Hotărârea nr. 194/2015

Hotărârea nr.194 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov la Grupul de Acţiune Locală „Asociaţia Transilvană Braşov Nord” – GAL – ATBN, conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 19 – „Dezvoltarea locală LEADER” (şi sub-măsurile aferente)

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 194

din data de 27.05.2015


- privind aprobarea participării Județului Brașov la Grupul de Acțiune Locală „Asociația Transilvană Brașov Nord" - GAL - ATBN, conform Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 19 - „Dezvoltarea locală LEADER” (și sub-măsurile aferente)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 27.05.2015;

Analizând referatul nr.6049/22.05.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov la Grupul de Acțiune Locală ..Asociația Transilvană Brașov Nord” - GAL - ATBN, respectiv, implicarea în teritoriul județului , format din comunele Apața, Augustin, Bunești, Cața, Hoghiz, Homorod, Jibert, Măieruș, Ormeniș, Racoș, Rupea, Ticuș și Ungra, a prevederilor Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 19 -..Dezvoltarea locală LEADER” (și sub-măsurile aferente); eforturile făcute de cei implicați privind atragerea de fonduri europene, prin programul LEADER, în zona Rupea, pentru perioada de finanțare 2014-2020, impune susținerea în continuare a dezvoltării rurale în zona acoperită de GAL-ATBN;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 327/2011 privind aprobarea participării Județului Brașov. în calitate de membru fondator la constituirea „Asociației Transilvană Brașov Nord”;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov și propunerea formulată de dl. vicepreședinte Mihail Veștea privind desemnarea dlui.Mihai Lucian Pascu să reprezinte Județul Brașov în Grupul de Acțiune Locală „Asociația Transilvană Brașov Nord” - GAL - ATBN;

Având în vedere dispozițiile din O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit. “b“ și ”e” și alin. (6), lit. „a”, art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă participarea Județului Brașov la Grupul de Acțiune Locală „Asociația Transilvană Brașov Nord” - GÂL - ATBN, respectiv, implementarea în comunele Apața, Augustin, Bunești, Cața, Hoghiz. Homorod, Jibert, Măieruș, Ormeniș, Racoș, Rupea, Ticuș și Ungra, aflate pe teritoriul județului Brașov, a prevederilor Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 19 - „Dezvoltarea locală LEADER” (și sub-măsurile aferente).

Județul Brașov, în calitate de membru fondator cu drepturi depline în cadrul ATBN, reconfirmă, calitatea de membru, precum și susținerea dezvoltării rurale în zona acoperită de GAL-ATBN.

Art.2. - Se împuternicește domnul Pascu Mihai Lucian, director general în cadrul Consiliului Județean Brașov, să reprezinte Județul Brașov, să semneze acordul de parteneriat sau orice alte înscrisuri și să participe la lucrările/întrunirile aferente.

Art3. - Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în anexa * care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse. Programe. Proiecte de Dezvoltare.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Avizat pentru legalitate, SECRETAR Maria Dumbrâveanu


*Anexa are caracter confidențial