Hotărârea nr. 198/2015

Hotărârea nr.198 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din subordinea Consiliului Judeţean Braşov

<omania
j'iîiui .juuvtvun Brașov


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 198

din data de 27.05.2015

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.05.2015

Analizând referatul nr. 3056/16.03.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică-Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean precum și de avizele comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul Ministerului Sănătății 1082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare și art. 87, art. 91, alin. (1), lit. "a" și alin. (5), lit. “a” pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Directia Generală Administrație Publică-Direcția de Sănătate și Asistență Medicală-Compartimentul de Management al Asistenței Medicale vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINȚ Coman Claudni^Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbraveanu


Red. AM

Se difuzează la:

Câte un ex.: membrilor

•       1 ex.- Direcția Generală Administrație Publică

1 ex.- Direcția de Sănătate și Asistență Medicală-Compartimentul de Management al Asistenței Medicale

1 ex.- Colecție

ANEXA LA HCJ nr.


p.Președinte

VicepreședinteREGULAMENTUL-CADRU de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Brașov

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale

ART.1

 • (1) Prezentele norme reglementează organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoana fizică, la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • (2) Concursul pentru ocuparea funcției de manager din cadrul spitalului se organizează de către Consiliul de Administrație al spitalului care numește o Comisie de concurs cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii concursului.

 • (3) Concursul se desfășoară la nivelul spitalului cu respectarea prezentului regulament, în 2 etape:

Etapa I Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs, etapa eliminatorie;

Etapa II Etapa de susținere a probelor de evaluare:

 • a) Probă scrisă - test-grilă de verificare a cunoștințelor, probă eliminatorie;

b) Proba de susținere a proiectului de management;

 • c) Interviu de selecție -în scopul aprecierii abilităților candidatului de îndeplinire a atribuțiilor funcției de manager.

 • (4) Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7,00;

 • (5) După finalizarea etapelor de concurs, Comisia de concurs întocmește clasificarea candidaților care au promovat toate probele de evaluare și au obținut media finală de cel puțin 8,00;

 • (6) Se declară "Admis” candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susținerii concursului pentru ocuparea funcției de manager al spitalului public pentru care a concurat.

 • (7) Consiliul de Administrație solicită președintelui Consiliului Județean Brașov numirea în funcția de manager a persoanei desemnate câștigătoare;

 • (8) Numirea în funcția de manager al spitalului se face prin act administrativ al Președintelui Consiliului Județean Brașov, în baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;

 • (9) Managerul încadrat în condițiile alin.(8) încheie un contract de management cu Președintele Consiliul Județean Brașov pe o perioadă de 3 ani. Contractul de management poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale sau ori de căte ori este nevoie. Evaluarea este efectuată pe baza criteriilor de performantă generale stabiliți prin ordin al ministrului sănătății, precum și pe baza criteriilor specifice și a ponderilor stabilite și aprobate prin act administrativ al Președintelui Consiliului Județean Brașov.

CAPITOLUL 2

Organizarea concursului de selecție

ART. 2

 • (1) Consiliul de Administrație numește prin hotărâre Comisia de concurs;

 • (2) Comisia de concurs este numită din cadrul membrilor Consiliului de Administrație și este formată din președinte, 3 membrii și un secretar, acesta din urmă neparticipând la elaborarea întrebărilor testului-grilă și nefiind evaluator în nici o etapă a concursului;

 • (3) Președintele comisiei de concurs poartă întreaga răspundere pentru asigurarea legalității în ceea ce privește evaluarea candidaților, asigurarea șanselor egale pentru aceștia, securitatea conținutului probelor de evaluare și a documentelor elaborate de comisie;

 • (4) Președintele comisiei de concurs stabilește atribuțiile membrilor acesteia, astfel încât să se asigure răspunderea personală a fiecăruia;

 • (5) Comisia de soluționare a contestațiilor este numită de organul ierarhic superior spitalului, prin hotărâre adoptată de Plenul Consiliului Județean Brașov.

 • (6) Nu pot face parte din comisia de concurs și din comisia de soluționare a contestațiilor cei care au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidaților. în acest sens, după definitivarea înscrierilor membrii comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor vor semna declarații pe proprie răspundere;

 • (7) După constituire, până la finalizarea concursului de selecție și soluționarea contestațiilor, comisia de concurs își desfășoară activitatea în încăperi destinate special, dotate cu mijloace birotice și de securitate a informațiilor, asigurate de spital la cererea Consiliului de Administrație iar Serviciul de Resurse Umane al spitalului oferă tot sprijinul necesar la organizarea/desfășurarea concursului.

 • (1) în vederea organizării și desfășurării concursului de selecție, Consiliul de Administrație transmite prin Serviciul de Resurse Umane al spitalului spre publicare în 1 publicație națională și 2 publicații locale și spre afișare pe site-ul spitalului și al Consiliului Județean Brașov, anunțul de concurs cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii acestuia;

 • (2) Calendarul estimativ al desfășurării concursului, temele-cadru pentru proiectul de management, bibliografia și regulamentul de organizare și desfășurare a concursului aprobat prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov se afișează pe site-ul spitalului și al Consiliului Județean Brașov la aceeași dată cu publicarea anunțului de concurs;

 • (3) Anunțul de concurs cuprinde:

 • a) denumirea funcției scoase la concurs;

 • b) locul și perioada de desfășurare a concursului;

 • c) criteriile de selecție;

 • d) locul și perioada de înscriere;

 • e) conținutul dosarului de înscriere;

 • f)  cuantumul taxei de participare la concurs;

 • (4) Cuantumul taxei de participare la concurs se stabilește prin act administrativ al președintelui Consiliului Județean Brașov și se achită la caseria spitalului sau prin virament bancar în contul unității sanitare.

 • (5) Sumele încasate de unitatea sanitară se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și desfășurare a concursului, în condițiile legii;

 • (6) Candidaților declarați "Respinși” în urma verificării/studierii dosarelor de înscriere, în termen de 30 de zile, de la data afișării rezultatului, li se returnează 75% din taxa de participare la concurs.

ART.4

(1) Comisia de concurs are următoarele atribuții:

 • a) Stabilește temele-cadru pentru proiectul de management, bibliografia pentru concurs și calendarul estimativ al desfășurării concursului;

 • b) Verifică/studiază dosarele de înscriere ale candidațiilor în termen de 2 zile de la finalizarea înscrierilor și stabilește rezultatul pentru fiecare candidat, prin înscrierea mențiunii „Admis” sau „Respins";

 • c) întocmește lista candidațiilor admiși la concurs și afișează rezultatele la sediul și pe site-ul spitalului;

 • d) Elaborează documente necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare și pentru finalizarea concursului;

 • e) Elaborează grila de punctare a proiectelor de management, pe care o publică pe site-ul spitalului și o afișează la sediul acestuia, după încheierea perioadei de înscriere a candidaților.

 • f)  Evaluează, înainte de data susținerii concursului, proiectele de management depuse de candidați;

 • g) Elaborează întrebările testului-grilă de verificare a cunoștințelor cu cel mult 12 ore înaintea susținerii probei;

 • h) Instruiește candidații înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile desfășurării concursului;

 • i)  întocmește Fișa interviului de selecție și acordă nota finală a interviului, ca medie între nota acordată de fiecare membru evaluator al comisiei de concurs;

 • j)  Preia de la Serviciul de Resurse Umane al spitalului contestațiile înregistrate și le predă, pe bază de proces-verbal, comisiei desemnate pentru soluționare;

 • k) Pune la dispoziția comisiei de soluționare a contestațiilor toate documentele necesare analizării și soluționării acestora.

 • l)  Clasifică candidații, în baza mediilor finale, în ordine descrescătoare, media finală fiind media aritmetică a notelor obținute la testul grilă, proiectul de management și la interviul de selecție, calculată cu două zecimale; La medii egale, departajarea candidaților se face după media obținută la testul-grilă, iar la menținerea egalității, după nota obținută la proiectul de management;

 • m) Președintele comisiei de concurs, în 48 de ore de la finalizarea concursului, înaintează consiliului de administrație procesul-verbal cu rezultatele finale, semnat pe fiecare pagină.

(2) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

 • a) Rezolvă contestațiile cu privire la respingerea dosarelor și la rezultatul final al concursului, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere;

 • b) Rezolvă contestațiile cu privire la rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere;

 • c) Aduce la cunoștința contestatarilor, prin afișare la sediul și pe site-ul spitalului public, decizia comisiei de soluționare a contestațiilor;

CAPITOLUL 3 înscrierea candidaților

ART.5 înscrierea candidaților se face la sediul spitalului public care organizează concursul, într-un interval care se încheie cu 7 zile înaintea datei stabilite pentru susținerea concursului.

ART.6 La concursul de selecție se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

 • a) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico- financiar sau juridic;

 • b) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui mașter sau doctorat în management sanitar economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată potrivit legii;

 • c) pentru spitalele clinice candidatul trebuie să fie cadru universitar sau medic primar și să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

 • d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

 • e) nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;

 • f)  sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

 • g) nu au vârsta de pensionare, conform legii;

ART.7 Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere;

 • b) copia actului de identitate;

 • c) copia legalizată a diplomei de licență sau echivalente;

 • d) copia legalizată a certificatului de absolvire a cursului de management sau management sanitar; copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sanitar, ori copie legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată potrivit legii.

 • e) documente care să ateste calitatea de cadru didactic sau copie legalizată a certificatului de medic primar, în cazul concursului organizat pentru ocuparea postului de manager din cadrul spitalelor clinice in care se desfășoară si activitate de învățământ si cercetare științifică medicală;

 • f)  curriculum vitae;

 • g) copii legalizate ale diplomelor de studii și alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competențe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;

 • h) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lunga durată sau copie de pe carnetul de muncă certificată de către conducerea unității. Aceasta din urmă va fi certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unității care o gestionează.

 • i)  cazierul judiciar;

 • j)  declarație pe proprie răspundere că nu se află în curs de urmărire penală;

 • k) adeverința medicală din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;

 • l)  declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

 • m) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care și-a schimbat numele, după caz;

 • n) proiectul de management realizat de candidat;

 • o) chitanța de plată a taxei de participare la concurs, emisă de spitalul la care candidează.

ART.8

 • (1) Dosarele de înscriere se depun la Serviciul Resurse Umane al spitalului la care candidează până la termenul stabilit pentru finalizarea înscrierilor, care nu poate fi mai târziu de 7 zile înainte de începerea concursului.

 • (2) Comisia de concurs, în termen de 2 zile de la data finalizării înscrierilor, studiază dosarele depuse și stabilește pentru fiecare rezultatul prin înscrierea mențiunii "Admis" sau "Respins".

 • (3) Rezultatul verificării/studierii dosarelor de înscriere se afișează la sediul spitalului public care organizează concursul de ocupare a funcției de manager și pe site-ul Consiliului Județean Brașov;

 • (4) Candidații pot să conteste acest rezultat în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

 • (5) Concursul de selecție este continuat numai de candidații ale căror dosare au fost declarate "Admis".

CAPITOLUL 4 Desfășurarea concursului propriu-zls

ART.9

 • (1) Comisia de concurs elaborează întrebările pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor cu cel mult 12 ore înaintea susținerii probei. Această activitate se desfășoară în condițiile prevăzute la art.2 alin (7) asigurate de Consiliul de Administrație și spitalul public care organizează concursul.

 • (2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu și se desfășoară pe durata a două ore.

 • (3) Testul-grilă conține 50 de întrebări din care:

 • a) 40% din domeniul legislației specifice activității spitalului public;

 • b) 60% din domeniul managementului sanitar.

 • (4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a;b;c;d) astfel:

 • a) 40% din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 4 și se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte;

 • b) 60% din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 4 și se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte.

 • (5) Testul grilă elaborat se multiplică în prezența președintelui comisiei de concurs, într-un număr de exemplare dublu față de numărul candidaților și se introduc într-un plic care se sigilează, în cazul în care numărul candidaților înscriși impune desfășurarea probei de concurs în mai multe săli, pentru fiecare sală se întocmește un plic sigilat.

 • (6) Persoanele care au participat la multiplicarea și sigilarea plicurilor cu testele-grilă nu pot să părăsească spațiile în care s-au desfășurat aceste activități până la începerea probei.

 • (7) întrebările se elaborează astfel încât:

 • a) conținutul să fie clar exprimat;

 • b) formularea să fie în strictă concordanță cu bibliografia stabilită pentru concurs;

 • c) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei pentru concurs;

 • d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

 • (8) Pentru rezolvarea testului-grilă candidații folosesc numai pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

 • (9) Notarea testului-grilă se face cu respectarea baremului de corectare elaborat de membrii comisiei de concurs și aprobat de președintele acesteia. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. în situația în care există diferențe mai mari de un punct între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs președintele reverifică și stabilește punctajul definitiv.

 • (10)   Rezultatul testului-grilă se afișează la sediul și pe site-ul spitalului care organizează concursul de ocupare a funcției de manager, în ziua susținerii probei.

 • (11)  Candidații care au obținut la testul-grilă de verificare a cunoștințelor o notă mai mică de 7,00 sunt declarați respinși și nu pot continua concursul.

 • (12)  Candidații au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la afișare. Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

ART.10

 • (1) Proiectul de management reflectă modul în care candidatul analizează și propune soluții de rezolvare a temei alese din temele-cadru stabilite de comisia de concurs.

 • (2) Proiectul de management se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator cu caracter Arial, font de 14, distanță între rânduri de 1,5;

 • (3) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează spitalul pentru care candidează. Informațiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare și obținute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (4) La cererea candidaților, spitalul are obligația să pună la dispoziția acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată și structura de personal ale unității sanitare, aflate în vigoare la data solicitării.

 • (5) Proiectele sunt evaluate, de comisia de concurs înainte de data stabilită pentru susținerea acestor probe.

 • (6) Fiecare proiect este notat, independent, conform grilei de punctare elaborată de membrii comisiei de concurs și aprobată de președintele acesteia. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator.

 • (7) în cazul în care există diferențe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, președintele reverifică și stabilește punctajul proiectului de management.

 • (8) Grila de punctare a proiectelor de management este elaborată de comisia de concurs și publicată pe site-ul spitalului și afișată la sediul spitalului, după încheierea perioadei de înscriere a candidaților.

 • (9) Susținerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, pe durata a maximum 15 minute. Această durată poate fi suplimentată de președintele comisiei de concurs în cazul în care se pun întrebări suplimentare.

 • (10)  în urma susținerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota definitivă pentru această probă de evaluare;

ART.11

 • (1) Interviul de selecție are scopul de a aprecia abilitățile candidatului de îndeplinire a atribuțiilor funcției de manager.

 • (2) Fiecare membru al comisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmește "Fișa interviului de selecție" (conform anexei nr.1 la prezentul regulament).


 • (3) Nota finală, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs în fișă.

 • (4) Interviul de selecție se desfășoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei de concurs.

 • (5) în cadrul interviului de selecție se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări:

 • a. întrebări deschise - cu scopul de a atrage mai multe informații de la candidat,

dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteți să spuneți despre.........?);

 • b. întrebări închise - cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situații (de exemplu: Ați condus un colectiv de muncă/echipă vreodată?);

 • c. întrebări ipotetice - cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situații sau evenimente ipotetice (de exemplu: în cazul în care sunteți angajat, cum ați proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal?);

 • d. întrebări de probă - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin

revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneați că.........).

 • (6) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială și origine socială.

ART.12

 • (1) Media finală a fiecărui candidat este media aritmetică a notelor obținute la testul-grilă, proiectul de management și la interviul de selecție, calculată cu două zecimale.

 • (2) în baza mediilor finale se întocmește în ordine descrescătoare, clasamentul candidațiilor la concurs.

 • (3) La medii egale, departajarea candidaților se face după media obținută la testul-grilă iar la menținerea egalității, după nota obținută la proiectul de management.

 • (4) Comunicarea rezultatelor finale de face în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului prin publicare pe site-ul spitalului și afișare la sediul acestora.

 • (5) Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului cu excepția interviului de selecție în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere de către Comisia de soluționare a contestațiilor. Rezultatul contestațiilor se afișează la sediul și pe site-ul spitalului.

 • (6) în termen de 48 de ore de la finalizarea concursului și rezolvarea contestațiilor, președintele comisiei de concurs înaintează Consiliului de Administrație al spitalului-public care a publicat funcția de manager la concurs procesul-verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare pagină.

 • (7) Consiliul de Administrație al spitalului care a publicat funcția la concurs validează rezultatele concursului și trimite documentația președintelui Consiliului Județean Brașov, pentru încheierea contractului de management și numirea în funcția de manager.

CAPITOLUL 5

Dispoziții finale

ART.13

 • (1) Nu pot candida la concursul de ocupare a funcției de manager membrii Consiliului de Administrație al spitalului public care organizează concursul.

 • (2) Dosarele de înscriere, lucrările scrise ale candidaților, precum și toate documentele întocmite pentru organizarea și desfășurarea concursului se păstrează în arhiva spitalului și au regimul documentelor de personal.

 • (3) Anexa 1 face parte integrantă din prezentul regulament.

Direcția de Sănătate și Asistență Medicală Director executiv Stanciu Gabriel

Anexa 1

SPITALUL................................................................

COMISIA DE CONCURS..........................................

FIȘA INTERVIULUI DE SELECȚIE

Candidat..............................................................

Postul solicitat......................................................

Data interviului......................................................

Numele membrului din comisie.............................

 • 1. Aptitudini de comunicare:

 • - Excelente (10-9,50)

 • - Foarte bune (9,49-9,00)

 • - Acceptabile (8,99-7,00)

 • - Minime (6,99-5,00)

 • - Insuficiente (4,99-1,00)

 • 2. Aptitudini și cunoștințe manageriale:

 • - Excelente, capabil să își asume atribuțiile funcției de manager fără o pregătire prealabilă (10-9,50)

 • - Foarte bune, este necesară puțină pregătire (9,49-9,00)

 • - Bune, are cunoștințe elementare, dar este capabil să învețe (8,99-7,00)

 • - Necesită multă pregătire (6,99-5,00)

 • - Nu are aptitudini manageriale (4,99-1,00)

 • 3. Ambiții profesionale:

 • - Fixează obiective foarte ambițioase (10-9,50)

 • - Scopuri de nivel înalt (9,49-9,00)

 • - Obiective de nivel mediu (8,99-7,00)

 • - Obiective limitate, nu este foarte ambițios (6,99-5,00)

 • - Se bazează pe alții prea des, obiective minime (4,99-1,00)

 • 4. Motivare:

 • - Motivare excelentă, dorință puternică de a munci (10-9,50)

 • - Foarte interesat de ocuparea funcției; pune multe întrebări (9,49-9,00)

 • - Dorință de a munci (8,99-7,00)

 • - Puțin interesat de ocuparea funcției (6,99-5,00)

- Nu este interesat de ocuparea funcției, impasibil (4,99-1,00)

5. Corespunzător pentru ocuparea funcției de manager de spital public:

 • - Excelent pentru această funcție (10-9,50)

 • - Foarte bun pentru această funcție (9,49-9,00)

 • - Satisfăcător pentru această funcție (8,99-7,00)

 • - Incert pentru această funcție (6,99-5,00)

 • - Nesatisfăcător pentru această funcție (4,99-1,00)

6. Autocontrol:

 • - Are o excelentă abilitate de a se controla (10-9,50)

 • - Siguranță de sine, încredere în capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49-9,00)

 • - Autocontrol mediu (8,99-7,00)

 • - Pare suprasolicitat, nervos (6,99-5,00)

 • - Greoi, pare preocupat, îngrijorat (4,99-1,00)

7. Impresie generală:

• Excelentă (10-9,50)

 • - Foarte bună (9,49-9,00)

 • - Bună (8,99-7,00)

 • - Satisfăcătoare (6,99-5,00)

 • - Nesatisfăcătoare (4,99-1,00)

Nota obținută*):..............

Solicitantul este un candidat:

 • - FOARTE POTRIVIT (10 - 9,50)

 • - POTRIVIT (9,49 - 9,00)

 • - DESTUL DE POTRIVIT (8,99 - 7,00)

 • - POSIBIL, DAR PENTRU UN ALT POST (6,99 - 5,00)

 • - NEPOTRIVIT (4,99 -1,00)


Evaluator,

(data)


(semnătura) *) Se trece nota finală a interviului de selecție, calculată, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluați.