzeului, si îl supune aprobării Consiliului Județean Brașov;

 • f)  aprobă și modifică regulamentul de ordine interioară a Muzeului',

 • g) analizează si aprobă măsuri pentru perfecționarea, încadrarea si promovarea salariaților, potrivit legii;

 • h) aprobă măsuri pentru organizarea eficientă a muncii, vizând studii si programe de perfecționare a activității;

 • i)  urmărește buna gospodărire si folosire a mijloacelor materiale si financiare ale Muzeului, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare si, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

 • j)  analizează periodic modul în care se realizează paza, protecția si securitatea Muzeului si aprobă regulamentul de pază;

 • k) aprobă norme și normative specifice activității muzeului;

 • l)  aprobă și propune Consiliului Județean Brașov proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli;

 • m) ia măsurile necesare respectării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și răspunde de respectarea acestuia;

 • n) stabilește măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea securității și pentru conservarea patrimoniului general al muzeului și răspunde de aplicarea lor;

 • o) aprobă programele de investiții, achiziții și reparații ale muzeului în limitele stabilite prin bugetul aprobat de Consiliul Județean Brașov;

 • p) aprobă deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului muzeului;

 • q) aprobă măsurile de asigurare a protecției muncii și de îmbunătățire a condițiilor de muncă și răspunde de aplicarea acestora;

 • r)  aprobă scoaterea la concurs a posturilor libere, precum și metodologia de organizare a acestora, tematica, data și componența nominală a comisiilor de examinare;

 • s)  aprobă orarul de funcționare a muzeului pentru public, regimul de funcționare și tarifele aferente pentru spațiile și serviciile de orice natură oferite publicului sau unor terți de către muzeu;

 • t)  aprobă propunerile de casare;

 • u) răspunde de respectarea prezentului regulament, precum și a altor norme și normative în vigoare;

 • v) analizează și propune Consiliului Județean Brașov modificarea prezentului regulament, a statului de funcții, oricăror norme și instrucțiuni ce sunt în competența Consiliului Județean Brașov;

 • w) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul Județean Brașov sau prevăzute de actele normative în vigoare.

IV.   CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

Art. 30. (1) Consiliul Științific este organ colegial consultativ în domeniul de activitate al Muzeului.

 • (2) Consiliul Științific este alcătuit din personalul de specialitate al Muzeului (manager, șef serviciu artă, muzeografi, conservatori și restauratori) și un specialist de profil din exteriorul Muzeului, desemnat prin decizia managerului.

 • (3) Consiliul Științific este condus de manager, în calitate de președinte sau, în absența sa, de șeful serviciului artă.

 • (4) Managerul numește un secretar dintre membrii Consiliului Științific sau un alt salariat din instituție;

 • (5) Procesele-verbale ale sesiunilor se consemnează într-un registru special si propunerile se comunică Consiliului de Administrație, sub semnătura președintelui.

 • (6) Consiliul Științific se întrunește semestrial în sesiuni ordinare sau, după caz, de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, pentru analizarea si evaluarea activităților proiectate pentru perioada care urmează.

 • (5) Convocarea sesiunilor ordinare se face de către manager, cu cel puțin 5 zile înainte sau, în absența sa, de către șeful serviciului artă. Sesiunile extraordinare pot fi convocate de președinte, fie de cel puțin jumătate plus unul din membrii consiliului, cu cel puțin 24 ore înainte.

 • (6) Pentru formularea de propuneri sau avizarea materialelor, lucrărilor etc. supuse dezbaterii este necesar votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

Art. 31. Consiliul Științific sprijină Consiliul de Administrație în toate problemele importante ale desfășurării activității Muzeului, îndeplinind următoarele atribuții principale:

 • a) avizează proiectele de reorganizare a expozițiilor permanente;

 • b) avizează proiectele de expoziții temporare;

 • c) avizează publicațiile de specialitate ale Muzeului (cataloage, ghiduri, repertorii, pliante, etc)

 • d) avizează planurile și programele de cercetare științifică;

 • e) avizează planurile de măsuri pentru conservarea patrimoniului muzeal;

 • f) avizează proiectele de organizare a spațiilor expoziționale și a depozitelor pentru bunuri culturale;

 • g) avizează planul de restaurare al Muzeului:

 • h) avizează solicitările salariaților privind acordarea de burse, participarea la manifestări științifice în țară sau în străinătate, care implică o susținere materială din partea muzeului;

V.   COMISII DE SPECIALITATE

Art. 32. în cadrul Muzeului funcționează următoarele comisii de specialitate constituite prin decizie a managerului:

 • a) Comisia de aprobare și evaluare achiziții bunuri culturale, acceptare donații bunuri culturale, funcționând conform prevederilor legale în materie;

 • b) Comisia de restaurare, care studiază si aprobă tratamentul propus si respectarea acestuia în procesul de restaurare al obiectelor de patrimoniu;

 • c) Comisia pentru recepționarea lucrărilor de reparații capitale și curente, care urmărește dacă lucrările realizate corespund exigențelor si dacă sunt în concordanță cu documentația tehnică si economică avizată si aprobată;

 • d) Comisia de casare a obiectelor de inventar, materiale și mijloace fixe, care este responsabilă de verificarea situației în teren si de întocmirea listelor de casare pentru obținerea aprobărilor necesare, conform prevederilor legale;

 • e) Comisia de inventariere a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar în folosință, care realizează inventarierea anuală a mijloacelor fice și a obiectelor de inventar aflate în folosință, în concordanță cu prevederile legale în vigoare;

 • f)  Comisia de inventariere a materialelor, produselor și a stocurilor de magazie, care realizează inventarierea anuală a materialelor, produselor și a stocurilor de magazie, în concordanță cu prevederile legale în vigoare;

 • g) Comisia de recepție materiale și obiecte de inventar, care asigură recepția materialelor și obiectelor de inventar conform normelor în vigoare;

 • h) Comisia de evaluare a ofertelor de preț pentru achiziții publice de bunuri, servicii si lucrări, verifică respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice;

 • i)  Comisia de custodii, avizează preluarea în custodia muzeului a bunurilor culturale aparținând unor terți și stabilește valoarea bunurilor culturale preluate în custodie.

Art. 33. (1) Organizarea, funcționarea, componența si atribuțiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin decizia managerului.

 • (2) în situația în care managerul constată necesitatea constituirii altor comisii de specialitate decât cele menționate, acesta le va putea înființa, prin decizie, conform legii.

VI. ATRIBUȚIILE, COMPETENȚELE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ȘEFULUI SERVICIULUI ARTĂ

Art. 34. (1) Șeful Serviciului Artă coordonează si conduce Secția Artă, fiind direct responsabil de activitatea cu specific muzeal.

 • (2) Este numit de manager, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • (3) în cazul absenței managerului exercită și atribuțiile acestuia, în limitele de compertență stabilite prin decizie a managerului.

 • (4) Cerințele pentru ocuparea postului sunt: studii superioare de specialitate, activitate științifică, publicații de specialitate, experiență în domeniu.

Art. 35. Șeful Serviciului Artă îndeplinește în principal următoarele atribuții:

 • a) coordonează și răspunde de întreaga activitate cu specific muzeal;

 • b) întocmește și înaintează programul anual al acțiunilor culturale spre avizare Consiliului Științific și spre aprobare managerului și Consiliului de Administrație;

 • c) organizează și răspunde de activitatea expozițională a Muzeului'.

 • d) coordonează elaborarea materialelor promoționale pentru evenimente și expozițiile Muzeului',

 • e) coordonează și răspunde de mediatizarea activității Muzeului',

 • f) coordonează activitatea de îndrumare a vizitatorilor și alte activități cu publicul;

 • g) organizează și conduce activitatea de cercetare științifică;

 • h) desfășoară în mod nemijlocit activitate de cercetare științifică, prin participarea la elaborarea lucrărilor incluse în planurile și programele anuale de cercetare;

 • i) răspunde de asigurarea bazei documentare necesare pentru elaborarea temelor și lucrărilor de cercetare științifică;

 • j) coordonează și răspunde de elaborarea publicațiile de specialitate ale Muzeului (cataloage, ghiduri, repertorii, pliante, etc.)

 • k) organizează și răspunde de activitatea de evidență a patrimoniului muzeal (fișe de analitice de evidență, fișe de conservare, fișe de restaurare);

 • l) verifică și răspunde de asigurarea securității bunurilor culturale expuse;

 • m) instruiește personalul de supraveghere cu privire la responsabilitățile ce-i revin;

 • n) verifică și răspunde de asigurarea curățeniei în spațiile expoziționale și depozitele pentru bunuri culturale;

 • o) coordonează direct activitatea de conservare-restaurare a patrimoniului muzeal;

 • p) verifică respectarea normelor de conservare și restaurare conform legislației în vigoare;

 • q) întocmește planul de restaurare al Muzeului și propuneri de restaurare;

 • r) participă la activitatea de dezvoltare a patrimoniului muzeistic, având, după caz, responsabilitate directă în munca de identificare, selecționare și achiziționare de obiecte muzeale;

 • s) întocmește referate de specialitate pentru obiectele oferite muzeului spre achiziționare sau ca donație;

 • t) asistă la fotografieri și filmări ale patrimoniului muzeal și controlează modul cum se execută acestea;

 • u) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine;

 • v) propune conducerii muzeului premierea sau, după caz, sancționarea personalului din subordine.

 • w) răspunde de respectarea normelor PSI și de protecția muncii, atât pentru sine, cât și pentru personalul din subordine;

 • x) dispune orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a secției;

Art. 36. în lipsa șefului serviciului artă atribuțiile sale se exercită de către înlocuitorul său de drept, desemnat prin decizie a managerului.

VH. ATRIBUȚIILE, COMPETENȚELE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONTABILULUI ȘEF

Art. 37. (1) Contabilul șef coordonează și conduce Serviciul Financiar - Contabil și Administrativ.

 • (2) Este numit de manager, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • (3) Cerințele pentru ocuparea postului sunt: studii superioare de specialitate și experiență în domeniu.

Art 38. (1) Contabilul sef exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv propriu, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, asupra operațiunilor referitoare la:

 • - angajamentele legale si bugetare;

 • - deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

 • - modificarea repartizării pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificației bugetare aprobate, inclusiv prin virări de credite;

 • - efectuarea de plăți din fondurile publice;

 • - efectuarea de încasări în numerar;

 • - alte tipuri de operațiuni stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

 • (2) Contabilul sef si celelalte persoane împuternicite să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund solidar pentru legalitatea, regularitatea si încadrarea în limitele angajamentelor bugetare aprobate în privința operațiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv.

 • (3) Contabilul sef are dreptul si obligația de a refuza viza de control financiar preventiv în cazul în care, în urma verificărilor, apreciază că proiectul de operațiune ce face obiectul controlului nu îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate si încadrare în limita angajamentelor bugetare pentru acordarea vizei.

 • (4) în cazul în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv propriu, managerul Muzeului dispune efectuarea operațiunii pe propria răspundere, contabilul sef este obligat să informeze în scris direcțiile economice și financiar-contabile ale Consiliului Județean Brașov.

Art 39. Contabilul sef isi va îndeplini atribuțiile, competentele si responsabilitățile in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1917/2005, in ceea ce privește organizarae si conducerea contabilității instituțiilor publice, cu completările si modificările ulterioare, precum si OMFP nr. 3512/2008 astfel:

 • a) răspunde de organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilității;

 • b) răspunde de activitatea de încasare a veniturilor si de plata a cheltuielilor;

 • c) răspunde de organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia;

 • d) răspunde de respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare si de respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare;

 • e) răspunde de pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situațiilor financiare;

 • f)  răspunde de faptul ca operațiunile economico-financiare se înregistrează in momentul efectuării lor in baza documentelor justificative, cu condiția ca acestea ca aceste documente sa furnizeze toate informațiile prevăzute de normele legale in vigoare;

 • g) verifică notele contabile dacă sunt bine întocmite și sunt conforme legislației în vigoare;

 • h) vizează actele care sunt supuse controlului financiar preventiv propriu conform OMF nr. 522/2003 și dispoziției nr. 13/15.03.2001;

 • i)  semnează din punct de vedere financiar-contabil ordine de plată, facturi etc.

 • j)  răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiar-contabile;

 • k) verifică respectarea metodologiei financiar-contabile, respectarea planului de conturi și a legislației de specialitate în lucrările ce le efectuează persoanele din subordine (economist, casier, administrator) și dispune măsuri de corectare operativă a deficiențelor:

 • l)  verifică respectarea dispoziției nr. 12/2001 privind circuitul documentelor în instituție;

 • m) poate elabora note interne în legătură cu evitarea unor aspecte ce se pot ivi: daune, minusuri și plusuri în gestiune;

 • n) întocmește trimestrial o dare de seamă contabilă pe baza balanțelor lunare;

 • o) vizează inventarele de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, etc. și întocmește referat în caz de deficiențe în gestiune;

 • p) controlează documentele legale privind realitatea stocurilor la materiale, echipamente, rechizite, etc.

 • q) răspunde de condițiile de păstrare și depozitare a valorilor materiale la fiecare gestiune;

 • r) menține legătura permanentă cu direcțiile economice și financiar-contabile din Consiliul Județean Brașov pentru acordarea în regim de legalitate a fondurilor financiare bunei funcționări a muzeului;

 • s) răspunde de nerespectarea termenelor de plată la contractele încheiate între Muzeul de Artă Brașov și alte unități sau persoane;

 • t)  răspunde de nerecuperarea amenzilor, încasărilor, taxelor, imputărilor și pentru neaplicarea sancțiunilor financiare stabilite de manager și de Consiliul de Administrație;

 • u) pune la dispoziția organelor de control (Curtea de Conturi, CFI, etc.) în baza dispoziției managerului actele financiar-contabile. Oferă explicațiile necesare în legătură cu sursele de venituri și dispozițiile de plată;

 • v) verifică realizarea sarcinilor de serviciu conform fișei postului și întocmirea corectă și la timp a lucrărilor repartizate fiecărei persoane din subordinea sa;

 • w) anual sau trimestrial întocmește darea de seamă financiar-contabilă a muzeului, contul de execuție, balanțele de verificare și ține evidența tuturor valorilor provenite din sursa bugetară sau extrabugetară;

 • x) respectă prevederile Legii 500/2002, OMF 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, OG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, dispozițiile 34 și 35/iulie 2003;

 • y) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine;

 • z) exercita lunar un control asupra îndeplinirii atribuțiilor economistului din subordine, privind controlul intern al gestiunilor de la punctele de vânzare (publicații și bilete intrare) pe fiecare gestionar în parte, cu consemnarea rezultatului în registrul special de evidență.

aa) urmărește circuitul Oferta de donație - evaluare - adresa către Consiliul Județean Brașov - emiterea hotărârii - avizarea inventarierii anuale a domeniului public.

bb) confruntă lunar contul 2142- Beneficiari și 8033 cu Registrul de mișcări al obiectelor muzeale, completat la zi de către conservator - gestionar și cu Inventarul de sală, în cazul bunurilor expuse.

cc) răspunde de exactitatea datelor înscrise în Registrul Inventar și Registrul Jurnal și Registrul Cartea Mare prin semnătură la rubrica “Verificat’'(activitate de control curent - verificare).

dd) verifică completarea Registrului Inventar, conform OMFP nr.3512/27.11.2008 privind documentele financiar contabile, respectiv: “Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ si de pasiv grupate după natura lor,conform posturilor din bilanț. In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului,datele rezultate din operațiunea de inventariere se actualizeaza cu intrările si ieșirile din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data închiderii exercițiului financiar.datele actualizate fiind apoi cuprinse in Registrul Inventar.Operațiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel incat la sfârșitul exercițiului financiar sa fie reflectata situația reala a elementelor de activ si de pasiv”

ee) verifică și semnează Registrul Jurnal al instituției și răspunde de corectitudinea înregistrărilor contabile înscrise în acesta.

ff) răspunde de respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și OMFP nr. 425/2005 privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;

gg) verifică respectarea programului de pază a clădirii Muzeului:

hh) instruiește personalul de pază privind responsabilitățile ce-i revin;

Art. 40. în lipsa contabilului șef atribuțiile sale se exercită de către înlocuitorul său de drept, desemnat prin decizie a managerului.

Vni. ACTIVITĂȚI AUXILIARE

Art 41. (1) Prin activități auxiliare sunt prestate servicii către terți.

 • (2) Activitățile auxiliare asigură realizarea de venituri proprii muzeului. Aceste venituri se contabilizează și se utilizează potrivit reglementărilor legale în materie.

 • (3) Veniturile proprii se realizează din vânzarea biletelor de intrare, taxele percepute pentru servicii suplimentare oferite vizitatorilor (fotografiere, filmare, ghidaj, audioghid etc.), din comercializarea publicațiilor de specialitate sau de popularizare, a vederilor, pliantelor etc. realizate de muzeu, precum și închirierea de spații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a normelor de conservare a bunurilor culturale.

 • (4) Muzeul poate efectua lucrări de restaurare bunuri culturale pentru persoane fizice sau juridice pe bază de contract.

 • (5) Sumele realizate ca urmare a executării unor contracte sau convenții de colaborare cu alte instituții publice sau cu persoane juridice de drept privat constituie venituri proprii.

 • (6) Liberalitățile cu orice titlu consimțite de către persoane fizice se contabilizează și se utilizează ca venituri, cu respectarea destinației stabilite de către donator sau testator.

 • (7) Sumele obținute din închirieri de spații se utilizează ca venituri extrabugetare, în conformitate cu decizia Consiliului Județean Brașov.

 • (8) Sumele obținute prin sponsorizări se supun legislației speciale în materie.

Art. 42. Organizarea activităților auxiliare se face prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

IX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 43. Prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare se completează cu dispozițiile reglementărilor legale în vigoare, precum și alte acte normative, ordine, instrucțiuni, norme și normative emise de Ministerul Culturii și Consiliul Județean Brașov.

Art. 44. Prezentul regulament sa va înainta spre aprobare Consiliului Județean Brașov.

Art. 45. Orice modificare si completare a prezentului regulament va fi adoptată de Consiliul de Administrație și propusă spre aprobare Consiliului Județean Brașov.

Art 46. Pe baza si cu respectarea dispozițiilor legale si a prezentului regulament. Consiliul de Administrație va adopta regulamentul de ordine interioară a Muzeului.

Art 47. Șefii de servicii vor aduce la cunoștința salariaților din subordine prevederile prezentului regulament si obligativitatea respectării lor.

Art. 48. Prezentul regulament intră in vigoare la data aprobării lui, prin hotarare a Consiliului Județean Brașov.