Hotărârea nr. 22/2015

Hotărârea.nr. 22 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, pe anul 2015


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 22

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul 2015, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea

Contrasemnează,


SECRETAR Maria DumbrăveanuJUDEȚULrBRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică:CENTRUL ȘCOLAR PT. EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

I 11/06

Formular

B UGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP.65.02    65.07.04 INVATAMANT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii pldțiior restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.201,70

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.155,70

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.155,70

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

940,00

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

691,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

564,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

3,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

40,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

84,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

249,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

174,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

56,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

9,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

200,70

0,00

Bunuri ei servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

64,70

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

8,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

13,00

Apa, cana! si salubritate

20.01.04

3,00

Carburanți si lubrifiant]

20.01.05

8,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Piese de schimb

20.01.06

2,00

Transport

20.01.07

5,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3,70

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

9,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10,00

Reparații curente

20.02

8,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

110,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

110,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3,00

0.00

Medicamente

20.04.01

1,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,00

Dezinfectanti

20.04.04

1,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

Deplasări, detasari, transferări - (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

Protecția muncii

20.14

3,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

15,00

0,00

‘oare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

15,00

0,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

15,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

46,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

46,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

46,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

46,00

/YK<

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIA: CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.lO.Ol.Ol)

1.

50

564

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV

Mihail Vestea

--Qfc

Viorica Olteanu