Hotărârea nr. 222/2015

Hotărârea.nr. 222 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană ”George Bariţiu” Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOX

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 222

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană ”George Barițiu" Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26 iunie 2015;

Analizând referatul nr.7040/16.06.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea, cu unele modificări, la nivelul statului de funcții pentru Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, precum și dispozițiile art. 91 (1) lit.”a” și (2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă statul de funcții pentru Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. > Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov.

p. PREȘEDINTE,

L/ V.-

...


VICEPREȘEDINTE, Claudiu ComandContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu
APROBAT CONSILIUL JUDEȚEAN

VI 02 prese. 4 e.

Comori CJaudcu

STAT DE FUNCȚII IULIE 2015


FUNCȚIA

Studii

GR/ TR

A/r. posturi

SALARIU

Manager

S

II

1

3.833

Director adj de specialitate

S

II

1

2.778

Director adj.

S

II

1

2.682

Sef serviciu

s

II -

14.378

Sef birou

■S

II

5.798

Consilier juridic

s

IA

.1.914'

Economist

s

IA

•: : 3

6:493

Referent de specialitate

s

ir

1

1.584

Tehnoredactor

M

IA

1 ,

1.238

Bibliotecar

IA;

28

60.603

Bibliotecar

■■ ■•

12510

Bibliotecar

■■^iii

4

.5.582

Bibliotecar

/SSD

^l:Ț

8

*12.794

Bibliotecar

SSD

II

..... 1 ....

- ;i.198

Bibliotecar

«Wl:4

aW

7

10:173

Referent-

’M

:2 -    ?

2560

Muncitor

' ’M

’ -1 '

8.91.0

îngrijitoare

1

5270

TOTAL

86

160.298

Personal de specialitate

68

Personal administrativ

7

Personal de întreținere

11

Total personal contractual

86

Din care:

Personal de conducere

10

manager

1

dir.adj.

2

șefi serviciu

5

șefi birou

2


MANAGER^

DANIEL NAZARE/^Jju^x BIBLIOTECA^ JUDEȚEANĂ

"GEORSE BARIȚIU'y