Hotărârea nr. 195/2015

Hotărârea nr.195 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: oftice® iudbrasov.ro Website: vtwN.judbrasov.ro

C O'         . 11 D E I E A N B R AȘO V

Cod 1-16

HOTĂRÂREA NR.195

din data dc 27.05.2015

- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Jude|ului Brașov pe anul 2015


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.05.2015;

Analizând referatul nr.4918/20.05.2015 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

?\vând în vedere dispozițiile art. 19. alin. (2) și art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

cu modificările și completările ulterioare; în temeiul art. 97 și art. 103 (1 modificările și completările ulterioare;

2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015. pe secțiuni, conform anexei nr. I, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, pe secțiuni, conform anexei nr. 2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art3. - Se aprobă rectificarea Listei de investiții cu finanțare din bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 - sursa 02. conform anexei nr. 3. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea Listei de investiții pe anul 2015 cu finanțare din venituri proprii și subvenții -sursa 10. conform anexei nr. 4. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Se aprobă utilizarea sumei de 790 mii lei. din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Brașov, prin diminuarea fondului de rezervă a Județului Brașov, constituit la Cap. 54.02 - "Alte servicii publice generale", titlul 50.04 - "Fond de rezervă la dispoziția autorităților locale” și majorarea cu aceeași sumă, la ( ap. (>6.02 - "Sănătate", titlul 20 - "Bunuri și servicii”, pentru reparații curente la Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, astfel:

  • - 350 mii lei pentru reparație acoperiș - Secția Zămești:

  • - 190 mii lei pentru acoperire pavement cu linoleum antibacterian - secția Zămești:

  • - 250 mii lei pentru reparație acoperiș pavilion principal - Secția Vulcan.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Sc difuzează la:

1 ex.- Direcția Economică, Serviciul Buget

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Colecție

APROBAT, p. Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman


BUGET LOCAL


A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

199.521,16

786,79

7  200.307,95

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

-25.890,44

747,79

-25.142,65

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

400,00

39,00

439,00

/'

TOTAL CHELTUIELI

199.521,16

786,79

7   200.307,95

Titlul - Cheltuieli de personal

10

47.966,95

-44,44

47.922,51

Titlul - Bunuri și servicii

20

36.189,52

1.540,00

37.729,52

Titlul - Fonduri de rezerva

50

3.700,00

-790,00

2.910,00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

10.521,12

81,23

10.602,35

CAP 51.02 AUTORITATI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE

17.023,56

705,56

17.729,12

JUDEȚUL BRAȘOV

17.023,56

705,56

17.729,12

Titlul - Cheltuieli de personal

10

7.787,00

-44,44

7.742,56

Titlul - Bunuri și servicii

20

9.236,56

750,00

9.986,56

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.267,14

-790,00

4.477,14

JUDEȚUL BRAȘOV

3.700,00

-790,00

2.910,00

Titlul - fonduri de rezerva

50

3.700,00

-790,00

2.910,00

CAP 66.02 -SĂNĂTATE

1.393,00

832,23

2.225,23

Județul Brașov

1.393,00

832,23

2.225,23

Titlul - Bunuri și servicii

20

0,00

790,00

790,00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

1.393,00

42,23

1.435,23

CAP.83,02 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

749,65

39

788,65

Județul Brașov

400,00

39

439,00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

400,00

39

439,00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

29.653,10

-747,79

28.905,31

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

25.890,44

-747,79

25.142,65

TOTAL CHELTUIELI

45.996,73

1.065,71

47.062,44

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

2.208,70

150,00

2.358,70

Titlul - Alte transferuri

55

4.000,00

-750,00

3.250,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

35.948,58

1.665,71

37.614,29

CAP 66.02 SANATATE

11.657,43

2,21

11.659,64

Județul Brașov

11.657,43

152,21

11.809,64

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

1.986,70

150,00

2.136,70

Titlul - Cheltuieli de capital

70

9.670,73

2,21

9.672,94

CAP. 70.02 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

4.450,00

-750,00

3.700,00

Titlul - Alte transferuri

55

4.000,00

-750,00

3.250,00

CAP. 84.02 -Transporturi

22.183,55

1.663,50

23.847,05

Titlul - Cheltuieli de capital

70

22.183,55

1.663,50

23.847,05

DEFICIT

-16.343,63

-1.813,50

-18.157,13

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, VIORICA OLTEANUCOORDONATOR COMPARTIMENAPROBAT, p. Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

244.292,20

81,23

244.373,43

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

686,00

42,23

728,23

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

400,00

39,00

439,00

TOTAL CHELTUIELI

251.282,38

81,23

251.363,61

Titlul - Cheltuieli de personal

10

134.104,00

39,00

134.143,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

114.572,74

42,23

114.614,97

CAP 66.10 SANATATE

238.434,97

42,23

238.477,20

Titlul - Bunuri si servicii

20

110.614,33

42,23

110.656,56

1. Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

11.994,01

15,53

12.009,54

Titlul - Bunuri si servicii

20

4.879,01

15,53

4.894,54

2. Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

17.512,00

26,70

17.538,70

Titlul - Bunuri si servicii

20

13.268,00

26,7

13.294,70

CAP.83,10 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

539,98

39

578,98

Titlul - Cheltuieli de personal

10

419,00

39

458,00

Camera Agricolă Județeană Brașov

513,60

39

552,60

Titlul - Cheltuieli de personal

10

419,00

39

458,00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

3.020,40

150,00

3.170,40

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43,10,14

1.986,70

150,00

2.136,70

TOTAL CHELTUIELI

8.663,12

150,00

8.813,12

Titlul - Cheltuieli de capital

70

8.433,83

150,00

8.583,83

CAP 66.10 SANATATE

8.435,12

150,00

8.585,12

Titlul - Cheltuieli de capital

70

8.205,83

150,00

8.355,83

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

2.224,00

150,00

2.374,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

2.224,00

150,00

2.374,00

Aprobat, p Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman

Vicepreședinte Mihail Vestea

Anexa

Lista de investiții pe anul 2015 cu finanțare din bugetul local-sursa 02

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobata la 20.02.2015

Valoarea propusa mai 2015

Influente +/-

Capitolul 66 TOTAL

1.700,00

1.702,21

+2,21

CJ BRAȘOV

1

Achiziție imobil Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie ”I.A. Sbarcea"

1.700,00

1.702,21

+2,21

Capitolul 84 TOTAL

749,00

2.412,50

+1663,5

CJ BRAȘOV

1

Expertiza tehnica+DALI+PT +DDE Modernizare drum interjudetean DJ 105A si DJ 104D - format din DJ105A km 53+000-81+600 si DJ 104D km 1+960-27+400

340,00

950,00

+610

2

Expertiza tehnica+DALI+PT+DDE Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C si DJ105P- format din DJ104A km 0+000-45+000, DJ105C km 6+300-3+800, DJ105P km0+000-3+800

280,00

950,00

+670

3

Expertiza tehnica+DALI+PT+DDE Modernizare drum interjudetean Covasna-Brasov care face legătură intre drumul național DN12 si drumul național DN13-format din DJ131 km 0+000-7+856 si DJ 131B km 0+000-12+978

129,00

512,50

+383,5

Director Executiv Direcția Tehnica

Daniela Boboc

Aprobat, p Președinte Vicepreședinte Claudiu ComarT

Vicepreședinte

Mihail Vestea

Lista de investiții pe anul 2015 cu finanțare din venituri proprii si subventii-sursa 10

Anexa

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobata la 20.02.2015

Valoarea propusa mai 2015

Influente +/-

Capitolul 66

0,00

150,00

150,00

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

1

întocmirea documentațiilor tehnico-economice necesare finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a proiectului de modernizare Unitate Primire Urgente

0,00

150,00

+150

Director Executiv Direcția Tehnica Daniela Boboc

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,


VIORICA OLTEANU (te-


ȘEF SERVICIU L BUGET CAMELIA SCARLATESCU


COORDONATOR COMPARTIMEN