Hotărârea nr. 206/2015

Hotărârea.nr. 206 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 iunie 2015


■ ' \'R LR! L JU DEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 206

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iunie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 iunie 2015;

Analizând Dispoziția nr. 439/19.06.2015, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 26 iunie 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă înscrierea la punctul 21 - „Diverse” al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iunie 2015, a treisprezece propuneri formulate de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, domnul Claudiu Coman.

Art.2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iunie 2015, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 439/19.06.2015.

p.PREȘEDINTE vicepreședinte; V Claudiu Coman           î-

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.439

din data de 19.06.2015

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 26 iunie 2015, ora IO00, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată.

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 26 iunie 2015, ora IO00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27.05.2015.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DRABUS SPEED S.R.L., pe traseul Zămești (centru CEC) -Poiana Mărului - Râșnov (SC PROTEC DAC SRL punct de lucru SC D.M. Elekcrom SRL - parcare incintă) și retur.

 • 3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentelor nr.6 și nr.8, situate în imobilul din Municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr.ll.

 • 4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.5, situat în imobilul din Municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului nr.l.

5) Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului situat în orașul Rupea, str. Republicii, nr.349. județul Brașov

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare de către Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dos.nr. 1595/62/2015.

 • 8. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru ocuparea postului vacant de Șef Secție Medicină Fizică și Balneologie.

 • 9. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru ocuparea postului vacant de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală.

 • 10. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru ocuparea postului vacant de Șef Secție Clinică Oncologie Medicală.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 144/29.04.2015 privind aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2015.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și de reprezentare în vederea apărării intereselor Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în litigiile cu personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin închiderea temporară a unui număr de paturi.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Muzeul de Artă Brașov.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 202/27.05.2015 privind aprobarea participării Județului Brașov ca membru asociat în Asociația „ Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei”.

 • 19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului privind modificarea prețului la apă potabilă, respectiv tariful la canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare de către S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielior de transport al elevilor, al cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar spre școală și spre localitatea de domiciliu, pe anul 2015, de către unitățile de învățământ special și special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

 • 21. Diverse.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Comand ți r-

Vizat pentru legalitate, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

România
Consiliul Județean Brașov

Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.06.2015

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind validarea membrilor în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județeului Brașov. în calitate de membru asociat în cadrul Asociației ..Valea Zimbrilor - Vama Buzăului”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2015.

 • 7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă - 2015.

 • 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico - militare a județului Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calității de reprezentant al Consiliului Județean Brașov ăn cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO mediu”. în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, a domnului consilier județean Kovacs Attila, ca urmare a demisiei

 • 11. Informare privind oferta Bisericii Evanghelice C.A -Parohia Brașov cu privire la închirierea clădirilor în care funcționează Muzeele de Artă și Etnografie.

 • 12. Informare privind situația imobilului situat în mun. Brașov, str. George Coșbuc nr.2 -Baza Sportivă Olimpia.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HC.T nr.l 17/18.03.2015 privind aprobarea documentației de licitație pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, în imobilul situat în mun. Brașov, str. George Cosbuc, nr.2 - Clădirea Olimpia și însusirera Raportului de evaluare, întocmit la data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat, membru ANEVAR - Ioan Palici.