Hotărârea nr. 219/2015

Hotărârea.nr. 219 - privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov prin reducerea temporară a unui număr de paturi existente din Secţia Neurologie I, Secţia Psihiatrie I, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare, modernizare şi igienizare

România
Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.219

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin reducerea temporară a unui număr de paturi existente din Secția Neurologie I. Secția Neurologie II și Secția Psihiatrie I, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare, modernizare și igienizare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.06.2015

Analizând referatul nr.6581/09.06.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin reducerea temporară a unui număr de paturi existente din Secția Neurologie I, Secția Neurologie II și Secția Psihiatrie I, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare, modernizare și igienizare

Luând în considerare adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/1972/11.01.2011 și avizul epidemiologie nr.2227/29.05.2015 al Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov;

în conformitate cu prevederile art. 174 alin.3 și 5 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată. pct.II din OMS nr.914/206 privind aprobarea normelor privind condițiile care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației de funcționare cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, Str. Prundului, nr. 7-9, prin reducerea temporară a unui număr de paturi existente din Secția Neurologie I, Secția Neurologie II și Secția Psihiatrie I. pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare, modernizare și igienizare , după cum urmează:

21 paturi, din totalul de 47 paturi din secția Neurologie 11, în perioada 25.05 2015- 31.05.2015;

5 paturi, din totalul de 47 de paturi din secția Neurologie II, în perioada 01.06.2015-30.06.2015

15 paturi, din totalul de 45 de paturi, din secția Neurologie I, în perioada 01.06.2015-30.06.2015

10 paturi, din totalul de 43 de paturi, din secția Psihiatrie 1, în perioada 01.07.2015-31.07.2015

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență MedicalăContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Jp -