Hotărârea nr. 197/2015

Hotărârea nr.197 - privind aprobarea participării Județului Brașov la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – programul rabla 2015, în vederea achiziţionării a două autoturisme

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.197


din data de 27.05.2015


- privind aprobarea participării Județului Brașov la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național - programul rabla 2015, în vederea achiziționării a două autoturisme


r t r e


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2015;


' Analizând referatul nr. 5269/20.05.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea participării Județului Brașov la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național - programul rabla 2015. în vederea achiziționării a două autoturisme;

Având în vedere dispozițiile:


-art. 5, alin. (8) din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;

  • - art. 13, lit.”s” din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 24, alin. (3), lit. ”e” din OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu completările și modificările ulterioare;

  • - Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 28. Iit.”j" din Ordinul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 609/2015 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;

-Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 15/20.02.2015 privind aprobarea bugetului local aljudețului Brașov pe anul 2015;

- art.91, alin. (3), lit. "a” din Legea Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă participarea Județului Brașov la Programul de stimulare a înnoirii Parcului


auto național - programul rabla 2015.

Art.2.- Se aprobă, casarea a două autoturisme din parcul auto al Consiliului Județean Brașov, a căror date de identificare sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Arl.3.- Se aprobă achiziționarea a două autoturisme noi prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național - programul rabla 2015.

Art.4.- Valoarea totală a finanțării solicitate reprezintă primele de casare corespunzătoare autoturismelor uzate și este de 6.500 lei/autoturism.


Art.5.- Diferența până la valoarea de achiziție a celor două noi autoturisme se asigură din bugetului local al județului Brașov pe anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 15/20.02.2015, la capitolul 51.02-Autorități publice și acțiuni externe, titlul active nefinanciare, alineat 71.01,02-Mașini. echipamente și mijloace de transport. în sumă de 180 mii lei.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE, Vicepreședinte, Coman Claudiu
Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria

Red. AM

Se difuzează la:

1 cx.-Cabinet Președinte

1 cx.- Dircc|ia Economică

1 cx.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 cx.- Colecție

Anexa 1


p. Președinte

Vicepreședinte Claudiu Coman


Nr. crt

Categoria de folosință, marca și modelul

Numărul de înmatriculare

Numărul de identificare

Anul fabricației

Anul primei înmatriculări in Romania

Numărul și seria certificatului de înmatriculare

Numărul de inventar

1.

AUTOTURISM Ml JEEP GRAND CHEROKEE

BV-08-UV

1J8G2E8A44Y159915

2004

17.11.2004

B00374304V

224062

2.

AUTOTURISM LAND ROVER FREELANDER

BV-60-CJB

SALLNABE85A444147

2004

09.09.2004

B00185813V

224002

Vizat:Director executiv Direcția Economică: Olteanu Viorica

Red : Director executiv adj.: Ana Motoc : 20.05.2015