Hotărârea nr. 221/2015

Hotărârea.nr. 221 - privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 221

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Școala Populară de Arte și Meserii ..Tiberiu Brediceanu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 iunie 2015;

Analizând referatul nr. 6874/12.06.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune spre analiză și aprobare statul de funcții și organigrama, cu unele modificări, pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, dispozițiile art. 1, alin. (2) din H.G.R. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dispozițiile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1) lit. ”a” și alin. (2) lit. ’*c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții și organigrama pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse. Programe, Proiecte de Dezvoltare și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

p. PREȘEDINTE, ;

VICEPREȘEDINTE^* Claudiu Coman Vz

Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuV. Cs

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „T1BERIU BREDICEANU”BRASOV

APROBAT

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


p.Presedinte

Vicepreședinții*TOTAL POSTURI APROBATE : 52 Posturi de conducere              3

Posturi de execuție


49 $CTO fâwoi


s ta’

<-U8EmUBKTpirE*RU>!


UZ


C ONTABIL SEF BOITAN VALER1A


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII “T1BERIU BREDICEANU” BRAȘOV


APROBAI

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV p.Presedinte

Vicepreședinte

CLAUD1M-^’OMÂN

STA T DE FUNCȚII


PERSONAL DIDACTICCategoxjajJe persona 1

Nr.

Posturi

Salar de Baza

Plata cu ora

TOTAL

Personal didactic

41

55082

9676

64758

PERSONAL DE CONDUCERE ,DIDACTi

IC AUXILIAR și NEDIDACTIC

Categoria de

Personal"— —----

Nr. Posturi

Nivelul studiilor

Grad/

Treaptă

Total Salariu de bază

Personal de conducere,didactic auxiliar si nedidactic

II

19709

Manager( Director)

1

S

II

2796

Contabil sef-(administrator financiar)

1

S

1

3753

Secretar ser

1

s

l

2641

Administrator patrimoniu

1

s

11

2056

Administrator financiar

i

s

lll

1894

Analist

1

s

IV

1319

Referent

1

s

debutant

1050

Casier- magaziner

1

M

1050

Îngrijitor

2

2100

Muncitor calificat IV

1

1050

CON TABIL SET BOITAN VALERIA