Hotărârea nr. 192/2015

Hotărârea nr.192 - privind radierea imobilelor înscrise la poziţiile 213, 214, 215, 216, 217 şi 218 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, respectiv, din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbrasov.ro Website: 'NWN.judbrasov.roCONSH H I. JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 192

din data de 27.05.2015

- privind radierea imobilelor înscrise la pozițiile 213, 214, 215, 216, 217 și 218 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, respectiv, din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 27.05.2015;


Analizând referatul înregistrat sub nr. 5991/22.05.2015, întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul -Compartiment Patrimoniu, prin care se propune radierea imobilelor înscrise la pozițiile 213, 214, 215, 216, 217 și 218 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, respectiv, din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972'2002. imobile (construcții + teren), identificate în C.F. nr. 100221 - Vulcan, sub nr. top. 1620, situate în Colonia 1 Mai Mina - Vulcan, Județul Brașov cu destinația de Spital de Psihiatrie Cronici Vulcan;

Conform Hotărârii Consiliului Local Vulcan nr. 23/10.04.2013, completată cu Hotărârea Consiliului Local Vulcan nr. 8/22.04.2014, imobilul cu destinația de Spital de Psihiatrie Cronici Vulcan a fost dat în administrarea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91. alin. (1). lit. „c" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările


și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă radierea imobilelor înscrise la pozițiile 213, 214, 215, 216, 217 și 218 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, respectiv, din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002, imobile (construcții + teren), identificate în C.F. nr. 100221 - Vulcan, sub nr. top. 1620, situat în Colonia 1 Mai Mina - Vulcan, Județul Brașov cu destinația de Spital de Psihiatrie Cronici Vulcan.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu și Direcția Economică.


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu