Hotărârea nr. 210/2015

Hotărârea.nr. 210 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru cumpărarea apartamentului nr.5, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în imobilul din Municipiul Braşov, str. P-ţa Sfatului nr.1

România

( • msiliiiI .Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.210

din data de 26.06.2015

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov. Piața Sfatului, nr.l

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.06.2015

Analizând referatul nr.5539 din 18.05.2015 întocmit de către Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov. Piața Sfatului, nr. 1:

Luând în considerare înștiințarea doamnei Mârtea Margareta, tutore al numitului Mihăescu Mircea. privind intenția de vânzare înregistrată cu nr.5539/16.04.2015, pentru apartamentul nr.5 din imobilul monument istoric, înscris în CF nr.520 Brașov, nr. top (5610. 5611 )/V. poziția 421. LM1 2010 BV-II-m-B-11560, situat în municipiul Brașov. Piața Sfatului, nr.l. la un preț de 37.500 euro. precum și Adresa Ministerului Culturii - Direcția Generală Juridică și Patrimoniu Cultural privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul monument istoric situat în mun. Brașov. Piața Sfatului, nr.l-Casa Albrichsfeld -Kamner, datare 1589, sec XIX, sec XX;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) și (8) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice precum și art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) lit.a și art.l 15 alin (I) lit.c alin.4 -7 din Legea nr 215/2001;

în temeiul art. 97 și art.l03. alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric de categoria B. evidențiat în lista monumentelor istorice LMI 2010 BV-II-m-B-l 1560. situat în municipiul Brașov. Piața Sfatului nr.l. ap.5, Casa Albrichsfeld -Kamner, datare 1589, sec XIX. sec XX; înscris în CF nr.520 Brașov, nr. top (5610. 5611 )/V. deținut de Mihăescu Mircea prin Mârtea Margareta tutore.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu.

p.PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE^

Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuClaudiu Coman-f           •


o

'( " ■