Hotărârea nr. 203/2015

Hotărârea nr.203- privind aprobarea utilizării sumei de 1.813,50 mii lei din excedentul bugetului local al judeţului Braşov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2015

wmaniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576
A II l .ll DEȚEAN BRAȘOV

(. '<•<! F-16

HOTĂRÂREA NR. 203

din data de 27.05.2015


- privind aprobarea utilizării sumei de 1.813.50 mii lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014. pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.05.2015;

Analizând referatul înregistrat cu nr. 6015 din 22.05.2015. întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune spre aprobare utilizarea sumei de 1.813.50 mii lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/20M.legea bugetului de stat pe anul 2015. ale ari. 58, alin. 1, lit “a", art. 6 lit “a" și lit. "b" din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă utilizarea sumei de 1.813,50 mii lei din excedentul bugetului loca) al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015, astfel:

1.663.50 mii lei pentru majorrea unor lucrări de investiții pe drumurile județene;

150 mii lei pentru lucrări de investiții la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, constând în întocmirea documentațiilor tehnico-economice necesare finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a Proiectului de modernizare “Unitate Primire Urgență".

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Ciaudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu