Hotărârea nr. 196/2015

Hotărârea nr.196 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Braşov 2021-Capitală Europeană a Culturii”

România


( < lA'SILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 196

din data de 27.05.2015

- privind aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru fondator, la constituirea ^Asociației „Brașov 2021-Capitală Europeană a Culturii"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.05.2015;

Având în vedere referatul nr. 6014/22.05.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru fondator, la

 • *         constituirea Asociației „Brașov 2021-Capitală Europeană a Culturii”, precum și împuternicirea domnului

 • *         Veștea Mihail, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, să semneze actele constitutive ale Asociației și se desemnează ca reprezentant al Județului Brașov în Consiliul Director al Asociației; participarea Județului Brașov la constituirea acestei asociații a fost aprobată anterior prin Hotărârea Consiliului Județan Brașov nr 221/23.05.2013, asociație care, însă, nu a fost constituită; noile proiecte de Statut și Act Constitutiv au fost înregistrate cu nr. ad. 5797/19.05.2015;

In referat se face, totodată, propunerea de aprobare a alocării sumei ce reprezintă aportul în numerar la patrimoniul inițial al asociației, precum și de revocare a următoarelor hotărâri ale Consiliului Județean Brașov:

-Hotărârea nr. 221/23.05.2013 privind aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Brașov 2021 -Capitală Europeană a Culturii”;

-Hotărârea nr. nr. 163/29.04.2015 privind aprobarea modificării Art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean ^Brașov nr. 221/23.05.2013 privind aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Brașov 2021-Capitală Europeană a Culturii”;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 1, alin. (1), art. 4 și art.6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, art.91 alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a”,

 • *         precum și art. 92 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și

•-          completările ulterioare;

 • *               Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă participarea Județului Brașov. în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Brașov 2021-Capitală Europeană a Culturii”.

Art.2. - Se aprobă Statutul Asociației „Brașov 2021-Capitală Europeană a Culturii”, conform anexei nr. I. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă Actul constitutiv al Asociației „Brașov 2021-Capitală Europeană a Culturii”, conform anexei nr. 2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, sumă ce reprezintă aportul în numerar la patrimoniul inițial al Asociației „Brașov 2021-Capitală Europeană a Culturii".

Art.5. - Se împuternicește domnul Veștea Mihail, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, să semneze actele constitutive ale Asociației și se desemnează ca reprezentant al Județului Brașov în Consiliul Director al Asociației.

Art.6. - Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 221/2013 privind aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Brașov 2021-Capitală Europeană a Culturii", precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 163/29.04.2015 privind aprobarea modificării Art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 221/23.05.2013 privind aprobarea participării Județului Brașov. în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Brașov 2021-Capitală Europeană a Culturii"

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov, va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Direcția Economică.


p. PREȘEDINTE,


VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează. SECRETAR


Maria Dumbrăveanu
Anexa 2 STATUTUL ASOCIAȚIEI BRAȘOV 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Art. 1 Asociația BRAȘOV 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII, numită în continuare Asociația, este organizată și funcționează conform prevederilor actului constitutiv și prezentului statut cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Asociația se înființează în baza dreptului constituțional la liberă asociere, ca persoană juridică română de drept privat și utilitate publică, având un patrimoniu afectat, autonom, permanent și irevocabil, distinct de.patrimoniul asociațiilor, în scopul realizării unor activități de interes general și comunitar în domeniile instructiv-educativ, cultural, social, medico-sanitar.

CAPITOLUL II - Membrii asociației

Art. 3 Asociația se înființează din inițiativa, preocuparea, aportul patrimonial și pe baza liberului consimțământ al următorilor membri:

 • (1) MUNICIPIUL BRAȘOV, cu sediul în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 8, Județul Brașov, cod fiscal 4384206;

 • (2) JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, Județul Brașov, cod fiscal 4384150;

 • (3) AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV, cu sediul în Municipiul Brașov, B-dul. Eroilor nr. 8, cod fiscal 18308578.

Art. 4 Poate deveni membru al Asociației orice persoană fizică sau juridică, indiferent de cetățenie și naționalitate, care recunoaște și își asumă statutul Asociației, înțelegând să acționeze dezinteresat pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației.

Art. 5 Calitatea de membru al Asociației se dobândește în momentul depunerii și înregistrării cererii de adeziune, aprobată de consiliul director și validată de adunarea generală a asociaților.

Art. 6 (1) Asociația recunoaște următoarele categorii de membri:

 • a. membri: persoane juridice și fizice fondatoare sau care au intrat ulterior în Asociație, recunosc statutul Asociației, contribuie activ la derularea acțiunilor și demersurilor Asociației și achită cotizația anuală de membru;

 • b. membri de onoare: personalități care își exprimă sprijinul și solidaritatea cu scopul și obiectivele Asociației.

 • (2) Calitatea de membru de onoare se acordă de către consiliul director și se validează de către adunarea generală a asociaților.

 • (3) Persoanele juridice sunt reprezentate în cadrul Asociației prin reprezentanții legali ori prin persoane desemnate în acest scop de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Art. 7 (1) Calitatea de membru al Asociației încetează prin deces, retragere, excludere sau în urma desființării Asociației.

 • (2) Cererea de retragere se comunică consiliului director cu minim 2 (două) luni înainte de momentul la care urmează a produce efecte.

 • (3) Cauzele pentru excluderea unui membru al Asociației sunt inactivitatea în cadrul Asociației sau fapte de natură să prejudicieze scopul, obiectivele, imaginea și principiile Asociației. Măsura excluderii este luată de adunarea generală a asociaților cu o majoritate calificată și poate fi contestată în instanță.

 • (4) Retragerea sau excluderea nu absolvă pe asociat de îndeplinirea obligațiilor avute anterior retragerii sau excluderii.

Art. 8 Drepturile asociaților sunt:

 • a. să aleagă și să fie aleși în funcțiile de conducere și control ale Asociației, respectiv să propună ca reprezentanții lor să aleagă și să fie aleși în funcțiile de conducere și de control ale Asociației în cazul membrilor persoane juridice;

 • b. să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâre ale adunării generale și ale consiliului director, precum și în legătură cu strategia și acțiunile întreprinse de Asociație în vederea realizării obiectivelor sale;

 • c. să consulte bilanțul contabil, procesele verbale ale ședințelor organelor de conducere și control ale Asociației;

 • d. să se adreseze instanțelor judecătorești competente în cazul în care o decizie a Asociației este contrară statutului, legilor și reglementărilor în vigoare sau este de natură să producă daune considerabile unei minorități și să conteste legalitatea respectivei decizii, în termen de 30 de zile de la adoptarea acesteia;

 • e. să formuleze cereri, propuneri, sesizări;

 • f. să solicite motivat includerea pe ordinea de zi și a altor probleme decât cele anunțate;

 • g. să aibă acces la datele și informațiile deținute de Asociație;

 • h. să solicite și să obțină sprijin din partea Asociației, în vederea soluționării unor probleme deosebite, specifice scopului Asociației.

Art. 9 Obligațiile asociaților sunt:

 • a. să respecte fără rezerve statutul, regulamentele și deciziile adunării generale și ale consiliului director al Asociației;

 • b. să cunoască scopul și obiectul de activitate al Asociației și să apere fără rezerve interesele Asociației;

 • c. să susțină activitatea Asociației în diversele sale aspecte;

 • d. să participe activ la lucrările adunării generale și ale consiliului director și să sprijine moral și material desfășurarea activităților;

 • e. să achite obligațiile materiale și financiare ce le revin potrivit angajamentelor asumate;

 • f. să nu întreprindă măsuri sau acțiuni care ar putea aduce prejudicii morale sau materiale Asociației;

 • g. să răspundă solicitărilor Asociației de a participa la acțiunile întreprinse în vederea realizării scopului și obiectivelor prevăzute în statut.

CAPITOLUL III - Denumirea, sediul, durata, scopul și obiectivele Asociației Art. 10 (1) Asociația poartă denumirea BRAȘOV 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

 • (2) Disponibilitatea denumirii este dovedită prin actul eliberat de Ministerul

Justiției nr.________________________.

 • (3) Denumirea completă se va regăsi în toate actele Asociației, precum și pe ștampila acesteia.

Art. 11(1) Sediul Asociației este în Municipiul Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr......

Județul Brașov.

 • (2) Asociația își poate constitui filiale în țară și străinătate, ca structuri teritoriale pe baza hotărârii consiliului director prin care li se alocă un patrimoniu.

Art. 12 (1) Asociația se constituie pe o perioadă nedeterminată, din data înscrierii ca persoană juridică în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Municipiului Brașov.

 • (2) Asociații în adunarea generală hotărăsc dizolvarea sau lichidarea Asociației, în condițiile legii și ale statutului.

Art. 13 Asociația este o organizație nepatrimonială, neguvemamentală, apolitică și independentă, cu caracter cultural și educativ.

Art. 14 Asociația are ca scop principal implementarea Programului BRAȘOV 2021 -CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII (Programul). în acest sens, Asociația va pregăti dosarul de candidatură și va face toate diligențele necesare atingerii acestui obiectiv.

Art. 15 Asociația are ca scop pregătirea Programului, planificarea evenimentelor, asigurarea coordonării și punerii în practică a măsurilor necesare pentru derularea acestora, precum și strângerea de fonduri necesare organizării, promovării și realizării Programului. Ulterior, Asociația va avea ca scop sprijinirea și dezvoltarea de proiecte culturale în folosul comunității, în ideea sustenabilității Programului.

Art. 16 Obiectivele Asociației sunt:

 • a) să pregătească Programul BRAȘOV 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII (Programul) în vederea eligibilității sale;

 • b) să planifice și să asigure punerea în practică a evenimentelor incluse/asociate Programului',

 • c) să promoveze în mass media evenimentele din cadrul Programului',

 • d) să promoveze imaginea Programului în țară și străinătate;

 • e) să realizeze activități de atragere de fonduri necesare implementării și promovării naționale și internaționale a Programului',

 • f) să colaboreze cu orice alte instituții, asociații, fundații, cluburi etc. în vederea promovării și implementării Programului',

 • g) să contribuie la sustenabilitatea Programului prin proiecte culturale în folosul comunității.

Art. 17 Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociația desfășoară următoarele activități:

 • a) educarea cetățenilor în ceea ce privește istoria locală și cultura brașoveană;

 • b) informarea cetățenilor privind problemele de interes public;

 • c) informarea și educarea tinerilor cu privire la dezvoltarea comunității orășene din punct de vedere cultural, artistic, economic, social;

 • d) educarea comunității și autorităților publice în ceea ce privește necesitatea dialogului civic;

 • e) organizarea de întâlniri între cetățeni și reprezentanți ai autorităților publice;

 • f) organizarea de dezbateri și sondaje de opinie pe probleme de interes public;

 • g) organizarea de evenimente care promovează specificul brașovean, manifestările culturale, artistice, personalitățile orașului, instituțiile locale;

 • h) dezvoltarea de programe, proiecte și acțiuni culturale împreună cu autoritățile publice;

 • i) implicarea activă a cetățenilor în elaborarea deciziilor și politicilor publice, mai ales în domeniul cultural;

 • j) instituirea unor premii anuale pentru activități civice, educaționale, sociale, culturale, finanțate din donații și sponsorizări;

 • k) acordarea de burse pentru promovarea democrației participative, a activităților culturale și artistice brașovene finanțate din donații și sponsorizări;

 • l) organizarea și desfășurarea de activități pentru identificarea și promovarea tinerelor talente și a valorilor culturale a orașului deja consacrate;

 • m) organizarea și desfășurarea de activități privind protecția mediului înconjurător;

 • n) realizarea de publicații și materiale informative și de promovare;

 • o) organizarea de activități culturale, artistice, mese rotunde, seminarii, conferințe, simpozioane și de orice altă natură în vederea promovării patrimoniului orașului, la nivel local, național sau internațional;

 • p) organizarea de colecte publice de la persoane fizice sau juridice române sau străine;

 • q) organizarea de servicii de informare și consiliere în legătură cu activitățile culturale, artistice, economice, academice brașovene;

 • r) realizarea de spectacole, concursuri, expoziții, emisiuni radio și TV;

 • s) activități pentru punerea în valoare, mediatizarea și promovarea valorilor orașului Brașov.

CAPITOLUL IV - Patrimoniul Asociației

Art. 18 (1) Patrimoniul inițial al Asociației este de 150.000 lei, și se compune din aportul în numerar al membrilor în sumă de 50.000 lei / membru.

(2) Patrimoniul inițial va fi vărsat în contul deschis în numele Asociației la o bancă comercială cu sediul ori sucursala/filiala în Municipiul Brașov.

Art. 19 Asociații vor putea aduce în patrimoniul Asociației si aporturi în natură.

Art. 20 întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor sale.

Art. 21 (1) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației sunt:

- taxa de înscriere ;

 • - cotizația anuală;

 • - contribuțiile aduse în numerar sau în natură de către membrii Asociației în scopul majorării activului patrimonial;

 • - contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ;

 • - dobânzi și dividende rezultate din plasarea de sume disponibile;

 • - sponsorizări și donații în bani, bunuri mobile și imobile, dispoziții testamentare făcute de terțe persoane în favoarea Asociației;

 • - finanțări de la bugete locale sau bugetul național angajate conform legii;

 • - dividendele societăților comerciale deschise de Asociație;

 • - venituri realizate din activități economice directe;

 • - venituri și beneficii din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile proprii;

 • - încasări rezultate în urma unor publicații sau manifestări cu taxă realizate de Asociație;

 • - finanțări din programe angajate a fi implementate de Asociație;

 • - sprijin material și financiar acordat de alte asociații sau fundații naționale sau internaționale;

 • - alte surse prevăzute de lege.

 • (2) Cuantumul cotizației anuale de membru se stabilește de către adunarea generală a asociaților. Cotizația inițială este de 100 de lei pe an. Modificarea acesteia se face prin hotărârea adunării generale a asociaților, dar nu mai devreme de un an calendaristic de la data adoptării. Cotizația trebuie plătită până Ia finele primului trimestru sau în termen de 30 de zile de la înscriere, în cazul noilor membri.

 • (3) Asociația are dreptul să refuze orice venituri oferite în condiții care contrazic scopul și obiectivele Asociației.

 • (4) Patrimoniul Asociației nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul statut.

CAPITOLUL V - Organizarea și funcționarea. Organele de conducere și control. Constituire și atribuții

Ari. 22 Organele de conducere și control ale Asociației sunt:

 • a. Adunarea generală;

 • b. Consiliul director;

 • c. Cenzorul;

 • - cotizația anuală;

 • - contribuțiile aduse în numerar sau în natură de către membrii Asociației în scopul majorării activului patrimonial;

 • - contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ;

 • - dobânzi și dividende rezultate din plasarea de sume disponibile;

 • - sponsorizări și donații în bani, bunuri mobile și imobile, dispoziții testamentare făcute de terțe persoane în favoarea Asociației;

 • - finanțări de la bugete locale sau bugetul național angajate conform legii;

 • - dividendele societăților comerciale deschise de Asociație;

 • - venituri realizate din activități economice directe;

 • - venituri și beneficii din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile proprii;

i               - încasări rezultate în urma unor publicații sau manifestări cu taxă realizate de

Asociație;

 • - finanțări din programe angajate a fi implementate de Asociație;

 • - sprijin material și financiar acordat de alte asociații sau fundații naționale sau internaționale;

 • - alte surse prevăzute de lege.

 • (2) Cuantumul cotizației anuale de membru se stabilește de către adunarea generală a asociaților. Cotizația inițială este de 10.000 de lei pe an. Modificarea acesteia se face prin hotărârea adunării generale a asociaților, dar nu mai devreme de un an calendaristic de la data adoptării. Cotizația trebuie plătită până la finele primului trimestru sau în termen de 30 de zile de la înscriere, în cazul noilor membri.

 • (3) Asociația are dreptul să refuze orice venituri oferite în condiții care contrazic scopul și obiectivele Asociației.

 • (4) Patrimoniul Asociației nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul statut.

CAPITOLUL V - Organizarea și funcționarea. Organele de conducere și control. Constituire și atribuții

Art. 22 Organele de conducere și control ale Asociației sunt:

 • a. Adunarea generală;

 • b. Consiliul director;

 • c. Cenzorul;

Art. 23 Adunarea generală este organul de conducere al Asociației si este compusă din totalitatea asociaților care au fost confirmați până la data convocării și care asigură realizarea obiectivelor stabilite prin statut.

Art. 24 (1) Adunarea generală poate fi ordinară sau extraordinară. Adunarea generală se desfășoară o dată pe an, până la data de 31 aprilie, iar adunarea generală extraordinară are loc ori de câte ori este nevoie.

 • (2) Adunarea generală se convoacă de consiliul director cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei, cu menționarea datei, locației, orei, precum și a ordinii de zi.

 • (3) Adunarea generală la prima convocare este statutar constituită în prezența a cel puțin două treimi din numărul asociaților și adoptă hotărâri cu votul majorității absolute a asociaților prezenți.

 • (4) La a doua convocare, care poate avea loc într-un interval de până la 48 de ore, adunarea generală este statuar constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, iar deciziile se adoptă cu votul majorității absolute a membrilor prezenți.

 • (5) Propunerile sau actele făcute în scris, fără deliberare, vor avea putere de decizie dacă vor fi semnate de unanimitatea asociaților.

 • (6) Membrii au drept de vot egal în adunarea generală.

 • (7) Membrii de onoare participă cu drept de vot consultativ.

 • (8) La adunarea generală pot participa reprezentanți ai unor organisme cu preocupări în domeniu, ai instituțiilor de stat locale și centrale, sponsori, mass media etc., în calitate de invitați, fără drept de vot.

 • (9) Lucrările adunării generale sunt conduse de președintele ori în lipsa acestuia de vicepreședintele Asociației.

 • (10) Derularea lucrărilor este consemnată într-un proces verbal semnat de cel care a prezidat adunarea generală și de secretarul de ședință desemnat de adunarea generală.

Art. 25 Hotărârile adunării generale luate cu respectarea legii, actului constitutiv și a statutului sunt obligatorii pentru toți asociații, inclusiv pentru cei care nu au fost prezenți la adunarea generală sau care au votat contra. Hotărârile contrare legii, actului constitutiv, respectiv statutului pot fi atacate în justiție de oricare dintre asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când hotărârea a fost publicată pe site-ul Asociației.

Art. 26 Atribuțiile adunării generale sunt:

 • a. stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;

 • b. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, aprobă raportul de activitate al consiliului director și dă descărcare de gestiune acestuia pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar anterior;

 • c. controlează activitatea derulată de consiliul director, de cenzor și de aparatul de lucru al Asociației;

 • d. alege și revocă, individual și colectiv, membrii consiliului director și cenzorul;

 • e. înființează filiale;

 • f. confirmă primirea noilor membri în perioada dintre adunări;

 • g. modifică actul constitutiv și statutul;

 • h. dizolvă și lichidează Asociația și stabilește destinația bunurilor după lichidare;

 • i. orice alte atribuții prevăzute de lege sau care reies din prevederile prezentului statut.

Art. 27 (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale a asociaților.

 • (2) Consiliul director este alcătuit din 5 membri aleși de adunarea generală, pentru o perioadă de 3 ani. în consiliul director pot fi alese și persoane din afara Asociației în limita a cel mult un sfert din componența sa. în caz de vacantare, din diferite motive, a unui loc de membru în consiliul director, la prima adunare generală se va proceda la alegerea acestuia, în condițiile prevăzute de lege și statut.

 • (3) Consiliul director se întrunește în ședințe de lucru periodice. Acesta lucrează statutar în prezenta a două treimi din numărul membrilor și ia decizii cu votul „pentru” a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului prezenți sau reprezentați.

 • (4) în cazul în care din motive temeinice unii membri ai consiliului director nu se pot prezenta la ședințe, aceștia pot transmite prin fax sau e-mail votul lor, pentru sau împotrivă în legătură cu fiecare problemă înscrisă în ordinea de zi.

 • (5) Desfășurarea lucrărilor ședințelor se consemnează în procese verbale de ședință.

 • (6) Consiliul director elaborează un regulament propriu de funcționare.

 • (7) Consiliul director desemnează persoanele care vor încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației și o vor reprezenta în relația cu terții.

Art. 28 (1) Consiliul director are următoarele atribuții:

 • a. efectuează demersurile necesare realizării deciziilor adunării generale a asociaților și în vederea îndeplinirii scopului prevăzut în statutul Asociației;

 • b. conduce activitatea curentă a Asociației;

 • c. prezintă adunării generale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil pentru exercițiul financiar încheiat;

 • d. organizează acțiunile prevăzute în statut, în vederea atingerii obiectivelor Asociației;

 • e. elaborează bugetul de venituri și cheltuieli și răspunde de realizarea acestuia în fața adunării generale a asociaților;

 • f. prezintă adunării generale a asociaților rapoarte periodice privind activitatea desfășurată și orice alte rapoarte considerate necesare;

 • g. încheie prin reprezentanții desemnați acte juridice în numele și pe seama Asociației;

 • h. stabilește organigrama și politica de personal ale Asociației și o supune aprobării adunării generale; elaborează fișa posturilor, precum și politica de salarizare;

 • i. își exercită atribuțiile cu sprijinul aparatului de lucru al Asociației, stabilit în condițiile prevăzute de statut; desemnează directorul executiv;

 • j. primește noi membri în perioada dintre adunări și supune primirile acestora deciziei de confirmare a adunării generale;

 • k. creează comisii speciale permanente sau cu caracter temporar;

 • l.  asigură colaborarea Asociației cu autoritățile, instituțiile culturale, de învățământ, cu alte organizații de profil din țară și din străinătate;

 • m. stabilește sarcini și domenii concrete de activitate pentru personalul Asociației;

 • n. se ocupă de organizarea unor activități economice proprii prin societăți comerciale sau prin încheierea de contracte de asociere în participațiune;

 • o. răspunde de buna gestionare a patrimoniului și a investițiilor Asociației;

 • p. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală a asociaților.

Art. 29 Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de un cenzor, al cărui mandat este de trei ani. Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

Art. 30 Cenzorul are următoarele atribuții:

 • a. verifică modul în care este administrat patrimoniul instituției;

 • b. verifică gestiunea Asociației, modul în care se execută bugetul de venituri și cheltuieli, respectarea dispozițiilor legale privind organizarea evidenței contabile, plata impozitelor, taxelor, drepturilor salariale etc.;

 • c. întocmește periodic procese verbale de control în care se inserează constatările, concluziile și recomandările necesare, iar anual prezintă adunării generale un raport privind activitatea consiliului director și a aparatului de lucru în domeniul financiar contabil;

 • d. participă la ședințele consiliului director fără drept de vot;

 • e. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de statut sau stabilite de adunarea generală a asociaților. în cazul neîndeplinirii acestor atribuții, cenzorul poate fi revocat.

Pentru activitatea desfășurată, cenzorul este retribuit în cuantumul stabilit de Asociație, în cazul în care nu decide să desfășoare gratuit această activitate.

CAPITOLUL VI - Aparatul de lucru

Art. 31 (1) Aparatul de lucru al Asociației se compune din: directorul executiv, contabil, casier, birouri de coordonare ale programelor derulate de Asociație;

(2) în vederea realizării activităților Asociației, directorul executiv angajează personal salariat, sau, dacă e cazul, voluntar.

Art. 32 Directorul executiv urmărește stadiul de rezolvare a acțiunilor și programelor derulate de Asociație, îndeplinește hotărârile luate în adunările generale și deciziile consiliului director pe care îl informează periodic despre acestea, îndeplinește orice alte sarcini stabilite de adunarea generală ori de consiliul director.

Art. 33 Contabilul ține evidența contabilă a Asociației, întocmește balanța de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, rapoarte privind activitatea financiar contabilă a Asociației, efectuează formalitățile necesare angajării și disponibilizării de personal.

Casierul asigură efectuarea încasărilor și plăților în lei și valută, organizează evidența intrărilor și ieșirilor de bunuri mobile și imobile.

CAPITOLUL VII - Modificarea actului constitutiv și/sau a statutului

Art. 34 Modificarea actului constitutiv și/sau a statutului se face de către adunarea generală prin hotărâre.

Completarea și modificarea actului constitutiv și/sau a statutului vor fi înscrise în Registrul asociațiilor și fundațiilor în termenul legal.

CAPITOLUL VIII - Dizolvarea și lichidarea asociației

Art. 35 Asociația se va dizolva:

 • a) de drept la expirarea perioadei de existență dacă aceasta este prevăzută de statut;

 • b) prin hotărârea adunării generale;

 • c) prin hotărâre judecătorească.

Art. 36 Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită dacă o astfel de durată este prevăzută de statut;

 • b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

io

 • c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

Art. 37 Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 38 (1) Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 • a) când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

 • b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) când Asociația a devenit insolvabilă;

 • e) în cazul în care nu se obțin autorizațiile administrative prealabile pentru desfășurarea unui anumit tip de activitate.

(2) Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia Asociația își are sediul.

A

Art. 39 In cazul dizolvării prin hotărârea adunării generale, în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 40 Prin hotărârea adunării generale de dizolvare se numește un lichidator.

Art. 41 Lichidatorul va avea următoarele atribuții:

 • a. să efectueze inventarierea patrimoniului;

 • b. să încheie o situație financiară (bilanț);

 • c. să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației;

 • d. să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea derulării acestora;

 • e. să continue operațiunile juridice în curs;

 • f.  să încaseze creanțele;

 • g. să plătească creditorii;

 • h. să transforme și restul activului în bani dacă numerarul este insuficient procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile ori prin vânzare directă dacă nu se justifică vânzarea la licitație publică.

Art. 42 Bunurile rămase după plata creditorilor se transmit către persoane juridice de drept privat și de drept public cu scop exclusiv cultural.

Art. 43 Transmiterea se va face prin încheierea unor acte de donație semnate în calitate de donator de lichidator și de reprezentantul legal al persoanei juridice donatare.

Art. 44 în cazul numirii lichidatorilor prin hotărâre judecătorească aceștia vor avea atribuțiile menționate anterior și vor transmite bunurile către persoane juridice cu scop exclusiv cultural prin acte de donație.

Art. 45 Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 46 Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

CAPITOLUL IX - Dispoziții finale

Art. 47 Asociația are sigilii și conturi bancare proprii.

Art. 48 Anul financiar al Asociației coincide cu anul calendaristic.

Art. 49 Litigiile Asociației cu persoane fizice sau juridice, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 50 Prezentul statut este valabil pe toată durata funcționării Asociației și se completează de drept cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.

Art. 51(1) Prezentul statut a fost redactat în________exemplare originale și a fost adus la

cunoștința membrilor asociați care au subscris la prevederile lui, asumându-și responsabilitatea prin semnăturile lor.

(2) Prevederile statutului devin operante la data semnării și autentificării lor.

Art. 52 Subsemnații, membri fondatori, ai BRAȘOV 2021   - CAPITALĂ

EUROPEANĂ A CULTURII, împuternicim Cabinetul De Avocat - Vrâncean Nicolae cu sediul profesional în Municipiul Brașov, str. Comeliu Liviu Babeș, nr. 7, bl. 12, sc. B, ap.l, Județul Brașov, să acționeze în numele și pentru Asociație și să desfășoare toate activitățile necesare în procedura de dobândire a personalității juridice, în procedura de înregistrare a modificărilor la Actul constitutiv și Statut, în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Judecătoria Brașov, în obținerea avizelor și actelor necesare premergătoare și ulterioare respectivelor demersuri juridice (formularea tuturor cererilor și obținerea tuturor actelor aferente procedurilor anterioare și posterioare judecării cererii de dobândire a personalității juridice) semnătura sa fiind pe deplin opozabilă. De asemenea, comunicarea actelor de procedură emise de Judecătoria Brașov, se va face la sediul profesional al cabinetului de avocat, mai sus menționat.

Art. 53 Actul a fost redactat și semnat la Brașov, astăzi________2015, în___________

exemplare originale din care câte unul pentru fiecare asociat, 4 (patru) exemplare pentru Judecătorie, un exemplar pentru Bancă, un exemplar pentru Administrația Financiară și un exemplar pentru a se anexa la Registrul de atestare a actelor juridice al d-lui avocat VRÂNCEAN NICOLAEIOAN.


Semnătura asociaților


Anexa 3 ACT CONSTITUTIV

AL ASOCIAȚIEI BRAȘOV 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Art. 1 Asociații:

 • (1) MUNICIPIUL BRAȘOV, cu sediul în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 8, Județul Brașov, cod fiscal 4384206;

 • (2) JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, Județul Brașov, cod fiscal 4384150;

 • (3) AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV, cu sediul în Municipiul Brașov, B-dul. Eroilor nr. 8, cod fiscal

V       18308578.

își exprimă, potrivit hotărârii forurilor deliberative ale acestora, voința de asociere pentru constituirea ASOCIAȚIEI BRAȘOV 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII (în continuare Asociația) în condițiile expuse mai jos.

Art. 2 Asociația se înființează în baza dreptului constituțional la libera asociere, ca persoană juridică română de drept privat și utilitate publică, având un patrimoniu afectat, autonom, permanent și irevocabil, distinct de patrimoniul asociațiilor, în scopul realizării unor activități de interes general și comunitar în domeniile instructiv-educativ, cultural, social, medico-sanitar.

Art. 3 Asociația se înființează din inițiativa, preocuparea, aportul patrimonial și pe baza liberului consimțământ al membrilor.

W       Art. 4 Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA BRAȘOV 2021 - CAPITALĂ

EUROPEANĂ A CULTURII

Art. 5 Sediul Asociației este în Municipiul Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr.....

..............., Județul Brașov.

Art. 6 Asociația are un scop cultural și instructiv educativ, acela de a pregăti și promova la toate nivelurile proiecte pentru realizarea Programului BRAȘOV 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII.

A

In acest sens, Asociația va pregăti dosarul de candidatură și va face toate diligențele pentru atingerea acestui obiectiv, va pregăti programul seriei de evenimente, va planifica evenimentele reunite sub această titulatură, va pune în practică toate măsurile necesare pentru buna derulare a acestora, asigurând totodată atragerea de fonduri necesare organizării, realizării și promovării Programului. Ulterior Asociația va avea ca scop sprijinirea și dezvoltarea de proiecte culturale în ideea sustenabilității Programului.

Art. 7 (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a) să pregătească Programului BRAȘOV 2021 - CAPITALĂ EUROPEANA A CULTURII (Programul) în vederea eligibilității sale;

 • b)  să planifice și să asigure punerea în practică a evenimentelor incluse/asociate Program ului-,

 • c) să promoveze în mass media evenimentele din cadrul Programului’,

 • d) să promoveze imaginea Programului în țară și străinătate;

 • e) să realizeze activități de atragere de fonduri necesare implementării și promovării naționale și internaționale a Programului’,

 • f) să colaboreze cu orice alte instituții, asociații, fundații, cluburi etc. în vederea promovării și implementării Programului’,

 • g) să contribuie la sustenabilitatea Programului prin proiecte culturale în folosul comunității.

 • (2) în vederea îndeplinirii obiectivelor menționate și pentru realizarea activităților propuse, Asociația va colabora cu instituții, organizații non-guvemamentale, persoane juridice de drept public sau privat și cu persoane fizice, fără a exprima în nici un fel interese de grup (politice, religioase sau altele), putând participa la înființarea unor organizații în acest sens.

 • (3) Asociația va putea înființa societăți comerciale având ca obiect activități economice adiacente și în strânsă legătură cu scopul Asociației, cu respectarea dispozițiilor din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 Asociația funcționează pe o perioadă nedeterminată.

Art. 9 (1) Patrimoniul inițial al asociației este de 150.000 lei, și se compune din aportul în numerar al membrilor, în sumă de 50.000 lei / membru.

(2) Patrimoniul inițial va fi vărsat în contul deschis în numele Asociației la o bancă comercială cu sediul ori sucursala/filiala în Municipiul Brașov.

Art. 10 Membrii asociației își vor putea aduce aportul inclusiv în natură.

Art. 11 Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației sunt:

 • - taxa de înscriere în cuantum de 1000 lei;

 • - cotizația anuală în sumă de 10.000 lei;

 • - contribuțiile aduse în numerar sau în natură de către membrii Asociației în scopul majorării activului patrimonial;

 • - contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • - dobânzi și dividende rezultate din plasarea de sume disponibile;

 • - sponsorizări și donații în bani, bunuri mobile și imobile, dispoziții testamentare făcute de terțe persoane în favoarea Asociației;

 • - finanțări de la bugete locale sau bugetul național angajate conform legii;

 • - dividendele societăților comerciale deschise de Asociație;

 • - venituri realizate din activități economice directe;

 • - venituri și beneficii din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile proprii;

 • - încasări rezultate în urma unor publicații sau manifestări cu taxă realizate de

V       Asociație;

 • - finanțări din programe angajate a fi implementate de Asociație;

 • - sprijin material și financiar acordat de alte asociații sau fundații naționale sau internaționale;

 • - alte surse prevăzute de lege.

Art. 12 Organele de conducere și control ale Asociației sunt:

 • -  Adunarea generală;

 • -  Consiliul director;

 • -  Cenzorul;

Consiliul director este alcătuit din: 5 membri din care: un președinte, un vicepreședinte, un secretar și doi membri.

Primul Consiliu director este alcătuit din :

Durbacă Alexandrina Adina - președinte - viceprimar al Municipiului Brașov, ,           reprezentant al asociatului Municipiul Brașov ;

- Veștea Mihail - vicepreședinte- vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov reprezentant al asociatului Județul Brașov;

David Dragoș - secretar - director general al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, reprezentant al asociatului Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov ;

____________________________________________________ reprezentant al asociatului____________________________________

__________________________________________________ persoană din afara Asociației.

Cenzorul va fi ales de adunarea generală a membrilor Asociației.

Art. 13 Mandatul consiliului director și al cenzorului este de 3 ani de la data dobândirii personalității juridice a Asociației.

Art. 14 Mandatul încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleși, prin demisie, revocare, pierderea calității de membru al Asociației și a calității de reprezentant al persoanei juridice care l-a desemnat (unde e cazul) sau în caz de deces.

Art. 15 Atribuțiile organelor de conducere și de control sunt prevăzute în statutul Asociației și se completează cu dispozițiile legale în vigoare în materie de asociații și fundații.

Art. 16 Modificarea sau completarea actului constitutiv se face în formă scrisă și cu îndeplinirea condițiilor legale de fond și formă.

Art. 17 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Art. 18 Subsemnații, membri fondatori, ai ASOCIAȚIEI BRAȘOV 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII, împuternicim Cabinetul De Avocat -Vrâncean Nicolae cu sediul profesional în Municipiul Brașov, str. Comeliu Liviu Babeș, nr. 7, bl. 12, sc. B, ap.l, Județul Brașov, să acționeze în numele și pentru Asociație și să desfășoare toate activitățile necesare în procedura de dobândire a personalității juridice, în procedura de înregistrare a modificărilor la Actul constitutiv și Statut, în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Judecătoria Brașov, în obținerea avizelor și actelor necesare premergătoare și ulterioare respectivelor demersuri juridice (formularea tuturor cererilor și obținerea tuturor actelor aferente procedurilor anterioare și posterioare judecării cererii de dobândire a personalității juridice) semnătura sa fiind pe deplin opozabilă. De asemenea, comunicarea actelor de procedură emise de Judecătoria Brașov, se va face la sediul profesional al cabinetului de avocat, mai sus menționat.

Art. 19 Actul a fost redactat și semnat la Brașov, astăzi________2015, în___________

exemplare originale din care câte unul pentru fiecare asociat, 4 (patru) exemplare pentru Judecătorie, un exemplar pentru Bancă, un exemplar pentru Administrația Financiară și un exemplar pentru a se anexa la Registrul de atestare a actelor juridice al d-lui avocat VRÂNCEAN NICOLAE IO AN.

Semnătura asociaților