Hotărârea nr. 199/2015

Hotărârea nr.199 – privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov

România
;> uliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.199

din data de 27.05.2015

- privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov in Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 27.05.2015

Analizând referatul nr. 5382/22.05.2015 întocmit de Direcția Economică prin care se propune aprobarea unui mandat special pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor restrânsă la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov în vederea aprobării repartizării profitului net aferent anului 2014;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 533/25.10.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov. în numele Județului Brașov. în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.lll lit ,.a" din Legea nr. 31/1990. republicată, privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare . art.l lit ..f dfrr O.G. nr.64 din 30 august 2001. actualizată, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, precum și art. 91. alin. (1). lit. ..a" și alin. (2). lit. ,.d“ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG nr 109/2011 privind guvemanța corporativa a intreprinderilor publice;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă mandatul special pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor, la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A Brașov, în vederea aprobării repartizării profitului net al societății aferent anului 2014.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică

p. PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Claudiu Coman
Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu