Hotărârea nr. 211/2015

Hotărârea.nr. 211 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru achiziţionarea imobilulului situat în oraşul Rupea, str. Republicii, nr.349, judeţul Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.211

din data de 26.06.2015

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului situat în orașul Rupea, str.Republicii. nr.349. județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.06.2015

Analizând referatul nr.6307/17.06.2015 întocmit de către Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului situat în orașul Rupea, str.Rcpublicii. nr.349, județul Brașov , imobil care nu este nominalizat ca monument istoric în Lista monumentelor istorice 2010, dar face parte din ansamblu «Str. Republicii (ambele laturi ale străzii), având cod BV -II-a-B-11771, poz. LMI -761 »

Luând în considerare înștiințarea S.C OMV PETROM SA prin Jakab Zsolt Arpad, Administrator Brașov&Covasna, privind intenția de vânzare înregistrată cu nr.6307/28.05.2015, pentru, imobilului situat în orașul Rupea, str.Republicii. nr.349. județul Brașov, la un preț de 3968 euro cu TVA. precum și Adresa Ministerului Culturii - Direcția Generală Juridică și Patrimoniu Cultural privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilului situat în orașul Rupea, str.Republicii. nr.349. județul Brașov:

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) și (8) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice precum și art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) lit.a și art.l 15 alin (1) lit.c alin.4 -7 din Legea nr 215/2001;

în temeiul art. 97 și art.l03. alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea imobilului situat în orașul Rupea, str.Republicii. nr.349, județul Brașov , imobil care nu este nominalizat ca monument istoric in Lista monumentelor istorice 2010, dar face parte din ansamblu «Str. Republicii (ambele laturi ale străzii), având cod BV -II-a-B-11771, poz. LMI -761 », înscris în CF nr. 100124 Rupea, sub nr. topografic 100124, , deținut de S.C.OMV PETROM SA, prin Jakab Zsolt Arpad. Administrator Brașov&Covasna.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coinan;

X,•4    .

V o

C.»

c-

<0


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu