Hotărârea nr. 209/2015

Hotărârea.nr. 209 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru cumpărarea apartamentelor nr.6 şi nr.8, din imobilul monument istoric de categoria A, situate în Municipiul Braşov, str.Poarta Schei nr.11

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.209

din data de 26.06.2015

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.6 și nr.8 din imobilul monument istoric de categoria A, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.ll

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.06.2015

Analizând referatul nr.4897/12.05.2015 întocmit de către Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea apartamentului nr.6 și nr.8 din imobilul monument istoric de categoria A, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11;

Luând în considerare înștiințarea domnului Radu Răzvan privind intenția de vânzare înregistrată cu nr.4987/04.05.2015, pentru apartamentul nr.6 și nr.8 din imobilul monument istoric, având cod LMI 2010 BV-ll-m-A-11497, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.l 1. la un preț de 44.000 euro pentru fiecare apartament, precum și Adresa Ministerului Culturii - Direcția Generală Juridică și Patrimoniu Cultural privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul monument istoric situat în mun. Brașov, str. Poarta Schei, nr. 11. ap.6;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) și (8) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice precum și art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) lit.a și art.l 15 alin (1) lit.c alin.4 -7 din Legea nr 215/2001;

în temeiul art. 97 și art.103. alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea apartamentul nr.6 și nr.8 din imobilul monument istoric de categoria A. evidențiat în lista monumentelor istorice, poziția 353, avînd cod LMI 2010 BV-Il-m-A-11497, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, ap.6 și ap. 8 înscris în CF nr.l29303-Cl-U6 Brașov, sub nr. top cad 129303-C1-U6, deținut de Radu Răzvan.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu.

p.PREȘEDINTF; RC;. VICEPREȘEDINTE/ S;

Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuClaudiu Coinanz,A-

\ i

V 7