Hotărârea nr. 193/2015

Hotărârea nr.193 - privind aprobarea includerii investiției „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Prejmer, Judeţul Braşov/Regiunea Centru, România” în proiectul POS Mediu 2007-2013 „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă/ apă uzată în judeţul Braşov”


Consiliu! Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.193 din data de 27.05.2015

- privind aprobarea includerii investiției „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare in aglomerarea Prejmer, Judelui Brașov/Regiunea Centru, România” în proiectul POS Mediu 2007-2013 ..Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/ apă uzată în județul Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.05.2015

Analizând referatul nr.5.900/20.05.2015 întocmit de Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Compartimentul management de proiecte finanțate din fonduri internaționale prin care se propune aprobarea includerii investiției „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Prejmer, Județul Brașov/Regiunea Centru, România” în proiectul POS Mediu 2007-2013 ..Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/ apă uzată în județul Brașov”;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”d” și alin.5 lit.”a”, pct.13 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 44 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă includerea investiției „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare in aglomerarea Prejmer, Județul Brașov/Regiunea Centru, România” în proiectul POS Mediu 2007-2013 ..Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/ apă uzată în județul Brașov”.

Art.2. - Se aprobă indicatori fizici și economici ai investiției „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/ apă uzată în județul Brașov”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se stabilește cota de cofinanțare locală a Consiliului Județean Brașov, în sumă de 41.594 lei, echivalentul a 9.421 euro, în vederea realizării investiției „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Prejmer, Județul Brașov/Regiunea Centru, România” în proiectul POS Mediu 2007-2013 „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/ apă uzată în județul Brașov”.

Art,4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotătâri prin Compartimentul management de proiecte finanțate din fonduri internaționale și S.C Compania Apa Brașov. S.A.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


Anexă nr.l la HCJ nr.193/27.05.2015


Indicatorii fizici și economici ai investiției

"Extinderea șistemelor de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Prejmer”

1. Extinderea conductei de aducțiune de la căminul de vane al aducțiunii Tărlungeni la castelul de apă existent în localitatea Prejmer

4.794 km, conductă fontă, Dn 300 mm

2. Construirea a 3 stații pompare apă uzată în Lunca Cîlnicului inclusiv conducta de refulare și record electric

SP1-Q=111/s; H=8 m; P=6,9 Kw SP2-Q=15 1/s; H=12 m; P=10,5 Kw SP3-Q=5 1/s; H=12 m; P=4,7 Kw

3. Valoarea totală

1.040.822 euro - prețuri curenteDirector executiy, Săcuiu