Hotărârea nr. 218/2015

Hotărârea.nr. 218 – privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare în vederea apărării intereselor Consiliului Judeţean Braşov şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov în litigiile cu personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

România
Județean Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.218.

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și de reprezntare în vederea apărării intereselor Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în litigiile cu personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26.06.2015

Analizând referatul nr.7533/19.06.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Serviciul Juridic Contencios prin care se propune aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și de reprezntare în vederea apărării intereselor Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în litigiile cu personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov:

Având în vedere prevederile art.I alin (1) și alin. (2) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, art.21 din Legea nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare:

In temeiul art.97 și art.I03 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de asistență și de reprezntare în vederea apărării intereselor Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în litigiile cu personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic Contencios și Direcția Economică .

p. PREȘEDINJi|^^^\ VICEPREȘEDINTE

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrâveanu


Claudiu Comyn \ R S î