Hotărârea nr. 208/2015

Hotărârea.nr. 208 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DRABUS SPEED S.R.L., pe traseul: Zărneşti (Centru CEC) – Poiana Mărului - Râşnov (S.C. PROTEC DAC S.R.L. punct de lucru S.C. D.M. Elekrom S.R.L. –parcare incintă şi retur

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office(â>iudbrasov.ro . Website: www,judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.208

din data de 26.06.2015

privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DRABUS SPEED S.R.L., pe traseul: Zărnești (Centru CEC) - Poiana Mărului - Râșnov (S.C. PROTEC DAC S.R.L. punct de lucru S.C. D.M. Elekrom S.R.L. -parcare incintă și retur

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26 iunie 2015;

Analizând referatul nr. ad.3968/15.04.2015 întocmit de către Direcția Tehnică - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini (grafic de circulație) pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DRABUS SPEED S.R.L., pe traseul: Zărnești (Centru CEC) - Poiana Mărului - Râșnov (S.C. PROTEC DAC S.R.L. punct de lucru S.C. D.M. Elekrom S.R.L. -parcare incintă și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 30.04.2016, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport; văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin.(l) lit. „p’\ art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, modificată și completată prin Legea nr. 163/2011 și art. 31, alin. 1A1, art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, modificat prin Ordinul nr. 182/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art. 91, alin.l, lit. d și alin. 5. lit. a. pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini (grafic de circulație) pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DRABUS SPEED S.R.L, pe traseul: Zărnești (Centru CEC) - Poiana Mărului - Râșnov (S.C. PROTEC DAC S.R.L. punct de lucru S.C. D.M. Elekrom S.R.L. -parcare incintă și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu, până la data de 30.04.2016, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică - Autoritatea de Transport Județean de Persoane.

...

p. PREȘEDINTE.   / -... Z

VICEPREȘEDINTĂ        V' ;

Contrasemnează,

Claudiu Coman

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

Red.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.- - DIUAT-Autoritatea Județeană de Transport de Persoane

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria ..BV. Nr......0110.

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:

S.C. DRABUS SPEED S.R.L.

Valabilă de la data de..........până la data de .........

Eliberată în baza Licenței de transport seria............ nr. 10059.0..............

Emitent

Consiliul Județean Brașov

Data eliberării......................Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.


Traseul:

ZARNESTI (CENTRU - CEC ) - POIANA MĂRULUI -RÂȘNOV (SC DM ELEKTRON SRL- parcare incinta prin SC PROTEC DAC SRL)

Seria BV Nr. 0110

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. DRABUS SPEED S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BVNr.0110

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului - ZARNESTI - POIANA MĂRULUI - RÂȘNOV ( SC DM ELEKTRON SRL -

parcare incintă prin SC PROTEC DAC SRL)

DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

6.00

14.00

22.00

8.00

0

1

Zămești - centru

7.50

15.50

23.50

17.20

6.05

14.05

22.05

8.05

4

2

Zămești - Tohan blocuri

7.45

15.45

23.45

17.15

6.25

14.25

22.25

12

3

P Marulului - centru (monument)

7.25

15.25

23.25

6.45

14.45

22.45

8.20

26

4

Râșnov - SC D.M. Elektron SRL - parcare incinta

7.10

15.10

23.10

17.00

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă:l,2,3,4,5,

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare.: 1 /BV-86-DBS

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: M - Categ. Dl

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                           Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

  SC DRABUS SPEED SRL


  CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTE  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1.

  Primăria Zămești

  3393/17.03.2015

  2.

  Primăria Poiana Mărului

  1243 /18.03.2015

  3.

  Contract SC Protec DAC SRL

  nr. 122/01.04.2015

  05.01.2016

Data emiterii: