Hotărârea nr. 202/2015

Hotărârea nr.202 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov ca membru asociat în Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei”

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


Website: wwwjudbrasov.ro<)\sn.iri. .imr.TFAx brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 202

din data de 27.05.2015

- privind aprobarea participării Județului Brașov ca membru asociat în Asociația „Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 27.05.2015 ;

Analizând referatul nr. 6115/2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov ca membru în Asociația „Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei”: s-au anexat Statutul actualizat, Actul Constitutiv, precum și actele adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației „Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei”;

Având în vedere dispozițiile din O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit. ”b” și "e" și alin. (6), lit. „a”, art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Județului Brașov ca membru asociat în Asociația „Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei” .

Art.2. - Se împuternicește domnul Negrea Cornel să reprezinte Județul Brașov în Asociația „Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei” și să participe la lucrările/întrunirile aferente.

Art3. - Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în anexa * care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse. Programe, Proiecte de Dezvoltare.

Anexa are caracter con fiContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu