Hotărârea nr. 200/2015

Hotărârea nr.200 - privind aprobarea majorării cotizaţiei judeţului Braşov de la valoarea prezentă de 0,2 lei/locuitor anual la o valoare de 2,8 lei/locuitor pentru anul 2015, respectiv 1,4 lei/locuitor pentru anul 2016 şi împuternicirea unui vicepreşedinte să reprezinte judeţul Braşov în AGA Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov pentru a vota noul cuantum al cotizaţiei

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.200 din data de 27.05.2015


- privind aprobarea majorării cotizației județului Brașov de la valoarea prezentă de 0,2 lei/locuitor anual la o valoare de 2,8 lei/locuitor pentru anul 2015, respectiv 1,4 lei/locuitor pentru anul 2016 și împuternicirea unui vicepreședinte să reprezinte județul Brașov în AGA Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov pentru a vota noul cuantum al cotizației

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 27.05.2015

Analizând referatul nr.5962/21.05.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare prin care se propune aprobarea majorării cotizației județului Brașov de la valoarea prezentă de 0,2 lei/locuitor anual la o valoare de 2,8 lei/locuitor pentru anului 2015, respectiv 1,4 lei/locuitor pentru anul 2016 și împuternicirea unui vicepreședinte să reprezinte județul Brașov în AGA Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov pentru a vota noul cuantum al cotizației;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de prevederile art.48 din Statului ADDJB, potrivit căruia nr. de locuitori este stabilit conform datelor din Recensământul populației și locuinței din anul 2011;

în conformitate cu dispozițiile OGR nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr.246/2005 cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art.9l alin(l) lit”b”, alin.(3). lit."a“ și alin.(6). lit. „a” din Legea 215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr. 273/2006. privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă majorarea cotizației județului Brașov către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov de la valoarea prezentă de 0,2 lei/locuitor anual la o valoare de 2,8 lei/locuitor pentru anul 2015, respectiv 1,4 lei/locuitor pentru anul 2016. ce urmează a fi achitată de Județul Brașov, ca membru asociat al acesteia, ulterior parcurgerii procedurilor legale privind modificarea Statutului Agenției de Dezvoltare Durabila a Județului Brașov.

Art.2 Se împuternicește domnul Mihail Veștea. vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov să reprezinte județul Brașov în AGA Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, pentru a vota noul cuantum al cotizației.

Art.3 Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotătâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu