Hotărârea nr. 220/2015

Hotărârea.nr. 220 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 02 68.475.576


E-mail: office(â>judt>rasov.ro

Website: www.judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 220

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26 iunie 2015;

Analizând referatul nr.7298/16.06.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe. Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, ca urmare a:

  • - necesității transformării unor funcții publice de execuție, determinată de promovarea funcționarilor publici în gradul profesional imediat superior;

  • - aplicării dispozițiilor art. 1, alin. (2) din H.G.R. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, conform căruia începând cu 1.07.2015 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată s-a stabilit la 1.050 lei lunar, ceea ce impune majorarea fondului financiar pentru personalul a căror drepturi salariale au fost stabilite sub nivelul prevăzut în această lege;

  • - majorării financiare a fondului de salarii aferent anului 2015 și a acordării gradațiilor corespunzătoare tranșei de vechime în muncă prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulteioare, a dispozițiilor O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1). lit. „a” și alin. (2), lit. „c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă modificarea statului de funcții- pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu

p Președinte

' VICEPREȘEDINTE

1 CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

-    COMAN CLAUDIU

F 94                                    ;      -

■                Aprobat cu HCJBV nr.: ^<2.0

'    ——•                       în ședința din data de : i-C-Oii 2^~/j

STAT DE FUNCȚII

Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov pentru anul 2015

Hj|

Funcții de demnitate publică

3

17.920

1

Președinte

S

1

6.616

2

Viceoresedinte

S

2

11.304

WMM

MM

WWMHS

3

Administrator public

s

1

6.616

Total funcții publice

141

393.461

4

Secretar

s

II

1

5.507

5

Manager Public

s

supenor

2

11.691

Funcții publice de conducere

20

79.952

6

Arhitect sef

s

II

1

4.023

7

Director general

s .

II

1

4.023

8

Director executiv

s

II

5

22.340

9

Director exec adjunct

s

II

2

8.244

10

Sef serviciu

s

II

10

37.480

11

Sef birou

s

II

1

3.842

Funcții publice de execuție

118

296.311

12

Consilier

s

I

superior

87

225.678

13

Consilier

s

I

principal

9

17.010

14

Consilier

s

asistent

1

1.417

15

Auditor

s

I

superior

5

15.370

16

Consilier juridic

s

I

superior

12

31.128

17

Referent

M

III

superior

4

5.708

Posturi in regim contractual

43

68.941

18

Sef Cabinet Președinte

s

1

2.741

19

Sef Birou

s

II

1

2.720

20

Consilier

s

IA

7

16.457

21

Consilier

s

I

1

1.907

22

Consilier

s

li

3

5.598

23

Consilier

s

D

1

1.050

24

Inspector de specialitate

s

IA

1

2.231

25

Inspector de specialitate

s

I

3

5.766

26

Inspector de specie

s

II

4

6.008

27

Referent

M

IA

2

2.402

28

Casier

M/G

1

1.108

29

Magaziner

M/G

1

1.193

30

Șofer

I

5

6.305

31

Telefonista (munc.calif)

III

2

2.302

32

Legator manual(munc.calif ■)

II

1

1.151

33

Funcționar

M/G

1

1.097

34

îngrijitor

3

3.150

35

Paznic

4

4.604

36

Muncitor calificat

II

1

1.151

APARAT DE SPECIALITATE

185

469.018

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

188

486.938