Hotărârea nr. 215/2015

Hotărârea.nr. 215 - privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru ocuparea postului vacant de Şef Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală

România
Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.215

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru ocuparea postului vacant de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.06.2015

Analizând referatul nr.ad.1783/3.06.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru ocuparea postului vacant de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală;

Ținând cont de HCJ Brașov nr.81/20.02.2015 privind aprobarea componenței comisiilor de examen pentru ocuparea funcțiilor de Șef Laborator Radiologie și Imagistică și Șef Secție Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov precum și Procesul Verbal al Comisie de concurs încheiat în data de 10.02 2015;

în conformitate cu prevederile art.9 din OMS nr.1406/206 privind aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice,

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, • cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru ocuparea postului vacant de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală, conform Procesului Verbal al examenului încheiat în data de 10.02.2015.

Art.2.- în baza art.l Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov va emite actul administrativ de numire a doamnei Cârstea Maria medic șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală.

ArL3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE*

Claudiu Coman ȚContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu